kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

W rejonie wileńskim – jeszcze szersze spektrum usług socjalnych

Dzisiaj radni podwileńscy przytaknęli pomysłowi powołania we Wspólnotowym Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze nowego oddziału dziennej opieki społecznej w warunkach domowych. Celem działalności jednostki jest umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom godnego funkcjonowania we własnym domu, wspomaganie ich w integracji z rynkiem pracy, zwiększanie zdolności do zadbania o siebie i szans na udział w życiu społecznym.


Usługi dziennej opieki społecznej w warunkach domowych osobom niepełnosprawnym Wspólnotowe Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze świadczy od początku 2017 r. w ramach realizacji projektu „Świadczenie pomocy zintegrowanej w rejonie wileńskim”. Zgodnie z projektem usługi mają być świadczone do końca tego roku, tym niemniej zapotrzebowanie na usługi opieki dziennej w domu nie tylko utrzymuje się, ale nawet znacznie wzrosło. Dlatego radni rejonu wileńskiego, mając na celu zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na dzienne usługi opieki społecznej w domu, podczas posiedzenia Rady podjęli dzisiaj decyzję o utworzeniu nowej jednostki w centrum czarnoborskim.

„Usługi te są niezbędną i ważną usługą świadczoną dla naszych mieszkańców. Cieszę się, że Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal zapewniał swoim mieszkańcom dzienną opiekę społeczną w warunkach domowych. Projekt realizujemy od 2017 r. i obserwujemy wyraźne zapotrzebowanie na te usługi, więc cieszę się, że Rada poparła ten pomysł. Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie dalej rozwijał system kompleksowych usług rozwiązywania problemów społecznych, który zapewni dorosłym osobom z niepełnosprawnością, seniorom lub ich rodzinom indywidualne usługi i niezbędną pomoc” – zapewnia mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Dzienna opieka socjalna w warunkach domowych – to kompleksowa pomoc świadczona w ciągu dnia osobie, która wymaga stałej opieki specjalistycznej. Celem niesionej pomocy jest umożliwienie osobie jak najdłuższego pełnowartościowego życia w domu, wspólnocie, rozwój umiejętności osoby, pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną, wspólnotą, wspomaganie członków rodziny w godzeniu obowiązków rodzinnych i zawodowych, poprawa jakości życia usługobiorców, rozwój ich samodzielności.

Odbiorcami usług dziennej opieki społecznej w domu są dorosłe osoby niepełnosprawne i (lub) osoby starsze wymagające opieki dziennej w domu, których poziom zdolności do pracy wynosi 0-40 proc.

Z tej usługi skorzystało już ponad 100 mieszkańców i do Samorządu w dalszym ciągu wpływają wnioski o zapewnienie dziennej opieki społecznej w domu.

Na okres realizacji projektu „Zapewnienie zintegrowanej pomocy w rejonie wileńskim” uchwałą Rady utworzono 38,5 etatów tymczasowych, zwiększając maksymalną dopuszczalną liczbę etatów w placówce do 58. Jednak w roku bieżącym, gdy realizacja projektu już idzie ku końcowi, okazało się, że zapotrzebowanie na dzienną opiekę w warunkach domowych znacznie się zwiększa i przekracza planowaną liczbę odbiorców usług. Dlatego dzisiaj radni głosowali za zwiększeniem maksymalnej liczby pracowników w Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze do 68.

Dyrektor centrum Renata Adamowicz podkreśla, że w związku z tym, że w kraju postępuje proces starzenia się populacji, wiek emerytalny jest stale wydłużany, a młodzi ludzie wyjeżdżają za granicę - troska o seniorów staje się obowiązkiem pracowników centrum, których wyraźnie brakuje. Dyrektor nie wątpi, że zwiększenie liczby specjalistów w placówce przełoży się niechybnie na większą dostępność usług i efektywność niesionej pomocy.

 Wspólnotowe Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze jest w całości utrzymywane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Głównym celem działalności placówki jest świadczenie usług socjalnych. Centrum, które działa od ponad 10 lat, jest placówką dziennej pomocy społecznej, która jest udzielana różnym grupom społecznym: mieszkańcom, rodzinom, w których dzieci wychowuje jeden rodzic, wdowcom, seniorom itp.

Celem świadczonych usług jest zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców, pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych i tworzenie godnych warunków życia, którzy z obiektywnych przyczyn nie mogą zatroszczyć się o siebie, pomoc im w integracji ze społeczeństwem.

Wspólnotowe Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze ma 4 oddziały:

  • Oddział Zajętości Dziennej, który świadczy ogólne usługi socjalne osobom (rodzinom) w ciągu dnia;
  • Dom Samodzielnego Życia „Pod jednym dachem” – zapewnia warunki do samodzielnego życia (zarządzania własnym gospodarstwem domowym jedynie przy częściowej pomocy pracownika socjalnego);
  • Oddział Pomocy Integralnej - zapewnia dzienną opiekę socjalną i pielęgniarską w domu osoby;
  • Oddział Rekreacyjno-Sportowy dla Młodzieży, który organizuje kreatywne i sportowe zajęcia dla młodzieży.

     
     


Foto: Wspólnotowy Centrum Usług Społecznych w Czarnym Borze

Shadow up