kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtintas savivaldybės biudžetas, pritarta Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų steigimui, pakeistas Avižienių vidurinės mokyklos pavadinimas

Š. m. vasario 28 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas savivaldybės biudžetas. Bendra pajamų suma siekia 175080,3 tūkst. Lt, ją sudaro prognozuojamos pajamos, speciali tikslinė dotacija, aplinkos apsaugos programos pajamos, vietinė rinkliava komunalinių atliekų programai vykdyti, biudžetinių įstaigų pajamos bei 9252,1 tūkst.Lt skolintos lėšos, kurioms gauti pasirašytos kredito linijos sutartys investiciniams projektams įgyvendinti. Savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2013 m. savivaldybės biudžete skirta 94261,1 tūkst.Lt, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti – 35455,3 tūkst.Lt, mokinio krepšeliui finansuoti – 50979,0 tūkst.Lt, aplinkos apsaugos specialiajai programai – 370,0 tūkst.Lt, biudžetinių įstaigų pajamos programoms finansuoti – 2392,0 tūkst.Lt, valstybės investicijų programoms finansuoti – 875,0 tūkst.Lt. Iš valstybės investicijų programos skirta 575,0 tūkst. Lt Maišiagalos ir Pagirių mokyklų statybai ir renovacijai bei 300,0 tūkst.Lt radiologinių paslaugų plėtrai ir modernizavimui. Administracijos direktoriui suteiktos teisės administruoti 1000,0 tūkst.Lt, skirtų gyvenvietėms tvarkyti, išanalizavus kiekvieno seniūno prašymo pagrįstumą ir būtinumą.


Tarybos nariai pritarė Nemenčinės ir Rudaminos daugiafunkcinių kultūros centrų steigimui. Įsteigus šiuos centrus bus tenkinami bendruomenės kultūriniai poreikiai. Visiems gyventojams bus prieinamas kultūros židinys, skirtas jų dvasinės kultūros bei tautinės savimonės, saviraiškos ugdymui, kūrybinių sugebėjimų puoselėjimui ir poilsiui. Bus sudarytos galimybės šioms kultūros įstaigoms turėti papildomus finansavimo šaltinius (ES struktūrinių fondų lėšos, LR Kultūros ministerijos lėšos ir kt.).

Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T3-75 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose“  patvirtino sąrašą Prekybos ir paslaugų teikimo vietų, kuriose, gavus atitinkamo seniūno leidimą, galima prekiauti ar teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. 2013-02-28 posėdžio metu, atsižvelgdami į gyventojų pasiūlymus bei prašymus, Tarybos nariai pritarė Ekonomikos ir turto skyriaus parengtam projektui, kuriuo siūloma nustatyti papildomą prekybos ir paslaugų teikimo viešąją vietą Nemenčinės miesto seniūnijos teritorijoje.

Vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytas savivaldybių savarankiškąsias funkcijas ir siekiant užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams, tarybos posėdyje patvirtintas  sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo tvirtinimo ir mokinių skaičiaus nustatymo“. Mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas tvarkos aprašas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programas ir jų trukmę, priėmimo mokytis sąlygas, grupių komplektavimo tvarką ir mokinių amžių. Svarbu yra nustatyti mokinių, lankančių Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo įstaigas, skaičių, siekiant racionaliai panaudoti savivaldybės biudžeto lėšas.

Posėdyje buvo patvirtintas Avižienių vidurinės mokyklos prašymas dėl vidurinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo, nes 2012 m.  spalio-lapkričio mėn. Vilniaus r. Avižienių vidurinėje mokykloje  buvo atliktas Vidurinio ugdymo programos vertinimas, kuriuo metu Vertinimo grupė pasiūlė Vidurinio ugdymo programos akreditacijos komisijai  akredituoti Avižienių vidurinėje mokykloje vykdomą vidurinio ugdymo programą. 2012 m. gruodžio  14 d. Vilniaus rajono savivaldybė gavo Švietimo ir mokslo ministro 2012  m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-1666 ,,Dėl  Vilniaus r. Avižienių  vidurinės mokyklos  vidurinio ugdymo programos akreditacijos“. Akreditavus vidurinio ugdymo programą Avižienių vidurinėje mokykloje, bus kuriama valstybės teisės aktus atitinkanti  gimnazija.

Shadow up