kaires_puses_index
 


Dla zapewnienia dobrobytu dzieci rejonu wileńskiego – Koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej

13 listopada 2017 r. w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego rozpoczęła pracę koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej Juliana Lipińska. Będzie ona świadczyć usługi dla dzieci, ich rodziców (opiekunów) i współpracować z instytucjami, zapewniającymi skoordynowane wsparcie usług edukacyjnych, społecznych i opieki zdrowotnej.


Potrzeba świadczenia skoordynowanych usług dla dzieci i ich rodziców (opiekunów) powstaje wówczas, gdy pojedynczo, osobno świadczone usługi pomocy edukacyjnej, społecznej lub zdrowotnej są nieskuteczne, nieefektywne i nie zapewniają dobrobytu dzieci.

Celem koordynatora współpracy międzyinstytucjonalnej jest stworzenie korzystnych warunków dla dobrobytu dziecka, pomoc rodzicom dziecka (opiekunom) w stworzeniu bezpiecznego środowiska, zapewnieniu jakości więzi osobistych i społecznych. Koordynator współpracy międzyinstytucjonalnej spełnia obowiązki przewodniczącego Komisji dobrobytu dziecka podczas rozpatrywania świadczenia, przedłużenia, anulowania środków opieki minimalnej i średniej.

Funkcje koordynatora współpracy międzyinstytucjonalnej to zbieranie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących dziecka i jego środowiska, podejmowanie na ich podstawie decyzji w sprawie prewencji, stosowania stałych środków świadczenia bardziej efektywnej organizacji wsparcia konkretnej instytucji dla dziecka i jego rodziców. W zakresie swej kompetencji konsultuje instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje i osoby prywatne, informuje dyrektora o pojawiających się problemach i propozycjach w sprawie doskonalenia skoordynowanego świadczenia i poprawy organizacji usług.

Z koordynatorem współpracy międzyinstytucjonalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Julianą Lipińską można się skontaktować przez e-mail: Juliana.Lipinska@vrsa.lt lub telefonicznie  (8-5) 272-72-11, +370 646 11 241.

Życzymy powodzenia w pełnieniu ważnych funkcji na tym stanowisku!

Shadow up