kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pristatytas Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos projektas

Šiandien, rugsėjo 9 d., Savivaldybėje vyko susitikimas su Darnaus vystymo instituto atstovu, kuris pristatė Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos projektą (toliau – Programos projektas), kurio tikslas – gauti išsamią informaciją apie Savivaldybės teritorijų gamtinės aplinkos būklę, planuoti ir įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones ir užtikrinti tinkamą gamtinės aplinkos kokybę.


Programos rengimas ir įgyvendinimas paremtas Vilniaus rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. T3-114, kuriame užsibrėžtas tikslas – saugoti ir puoselėti natūralią rajono gamtą.

Atvykęs svečias iš Darnaus vystymo instituto išsamiai papasakojo apie parengtą Programos projektą, kurį sudaro šios pagrindinės sudėtinės dalys: aplinkos oro, vandens (paviršinio, požeminio, maudyklų), dirvožemio, gyvosios gamtos ir kraštovaizdžio monitoringas.

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistų, pagrindinis visų minėtų sudėtinių monitoringo dalių tikslas – Savivaldybei priskirtose teritorijose vykdant sistemingus gamtinės aplinkos bei jos komponentų būklės ir jų tarpusavio sąveikos stebėjimus, gauti detalesnę informaciją apie Savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę. Ši informacija būtų kur kas detalesnė negu ta, kuri yra gaunama valstybinio aplinkos monitoringo stebėsenos metu.

Įgyvendinus programą būtų galima vertinti ir prognozuoti aplinkos pokyčius bei galimas pasekmes, rengti atitinkamas rekomendacijas, planuoti neigiamo poveikio mažinimo aplinkosaugos priemones, kaupti ir teikti patikimą informaciją specialistams bei visuomenei.

„Monitoringu siekiame parinktose konkrečiose Vilniaus rajono vietose, kuriose tarša galimai gali būti didesnė dėl įvairiausių priežasčių, pvz. dėl veikiančių gamybos ir pramonės subjektų, tikrinti ir stebėti gamtinę aplinką – ar yra tarša ir jei tokia nustatyta, priimti konkrečius sprendimus. Švarus oras ir gyvenamoji aplinka, tinkami maudytis vandens telkiniai, sutvarkyta nuo invazinių augalų žemė ir augalams draugiškas dirvožemis – tai svarbūs kokybiškos ir švarios aplinkos aspektai“, – sakė Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski.

Galutinė suderinta Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programa bus tvirtinama Tarybos posėdyje.

Rūpinantis švariu oru, Vilniaus rajone ir anksčiau buvo vykdomi oro taršos kokybės rodiklių matavimai. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės Aplinkos oro kokybės valdymo 2016-2020 m. programa, buvo vykdyti oro taršos kokybės rodiklių (KD10, SO2, NOx, O3 CO ir LOJ (benzenas, toluenas, etilbenzenas, m, p-kslilenai ir o-ksilenai) ir amoniako (NH3) matavimai 16 gyvenvietėse. Gyvenvietės buvo parinktos atsižvelgiant į galimą taršos šaltinį – ten kur yra didesnis transporto srautas, geležinkelių jungtis, pramonė ir pan.

Su ataskaita galite susipažinti čia.


 
Shadow up