kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojams – kokybiškų socialinių paslaugų užtikrinimas

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas rajono gyventojams, Tarybos posėdžio metu, kuris vyko š. m. kovo 30 d., patvirtino 2018 metų socialinių paslaugų planą, užtikrinantį Vilniaus rajono gyventojams reikalingų socialinių paslaugų teikimo tęstinumą bei galimybes plėsti naujas socialinių paslaugų rūšis.


Vykdant be tėvų globos likusių vaikų socialinės apsaugos politiką, Vilniaus rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria globos šeimoje ir socialinės integracijos į biologinę šeimą skatinimui. Siekiant užtikrinti darnią aplinką ir tinkamas gyvenimo sąlygas kiekvienam vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose, Vilniaus rajone ir toliau bus pertvarkomos socialinių paslaugų įstaigos bei plečiama jų vykdoma veikla.

Į globos namus patenka daugiausia vaikų, priskiriamų socialinės rizikos grupėms, todėl ypač svarbu plėtoti kompleksiškai teikiamų paslaugų infrastruktūrą ir prieinamumą vaikui ir jo tėvams, patiriantiems socialinę riziką ir negalintiems užtikrinti vaikui tinkamos šeimos aplinkos bei tenkinti vaiko poreikių.

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama užtikrinti tinkamas sąlygas vaikui augti šeimoje, 2018 metų patvirtiname plane numato intensyviai vykdyti darbą su socialinės rizikos šeimomis, plėtoti socialinę ir psichologinę pagalbą vaikams bei jų šeimų nariams. Tam, kad būtų užtikrintas vaikų saugumas, galimybė sveikai augti šeimoje, vystytis ir mokytis, bus gerinama vaikų socialinė priežiūra, leidžianti socialiniams darbuotojams lankytis socialinės rizikos šeimose ne tik darbo, bet ir poilsio dienomis. Užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą socialinės rizikos šeimoms, bus siekiama išlaikyti vaiką šeimoje, sustiprinti šeimos narių tarpusavio santykius diegiant pozityvios tėvystės mokymo programas tėvams. Stiprinant socialinės rizikos šeimos narių tarpusavio santykius, bus nuolat organizuojamos išvykos, įvairūs teminiai, proginiai renginiai, o plečiant vaikų dienos centrų tinklą bei didinant jų prieinamumą, bus sudarytos sąlygos vaiko užimtumui dienos metu.

Pastaraisiais metais, formuojant be tėvų globos likusių vaikų socialinės apsaugos politiką, Vilniaus rajono socialinės įstaigos teiks paslaugas, kurios sudarys sąlygas vaikų globos namų veiklą organizuoti artimoje šeimai aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybės lėšomis bus įsteigti bendruomeniniai namai Kalvelių seniūnijoje. Pertvarkant Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigas, Šeimos ir vaiko gerovės centras bei Šeimos ir vaiko krizių centras vykdys globos centro funkcijas. VšĮ Vaikų ir paauglių socialinis centras vykdys palydomąją globą įkurtuose Jaunimo namuose.  

Prioritetiniai socialinių paslaugų plėtros tikslai 2018 metais taip pat yra orientuoti vienai iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių – asmenims, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ir socialinių problemų stokoja gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Plečiant ir tobulinant socialinių paslaugų veiklą, bus skatinamas bendruomenės senyvo amžiaus ir neįgaliųjų žmonių užimtumas bei socialinių įgūdžių ugdymas jų poreikiams pritaikytoje aplinkoje. Siekiant užtikrinti reikiamą pagalbą, bus teikiamos transporto paslaugos užtikrinančios neįgaliųjų ir senyvo amžiaus asmenų nuvykimą į sveikatos priežiūros įstaigas. Sėkmingai įgyvendinant integralios pagalbos projektą, neįgalūs, nesavarankiški asmenys, kuriems nebūtina institucinė globa, gaus kokybiškas dienos socialinės globos paslaugas.

Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir skurdą patiriančių asmenų skaičių, Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos teiks socialinę - psichologinę pagalbą. Socialinę atskirtį išgyvenantys asmenys ne visada sugeba savo problemas spręsti patys, todėl iš savivaldybės biudžeto lėšų bus skiriamos tikslinės paramos asmenims gydytis nuo priklausomybės ligų. Teikiant pagalbą ir sudarant galimybes bendradarbiauti su socialinių paslaugų teikiančiomis organizacijomis, bus skatinama socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Skurdą patiriančioms šeimoms Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau teiks piniginę paramą bei aprūpinimą maisto produktais.

Susipažinti su Vilniaus rajono socialinių paslaugų įstaigomis ir jų veikla galite Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje rubrikoje „Socialiniai reikalai“.

Su patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų planu galite susipažinti čia.

Shadow up