*alt_site_homepage_image*

COVID-19 aktualijos verslui

decoration

Didžiųjų įmonių darbuotojai kviečiami skiepytis

Vilniaus rajono savivaldybė kviečia dideles įmones ar organizacijas (turinčias 100 ar daugiau darbuotojų) rengti sąrašus darbuotojų, dirbančių kontaktinį darbą ir norinčių pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos.

Pirmiausia bus vakcinuoti darbuotojai prašymus pateikusių įstaigų, įmonių ar organizacijų, kurių veikloje praėjusį ir (ar) einamąjį mėnesį buvo fiksuojami COVID-19 protrūkiai. Anksčiau skelbti Sveikatos apsaugos ministerijos vakcinavimo prioritetai išlieka.

Įmonės, turinčios daugiau nei 100 darbuotojų, kviečiamos teikti pageidaujančių skiepytis darbuotojų sąrašą pagal pridedamą formą (užpildant lentelę) el. paštu: inga.kucevic@vrsa.lt, kilus klausimų kreiptis tel. (8 5) 275 5064 arba +370 672 48 374.  Patikrinus ar įmonė atitinka aukščiau išvardintus reikalavimus, darbuotojai bus pakviesti skiepytis. Vakcinavimo data ir laikas bus derinami kartu su vakcinavimo centru (VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika arba VšĮ Nemenčinės poliklinika).

Pažymėtina, kad didelių įmonių darbuotojai bus vakcinuojami, jei nepavyksta sudaryti arba paskiepyti atitinkamą savaitę skiepijamos prioritetinės grupės ir toliau iš eilės esančios prioritetinės grupės pageidaujančių skiepytis asmenų sąrašo ir dėl to nebus sunaudotos visos ASPĮ turimos COVID-19 vakcinos dozės.

Siekiant paspartinti vakcinaciją, skiepijimas gali vykti ir įmonės patalpose, jei yra visuomenės sveikatos saugos reikalavimus skiepijimo vietoms atitinkančios patalpos.

Įmonių darbuotojai gali rinktis bet kurią vakciną. Tiesa, tikėtina, kad šiuo metu greičiau bus vakcinuoti asmenys, norintys skiepytis „Vaxrevria“ (buvusi „AstraZeneca“) vakcina.


VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAGALBOS PRIEMONĖS VERSLUI COVID-19 ŽALAI MINIMALIZUOTI IR EKONOMIKAI SKATINTI:

♦ Sumažinti 25 proc. 2020 metų nekilnojamojo turto, žemės ir žemės nuomos mokesčiai visiems Vilniaus rajone veikiantiems juridiniams asmenims neatsižvelgiant į tai, ar šie mokesčių mokėtojai patenka į ūkio subjektų sąrašą, kurių veikla LR Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo ribojama arba draudžiama karantino metu.

Lengvatos nebus taikomos tik tam nekilnojamajam turtui, kuris įtrauktas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Nenaudojamųjų, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, ir apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams, nustatytiems nuotoliniais kartografavimo metodais.

Preliminariais skaičiavimais, suteikus 25 proc. žemės, nekilnojamojo turto bei žemės nuomos mokesčių lengvatas Vilniaus rajone veikiantiems juridiniams asmenims, lengvatų suma gali siekti apie 600 tūkst. Eur.

Juridinių asmenų sąrašas bus suformuotas šių mokesčių administratorių: žemės ir žemės nuomos mokesčių iki 2020 m. lapkričio 15 d., nekilnojamojo turto mokesčio – iki 2021 m. vasario 15 d.

♦ Fiziniai bei juridiniai asmenys, paveikti susiklosčiusios epideminės situacijos, gali kreiptis dėl atleidimo nuo žemės, nekilnojamojo turto arba žemės nuomos mokesčio, jei nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype buvo vykdoma veikla, kuri LR Vyriausybės nutarimais ar kitais teisės aktais buvo apribota arba draudžiama.

Kartu su prašymu mokesčio mokėtojas pateikia informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad mokesčio mokėtojas tuo laikotarpiu neskaičiuoja turto nuomos mokesčio nuomininkams ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu galėtų būti objektyviai įvertintas prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumas.

Suteiktų lengvatų dydis iki š. m. liepos 14 d. – 538 Eur.

♦ Karantino laikotarpiu (nuo kovo 16 d.) ir du mėnesius po karantino šalyje atšaukimo, esant nuomininko prašymui, sumažinamas savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos sutartyje nurodytas savivaldybės nekilnojamojo turto nuomininko mokėtinas nuompinigių dydis, nuomininkui susimokant 20 procentų viso nuomos sutartyje nustatyto nuompinigių dydžio.

Nuomininkai, norėdami pasinaudoti teikiama lengvata, turi atitikti šiuos reikalavimus: su savivaldybės turto valdytoju galiojančią nuomos sutartį turi būti pasirašę ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d.; pagal Vyriausybės nutarimą nuomininkų vykdoma veikla karantino laikotarpiu yra draudžiama arba ribojama ir dėl to jis patiria finansinių sunkumų ir negali arba iš dalies negali vykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų mokėti nuomos sutartyje nustatytų nuompinigių;  nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 651/2014; nuomininkui iki 2020 m. kovo 15 d. nebuvo pradėti bankroto, likvidavimo ar restruktūrizavimo procesai.

Suteiktų lengvatų dydis iki š. m. liepos 14 d. – 5 644 Eur.

♦ Komunalinės įmonės laikinai buvo sustabdžiusios taikomus veiksmus dėl skolų, susidarančių nuo karantino paskelbimo dienos iki jo pabaigos, išieškojimo klientams, patyrusiems finansinių sunkumų dėl karantino, nesiuntė priminimų ir įspėjimų apie skolų grąžinimą, laikinai buvo sustabdyti ir ikiteisminių skolų išieškojimo veiksmai bei vykdomųjų dokumentų perdavimas antstoliams, karantino metu visiems klientams nebuvo taikomi ir delspinigiai už pavėluotus mokėjimus.


SAVIVALDYBĖS MOKESČIŲ LENGVATOS VERSLUI, KURIOS NĖRA SUSIJUSIOS SU COVID-19 PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMU:

♦ Žemės, nekilnojamojo turto, žemės nuomos mokesčio lengvatos yra numatytos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurie per vienerius kalendorinius metus sukuria naujų darbo vietų ir ne mažiau kaip vienerius metus jas išlaiko.

Išvardyti mokesčiai gali būti sumažinti:

1. labai mažoms įmonėms, įsteigusioms:

1.1. 2 naujas darbo vietas – 50 proc.;
1.2. 3 ir daugiau naujų darbo vietų – 100 proc.;

2. mažoms įmonėms, įsteigusioms:

2.1. nuo 4 iki 7 naujų darbo vietų – 50 proc.;
2.2. daugiau kaip 8 naujas darbo vietas – 100 proc.;

3. vidutinėms įmonėms, įsteigusioms:

3.1. daugiau kaip 10 naujų darbo vietų – 30 proc.;
3.2. daugiau kaip 20 naujų darbo vietų – 50 proc.;
3.3. daugiau kaip 30 naujų darbo vietų – 70 proc.;
3.4. daugiau kaip 50 naujų darbo vietų – 100 proc.


Vilniaus rajono savivaldybė teikia paramą smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T3-79 patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus, reglamentuojančius Savivaldybės teikiamos paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams formas, prioritetus, teises gauti paramą, sąlygas ir paramos teikimo tvarką.

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDAS (toliau – Fondas) skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei atitinkantiems Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų reikalavimus, finansiškai remti.

Finansinės paramos formos ir sąlygos:

  • dalinis ar visiškas palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 3 000 Eur ir ne ilgiau kaip 24 mėn.;
  • seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų išlaidų kompensavimas – iki 100 proc., bet ne daugiau 300 Eur per kalendorinius metus. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas, pageidaujantis gauti darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų kompensaciją, gali kreiptis į Savivaldybę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo mokymų pabaigos;
  • verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir savo verslą pradedantiems bedarbiams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;
  • smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų dalyvavimo Lietuvoje ar užsienyje vykstančiose parodose, mugėse ir verslininkų misijose išlaidų dengimas – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur per metus, verslo misijoje – iki 50 proc. išlaidų, bet ne daugiau kaip 600 Eur per metus;
  • informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidoms padengti iki 700 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;
  • internetinių svetainių kūrimo išlaidoms padengti iki 500 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;
  • paslaugų kelio ženklų su nuoroda į kaimo turizmo sodybą, stovyklavietę ir pan. pagaminimo išlaidoms padengti iki 700 Eur. Finansavimas tam pačiam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui gali būti teikiamas ne daugiau kaip vieną kartą per vienerius kalendorinius metus;
  • išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant gamybinę veiklą, kompensuoti, kai vienam paramos gavėjui iš SVV rėmimo lėšų kompensuojama iki 50 procentų išlaidų už gamybinės  įrangos įsigijimą, bet ne daugiau kaip 1 500 Eur. Parama neskiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.
Pažymėti klaidą
Loading