*alt_site_homepage_image*

Dėl kelio asfaltavimo Lindiniškių kaime

decoration

Vilniaus rajono savivaldybė reaguodama į susidariusią situaciją dėl kelio asfaltavimo Lindiniškių k. informuoja, kad šiuo metu inicijuotos „Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, rekonstravimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbų pirkimas“ atviro konkurso viešųjų pirkimų procedūros. Greitu metu konkurso būdu bus išrinktas naujas Rangovas, vykdantis Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo, taisymo (remonto), priežiūros ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimo darbus Avižienių sen.

Keliai ir gatvės iki Lindiniškių k. kapitališkai tvarkomi nuo 2018 metų.

2018–2020 metais buvo rekonstruota Avižienių sen., Riešės k., Riešės g. (Nr. VL7903), kuri jungiasi su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 5210 Bendoriai–Riešė–Kalinas už 976,3 tūkst. Eur.

Pagal parengtą techninį darbo projektą „Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės g., Ilgosios g., Lindiniškių g., Liepų g. nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. kapitalinis remontas“ darbai yra įgyvendinami jau nuo 2020 metų. Per 2020–2021 metus buvo atlikta darbų už 704 tūkst. Eur (finansavimas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (veikla „Parama vietiniams keliams“) ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų).

2021 m. rugpjūčio 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-224 „Dėl papildomų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“ papildomos 50 tūkst. Eur lėšos buvo skirtos visam kelio ruožui nuo Avižienių sen., Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. profiliui atstatyti ir keliui žvyruoti.

2022 metais paminėtam objektui iš Kelių priežiūros ir plėtros programos buvo skirtas 227,7 tūkst. Eur finansavimas. Rangovas pagal parengtą techninį darbo projektą „Vilniaus r., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės g., Ilgosios g., Lindiniškių g., Liepų g. nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. kapitalinis remontas“, atsižvelgiant į skirtą finansavimą toliau vykdė tęstinius darbus.

2023 m. sausio 11 d. Savivaldybėje vyko Infrastruktūros plėtros komisijos posėdis, kuriame atsižvelgiant į surinkto infrastruktūros plėtros mokesčio lėšų dydį ir į strateginių objektų sąrašą, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės, Ilgajai, Lindiniškių ir Liepų gatvių kapitaliniam remontui  siūloma  skirti 1,0 mln. Eur finansavimą iš Avižienių sen. surinktų infrastruktūros plėtros mokesčio lėšų. Šiam siūlymui buvo pritarta 2023 m. sausio 19 d. vykusiame Vilniaus rajono strateginio planavimo grupės posėdyje.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad į Vilniaus rajono savivaldybės 2022 – 2024 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą 2022-02-18 tarybos sprendimu Nr. T3-34 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2022 – 2024 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ yra įtrauktos ne tik Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvių kapitalinio remonto darbai, bet dar du Avižienių sen. objektai: šiuo metu įgyvendinamas objektas – Avižienių sen., Galinės k., Aukštųjų Rusokų vs., Mažosios Riešės vs., Galinės ir Kalno gatvių kapitalinis remontas bei planuojamas įgyvendinti objektas – Avižienių sen., Bukiškio k., Nesvyžiaus g. rekonstrukcija.

Taip pat Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės, Ilgosios, Lindiniškių ir Liepų gatvių kapitalinio remonto objektas yra įtrauktas į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių strateginių objektų prioritetinės eilės sąrašą, patvirtintą 2022-03-25 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-84. Remiantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo mėn. 25 d. sprendimu Nr. T3-82 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo 5.1. p., 20 proc. lėšų skiriama svarbių Savivaldybei objektų, įtrauktų į Vilniaus rajono strateginį veiklos planą, ar pradėtiems iš Programos objektams užbaigti. Todėl šiam strateginiam objektui planuojama skirti ne tik 1,0 mln. Eur iš infrastruktūros plėtros mokesčio lėšų, bet  ir 0,25 mln. Eur iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų.

Informuojame, kad 2023 metais planuojama pabaigti Lindiniškių k. Riešės g. (iki sankryžos su Ilgaja g.) bei tęsti projekto įgyvendinimo darbus nuo Bukiškio k. Liepų g.

Visiškai objektą užbaigti, lėšų poreikis yra labai didelis, todėl Savivaldybė negali visiškai  finansuoti objekto iš Savivaldybės biudžeto bei iš bendrų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, nes tai sudarytų didžiąją dalį numatyto metinio finansavimo, kuris yra skirtas visiems Savivaldybės keliams tiesti ir prižiūrėti. Atkreipiame dėmesį į tai, kad viso kelio ruožo darbų trukmė priklausys nuo skiriamo finansavimo.

2021 m. spalio 19 d. Savivaldybė kartu su kitomis Lietuvos Respublikos savivaldybėmis kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo komitetus su pastabomis dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo reformų. Tačiau nei Savivaldybių, nei Vilniaus rajono bendruomenių pastabos nebuvo išgirstos. Buvo įgyvendintos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų skyrimo reformos, panaikinant sostinės regiono ir žiedinių savivaldybių procento skyrimą, kuris bent iš dalies padidindavo kelių tvarkymo darbų apimtis tose savivaldybėse.

Taip pat Savivaldybė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi, Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, IV skyriaus 11 p. nuostatomis, pateikė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai prašymą (2022-03-04 reg. Nr. A33(1)-1954) skirti finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo Savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektams, kurie yra valstybinės reikšmės magistralinių ar krašto kelių tęsiniai arba jų tarpusavio jungtys ar aplinkkeliai, skirti tranzitiniam eismui. 2022-07-12 Savivaldybė gavo iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atsakymą Nr. A32(1)-5034, kad šiam objektui skirti finansavimo iš valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams numatytų Programos finansavimo lėšų nėra galimybės. 2022-08-31 raštu Nr. A33(1)-9147 ir 2022-12-22 raštu Nr. A33(1)-13404 Savivaldybė pakartotinai kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją su prašymu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k. Riešės g., Ilgosios g., Lindiniškių g., Liepų g. nuo Riešės k. Riešės g. iki Bukiškio k. Liepų g. objekto tęsimo darbams skirti finansavimą iš Kelių priežiūros ir plėtros programos rezervo Savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektams, kurie yra valstybinės reikšmės magistralinių ar krašto kelių tęsiniai arba jų tarpusavio jungtys ar aplinkkeliai, skirti tranzitiniam eismui. Iki šios dienos Savivaldybė atsakymo iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos negavo.

Pažymime, kad už gaunamas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirtas kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas bei Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų dalį yra atliekamas Vilniaus rajono vietinių kelių, šaligatvių/takų remontas, tiesimas, vykdoma priežiūra. Vietinių kelių remonto bei priežiūros poreikiai kelis kartus didesni, nei skiriama lėšų. Dėl lėšų trūkumo sunku užtikrinti visų rajono kelių tinkamą priežiūrą. Vilniaus rajone yra daugiau kaip 2500 km vietinės reikšmės kelių ir gatvių. Asfaltbetonio danga sudaro tik apie 23 proc.

Taip pat informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-85 yra patvirtinta nauja Susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) redakcija. Maloniai skatiname dalyvauti programoje ir prisidėti prie objekto įgyvendinimo ir jo finansavimo. Susipažinti su Tvarkos aprašu galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje: https://www.vrsa.lt/susisiekimo-komunikaciju-statyba-rekonstravimas-ir-remontas-dalyvaujant-fiziniams-ir-juridiniams-asmenims/496.

Šiandien vyksta Vilniaus rajono Strateginio planavimo komisijos posėdis, kuriame aptariama Lindiniškių k. kelio asfaltavimo situacija. Galutinį sprendimą artimiausiame Tarybos posėdyje priims Vilniaus rajono savivaldybės taryba.


Įvertinkite naujieną