kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdyje – pirmininko ir pavaduotojo rinkimai

2020 m. liepos 15 d. Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – Taryba) slaptu balsavimu išrinko Tarybos pirmininką ir pavaduotoją. Tarybos pirmininku išrinktas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Tarybos pavaduotoja išrinkta Asociacijos „Karvio bendruomenė“ pirmininkė Božena Stankevič.


Išrinktas Tarybos pirmininkas Albert Narvoiš pabrėžė, jog siekiant, kad nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvautų didesnė visuomenės dalis, o pačios organizacijos veiktų efektyviai, būtina kurti palankią aplinką joms atsirasti ir veiklai plėtoti. Pirmininkas pateikė Tarybos nariams informaciją, kad šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės tarybai yra pateiktas svarstymui sprendimo projektas „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas,“ kuriame numatytos nevyriausybinių organizacijų teikiamų projektų prioritetinės veiklos sritys, kurioms bus skiriamas ypatingas dėmesys, teikiant finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Tai projektai, kurie didina bendruomenės aktyvumą, sprendžiant aktualias skirtingų bendruomenės narių problemas, skatina bendruomenės narių socializaciją ir vieningumą; projektai, skirti švietimo, jaunimo, sporto, kultūros, sveikatos ir socialinės srities veiklai. Tarybos nariai pritarė prioritetinių veiklų sričių NVO projektų finansavimui. Tarybos pirmininkas Albert Narvoiš, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos uždavinius ir tikslus, paragino Tarybos narius būti aktyviems, teikiant pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių organizacijų stiprinimo, aktyviai dalyvauti rengiant savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktus, susijusius su nevyriausybinių organizacijų plėtra.

Tarybos narė Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska pabrėžė, kad sklandus nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas lemia teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Šio bendradarbiavimo sėkmingumas ir sklandumas didele dalimi priklauso nuo to, kiek nevyriausybinės organizacijos yra iniciatyvios siekdamos perimti socialinių paslaugų teikimą ir ar savivaldybės sukuria tinkamas sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms teikti socialines paslaugas. Taigi, savivaldybės, nelaikydamos nevyriausybinių organizacijų lygiavertėmis socialinių paslaugų teikėjomis socialinių paslaugų teikimo sistemoje, negali optimaliai išnaudoti bendradarbiavimo su jomis galimybių. Kristina Malinovska teigė, kad Vilniaus rajono savivaldybė nemažą dalį socialinių paslaugų perka iš nevyriausybinių organizacijų, vyksta sklandus ir efektyvus bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės Šeimos taryba ruošia Vilniaus rajono gyventojams anketinį klausimyną apie socialinių paslaugų poreikį rajono gyventojams. Identifikavus reikiamų paslaugų poreikį ir, jeigu savivaldybė negalės suteikti rajono gyventojams trūkstamų paslaugų, neatmetama galimybė minėtų paslaugų poreikio patenkinimą organizuoti per nevyriausybinį sektorių.

NVO taryba yra patariamoji institucija, užtikrinanti nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų plėtros savivaldybėje politiką. Lietuvos nevyriausybinių organizacijų sektorius šiuo metu dar nėra pakankamai išplėtotas, kad pajėgtų deramai atlikti jam tenkantį vaidmenį, užtikrinant demokratijos raidą ir stiprinant pilietinę visuomenę. Svarbiausios kliūtys nevyriausybinio sektoriaus plėtrai yra nepakankamas gyventojų aktyvumas, menki nevyriausybinių organizacijų administraciniai ir finansiniai ištekliai bei nepakankamai išplėtotas nevyriausybinių organizacijų ir valdžios institucijų bendradarbiavimas.

Shadow up