kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono biudžetas 2017 metams: gyvenamosios aplinkos gerinimui

Vasario mėnesio tarybos posėdyje buvo priimtas vienas reikšmingiausių 2017-ųjų sprendimų – patvirtintas Savivaldybės metinis biudžetas. Didėjanti ekonominė gerovė ir efektyvus išteklių panaudojimas leido 2017 metams numatyti 6 mln. didesnį nei praėjusiais metais biudžetą.


Numatoma, kad 2017 metų pajamos sieks 67 mln. 671 tūkst. eurų. Kartu su 2016 metų lėšų likučiu (virš 8 mln.) savivaldybės biudžetą sudaro 76 mln. 453 tūkst. eurų, asignavimams skirta tokia pati suma, t. y. 76 mln. 453 tūkst. eurų.

Danutė Šidlauskienė, Biudžeto planavimo skyriaus vedėja, patikino, kad šių metų biudžetas suplanuotas taip, kad ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas ir gerėtų gyvenamoji aplinka. „Nuodugniai išanalizuoti kiekvieno asignavimo valdytojo pateiktų programų sąmatų projektai, 2016 metų biudžeto vykdymas bei kreditorinis įsiskolinimas. Ir toliau mūsų visų laukia nelengvi darbai, reikalaujantys iš visų  atsakingumo ir taupumo, vykdant savivaldybei pavestas funkcijas“, – apie kruopščiai planuotą biudžetą kalbėjo vedėja. Pasak jos, Savivaldybės biudžetui skiriamų dotacijų nepakanka tokioms sritims, kaip gyventojų užimtumo programų rengimas ir įgyvendinimas, priešgaisrinių tarnybų darbų organizavimas, civilinės būklės aktų registravimas, valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė, archyvinių dokumentų tvarkymas, žemės ūkio funkcijų vykdymas ir melioracija. Savivaldybės biudžete kol kas numatytos tik pradinės iš valstybės gaunamų dotacijų sumos. Metų eigoje biudžetas pasipildys papildomomis dotacijomis iš valstybės ir ES.

Savivaldybės planuojamos pajamos: turto, prekių ir paslaugų mokesčiai, valstybės dotacijos, aplinkos apsaugos programos pajamos, vietinė rinkliava, biudžetinių įstaigų ir materialiojo turto realizavimo pajamos.

Investiciniams projektams finansuoti skirta virš 34 mln. eurų. Didžiausia asignavimų dalis skiriama švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai (45,6 proc.). Palyginus su 2016 m., ženkliau padidėjo susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo, saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos, kultūros, sporto ir turizmo vystymo bei viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programoms skiriami asignavimai.

2017 metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžetas suplanuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 metų strateginį plėtros bei 2017-2019 m. strateginį veiklos planą ir asignavimo valdytojų pateiktas  programų projektines sąmatas.

Vilniaus rajono savivaldybė yra viena iš nedaugelio savivaldybių, kuri jau daugelį metų paskolas visada grąžina laiku arba net anksčiau numatytų terminų. 2017 metais numatoma grąžinti bankams 2,8 mln. eurų paskolų, o kitus einamuosius įsiskolinimus padengti iš skiriamų asignavimų. Racionalus lėšų planavimas leidžia kurti patrauklesnę, patogesnę ir saugesnę aplinką rajono gyventojams.

Shadow up