kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Odbyła się sesja Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego

31 lipca, w piątek, odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Obradom przewodniczyła Teresa Dziemieszko, wicemer rejonu wileńskiego.


Na początku sesji nagrodzono zwycięzców Sportowych Igrzysk Starostw Rejonu Wileńskiegoa także zwycięzców egzaminu na temat ochrony środowiska, który został zorganizowany w okresie kwarantanny. Dzisiaj dyplomy gratulacyjne podpisane przez mer Marię Rekść i upominki wręczono dla 7 z 18 mieszkańców rejonu wileńskiego – zwycięzców sprawdzianu. Pozostali zwycięzcy są proszeni o zgłoszenie się po dyplomy i upominki do specjalistów z Wydziału Gospodarki Terenowej pod nr tel. (8 5) 277 9205 bądź drogą elektroniczną anastasija.stancik@vrsa.lt

Na posiedzeniu Rady zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu samorządu za rok 2019. Wydatki za rok ubiegły stanowią 103 635,1 tys. euro, dochody zaś – 101 371,5 tys. euro. Marina Symonowicz, zastępca kierownika Wydziału Planowania Budżetowego, poinformowała, że najwięcej środków samorząd wydał na oświatę – 43,5 proc., gospodarkę – 13,5 proc., opiekę społeczną – 10,8 proc., mieszkania i gospodarkę komunalną – 9,5 proc., usługi państwowe – 8,5 proc., rekreację, kulturę i religię – 6,9 proc., ochronę środowiska – 4,7 proc., opiekę zdrowotną – 1,6 proc., porządek publiczny i obronność – 1,1 proc. W dniu 1 stycznia 2020 roku samorząd nie miał zaległego zadłużenia.

Na sesji przedstawiono i zatwierdzono zestaw skonsolidowanych sprawozdań finansowych, na które złożyły się sprawozdania finansowe 78 placówek budżetowych i 2 organizacji pożytku publicznego. Janina Šakevičienė, kierownik wydziału księgowego, odnotowała, że w końcu 2019 r. samorząd dysponował mieniem o wartości 173,556 mln euro. Największy udział w tej strukturze mają budynki i obiekty znajdujące się w trakcie budowy.

15 maja mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść i mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz podpisali umowę w sprawie realizacji strategii rozwoju strefy Soleczniki+, która ma na celu ścisłą współpracę w celu znalezienia wspólnych rozwiązań dla rejonów, przyciągnięcia jak największej liczby inwestycji i wzmocnienia potencjału gospodarczego rejonów. Dzisiaj projekt zatwierdzono i zapewniono jego finansowanie z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Strategia przewiduje następujące działania Samorządu Rejonu Wileńskiego:

- Modernizacja targowiska w Rudominie – zakładanie pawilonów handlowych, odnowienie budynku, chodników, parkingu, zainstalowanie monitoringu, ogrodzenia, oświetlenia (fundusze unijne będą stanowiły 925 tys. euro, środki budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniosą 75 tys. euro).
- Nabycie i wspólne prowadzenie autobusu dla osób niepełnosprawnych (fundusze unijne – 239,4 tys. euro, środki budżetu Samorządu – 19,4 tys. euro).
- Opracowanie i wdrożenie kompleksowych usług socjalnych dla rodzin z dziećmi o potrzebach specjalnych.

Ogólna wartość projektu – 5314 tys. euro.

Radni zatwierdzili nowy skład Rady ds. Rodziny Samorządu Rejonu Wileńskiego. Nową jej członkinią została Julija Šimkūnaitė z Wojdat, która zastąpiła pracowniczkę socjalną z Salininkai (Soleniki). Celem Rady jest wspomaganie Samorządu w ulepszaniu warunków przychylnych dla rodzin oraz umacnianie współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi pracującymi z rodzinami bądź je reprezentującymi.

Radni zatwierdzili ponadto szereg uchwał w sprawie formowania działek na użytek lokalnych społeczności. Dobre zmiany czekają na milusińskich w Niemieżu: na ul. Białoruskiej i Młodzieżowej powstanie plac zabaw dla dzieci.

Radni uwzględnili ponadto życzenia wspólnot lokalnych i wniosek gminy Niemież, by we wsiach Skojdziszki, Polepie i Kuprianiszki powstały krzyże, zaś w Wielkim Siole, na skrzyżowaniu ulic Ežero i Pakupečių, zostanie zbudowana kapliczka.

 

Tłumaczenie L24.lt

Shadow up