kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seimas pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pataisoms

Seimas pritarė Jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimams (projektas Nr. XIIIP-4601(3), kuriais tobulinamas jaunimo politikos įgyvendinamasis lygmuo, užtikrinant visų jaunimo grupių problemų sprendimą, kaštų požiūriu efektyvią, racionalią, horizontaliuoju principu vykdomą jaunimo politiką.


Galiojančiame teisės akte patikslintos atsakingos jaunimo politiką įgyvendinančios institucijos. Jaunimo reikalų taryba bus laikoma jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos visuomeninė patariamoji taryba, sudaryta vadovaujantis lygybės ir pariteto principais iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos deleguotų atstovų. Įstatyme reglamentuotos šios Jaunimo reikalų tarybos funkcijos:

1) teikia siūlymus dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vizijos, misijos, prioritetų, strateginių tikslų;

2) vertina jaunimo politikai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų asignavimų jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos projektus bei teikia savo siūlymus dėl jų tobulinimo;

3) teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos strateginių ir metinių veiklos planų vykdymo;

4) dalyvauja formuojant jaunimo politiką;

5) nagrinėja su jaunimo politika susijusius klausimus ir teikia Vyriausybei, ministerijoms, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo, jaunimo politikos priemonių finansavimo prioritetų, bendradarbiavimo su užsienio lietuvių jaunimo organizacijomis, su jaunimo politikos įgyvendinimu susijusių teisės aktų projektų;

6) teikia siūlymus dėl jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovo pateiktos įstaigos veiklos metinės ataskaitos ir teikia rekomendacijas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl ataskaitos įgyvendinimo įvertinimo;

7) teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja renkant jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos vadovą;

8) vykdo jaunimo politikos įgyvendinimo stebėseną, inicijuoja jaunimo politikos srities tyrimus, vertina ir teikia išvadas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl atliktų tyrimų;

9) svarsto jaunimo politiką įgyvendinančios Vyriausybės įgaliotos institucijos biudžeto sąmatų projektus ir teikia siūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl jaunimo politiką įgyvendinančiai Vyriausybės įgaliotai institucijai skiriamų asignavimų tinkamo panaudojimo.

Įstatymas papildytas išmaniojo darbo su jaunimu bei jaunimo informavimo ir konsultavimo sąvokomis. Taip pat reglamentuoti išmanieji darbo su jaunimu metodai. Jais bus laikomi skaitmeninėmis medijomis ir išmaniosiomis technologijomis grindžiami darbo su jaunimu metodai: jaunimo informavimas ir konsultavimas per įvairias skaitmenines platformas, socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones, mobiliųjų programų, vaizdo ir fotografuotinių pranešimų kūrimas ir (ar) naudojimas ir kiti darbo su jaunimu metodai naudojant socialinius tinklus ir kitas skaitmenines priemones.

Nustatyta, kad jaunimo informavimu ir konsultavimu bus laikoma su jaunimu dirbančios organizacijos vykdomas darbas su jaunimu, įskaitant nuotolinį darbą, apimantis informacijos jaunimui, sprendžiant jam rūpimus klausimus, teikimą vienoje vietoje.

Įstatyme įtvirtinta, kad jaunimo politiką įgyvendinanti Vyriausybės įgaliota institucija kiekvienais metais iki balandžio 1 d. teiks savivaldybės administracijoms individualias jaunimo politikos įgyvendinimo rekomendacijas, kurių pagrindu turi būti užtikrinama valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) jaunimo politikos įgyvendinimo funkcija.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kiekvienais metais iki gegužės 15 d. Vyriausybei pateiks praėjusių kalendorinių metų jaunimo politikos įgyvendinimo ataskaitą ir rekomendacijas dėl jaunimo politikos įgyvendinimo.

Įstatymas priimtas už vieningai balsavus 75 balsavime dalyvavusiems Seimo nariams. Numatoma, kad pakeitimai įsigaliotų 2021 m. liepos 1 d.

 

Vilniaus rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis patvirtinta 2019 m. lapkričio 22 d. Jaunimo reikalų taryba yra visuomeninė patariamoji institucija, kurią lygybės principu sudaro 10 narių: 2 savivaldybės administracijos ir 3 savivaldybės tarybos atstovai; 5 savivaldybės jaunimo atstovai (14–29 m.).

Jaunimo reikalų taryba nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus, teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų, stiprina savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

 


Info. Lrs.lt ir vrsa.lt
Nuotr. unsplash.com 

 

 

 

 

 

Shadow up