kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Įvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis

Spalio 25 d. vyko Vilniaus rajono savaivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo svarstoma daug klausimų.


Kiekvienais metais savivaldybė turi patvirtinti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius. Palyginti su praėjusiais metais, minimalus pajamų mokesčio dydis vykdomai veiklai LR teritorijoje  padidintas 270 Lt, t.y. nuo 1530 Lt iki 1800 Lt. Pernelyg dideli mokesčiai žlugdo individualią iniciatyvą ir verslą, gilina ekonominį ir socialinį nuosmukį. Įvertinę duomenis, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nedidinti pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2014 metais vykdomai veiklai Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje (nuo 240 iki 420 Lt metams).

Tarybos nariai vienbalsiai balsavo už tarybos sprendimą dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo reguliaraus susisiekimo, mokykliniais autobusais, keleiviniais traukiniais ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tarybos sprendimu siūloma praplėsti mokinių grupes, kurioms Vilniaus r. savivaldybės biudžeto sąskaita bus kompensuojamas važiavimas į mokyklą ir atgal iki 40 km atstumu ir tais atvejais, kai mokiniai važiuoja iš miestų mokyklų į rajono mokyklas, nebūtinai iki artimiausios mokyklos, jeigu mokymosi sutartis buvo pasirašyta iki įstatymo pakeitimo ir šios tvarkos patvirtinimo, jeigu šeima nusprendė pakeisti gyvenamą vietą, bet nenori keisti mokiniui įprastinės aplinkos ir keisti mokyklos.

Tarybos nariai vienbalsiai balsavo už turto perdavimą Vilniaus r. Bezdonių „Saulėtekio”, Pakenės Česlavo Milošo, Rakonių, Riešės, Sudervės Mariano Zdziechovskio bei Visalaukės pagrindinėms mokykloms. Šiuo metu savivaldybės nuosavybės teise priklausantis turtas, kuriuo disponuoja ir naudojasi mokyklos yra apskaitomas Švietimo skyriaus balanse. Vadovaujantis LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-02-27 sprendimu Nr.T3-17 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘, turtas patikėjimo teise tarybos sprendimu turi būti perduotas mokykloms ir apskaitomas jų balanse.

Tarybos nariai patvirtino sprendimo projektą dėl Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiojo plano ir Vilniaus rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų  plano patvirtinimo. Vilniaus rajono savivaldybė parengusi Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialųjį  planą pirmoji Vilniaus apskrityje įgyvendino Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių įstatymą ir patvirtino atsinaujinančių energijos išteklių plėtros planą. Šilumos ūkio spec. plano parengimą finansavo Europos socialinis fondas (85%) ir Vilniaus rajono savivaldybė (15%). Su atnaujintu Vilniaus rajono šilumos ūkio specialiuoju planu galima susipažinti čia.

Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas tarybos sprendimas dėl UAB „Etalga“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo. Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką šilumos kainos dedamosios perskaičiuojamos kiekvienais metais. Šilumos kainos pastovioji dedamoji, vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika, buvo perskaičiuota atsižvelgiant į infliacijos koregavimo koeficientą. Pastovioji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh dėl infliacijos, kintamoji dedamoji nesikeičia.

Užbaigiant Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdį merė pasveikino l. e. Vilniaus rajono savivaldybės Užsienio ryšių ir informacijos sk. vedėjo pareigas Dorotą Levko, naujai išrinktą Vilniaus regiono plėtros tarybos pirmininkę, kuriai linkėjo sėkmės pirmininkaujant bei priimant svarbius sprendimus.

Shadow up