kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzono opłaty za certyfikaty biznesowe i ulgi na 2020 r. Ustalono ulgę emigrantom

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego na swym posiedzeniu we wrześniu b.r. zatwierdziła listę Stałego Podatku Dochodowego na rok 2020 na nabywanie certyfikatów biznesowych oraz listę ulg dla mieszkańców, nabywających certyfikaty biznesowe na działalność w 2020 roku.


Niezmienne stawki stałego podatku dochodowego i innowacje w stosowanych świadczeniach

Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu stworzenia bardziej przychylnych warunków dla rozwoju małych przedsiębiorstw w rejonie wileńskim poprzez prowadzenie działalności wg certyfikatów biznesowych, promowania zatrudnienia mieszkańców i zwiększenia liczby osób prowadzących działalność gospodarczą postanowił nie podwyższać stałych opłat podatku dochodowego na rok 2020. Stała stawka podatku dochodowego na prowadzoną działalność na nieograniczonym terytorium pozostanie niezmieniona jak w 2018 r. – 684 euro. W zależności od skali, popytu, rentowności i in. na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego i na terytorium Republiki Litewskiej (z wyjątkiem samorządów Olity, Kowna, Kłajpedy, Połągi, Poniewieża, Szawli, miasta Wilna i Samorządu miasta Mariampol) podatek będzie zróżnicowany od 90 do 240 euro.

Minimalny stały podatek dochodowy na jeden dzień działalności na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie wynosił 0,25 euro, maksymalny podatek za jeden dzień działalności bez ograniczenia terytorium działalności – 1,87 euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu promowania przedsiębiorczości w rejonie stosuje ulgi i zapewnia wsparcie przedsiębiorcom. Aby przyczynić się do zmniejszenia emigracji i promowania emigracji powrotnej, Rada zatwierdziła uzupełnioną listę ulg na certyfikaty biznesowe za działania prowadzone w 2020 r., ustanawiając ulgę dla mieszkańców, którzy powrócili na Litwę 12 miesięcy temu, licząc od dnia nabycia certyfikatu. 

 

Rosnąca liczba certyfikatów biznesowych wydawanych każdego roku

W styczniu–wrześniu 2019 r., stosując taryfy zatwierdzone w 2018 r. przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego, Państwowa Inspekcja Podatkowa wydała 3 361 certyfikatów biznesowych i pobrała 186 572 euro podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według danych Państwowej Inspekcji Podatkowej z 2 września b.r. Samorząd Rejonu Wileńskiego wileński zajął 4. miejsce wśród 60 samorządów Litwy pod względem liczby uzyskanych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 1. miejsce wśród samorządów rejonowych (7. miejsce wśród 60 samorządów).

Spośród ogólnej liczby wydanych certyfikatów wg terytorium działalności nabyto największą liczbę zezwoleń na prowadzenie działalności na całym terytorium Republiki Litewskiej, t. j. bez ograniczania terytorium – 35,80 proc., na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego – 31,24 proc., w konkretnym (innym) samorządzie – 30,99 procent, najmniej do prowadzenia działalności w całej Republice Litewskiej, z wyjątkiem miast – 1,97 proc.

Analiza danych Państwowej Inspekcji Podatkowej, dotyczących certyfikatów biznesowych nabytych (w odpowiednim okresie) lat 2018-2019 dla wszystkich działań, którymi mogą być objęci posiadacze certyfikatów biznesowych, pozwala twierdzić, że podatek dochodowy do budżetu w porównaniu do lat 2018. i 2019. wzrósł o około 3%. W porównaniu do ubiegłego roku zebrano dodatkowo 28 246 euro. 

 

Każdego roku rośnie ilość wydawanych licencji biznesowych

Najwięcej licencji biznesowych nabyto w sferze usług – 2 904 (w 2018 r. – 2 835), w sferze handlu – 455 (w 2018 r. – 423) oraz w sferze produkcji – 172 (w 2018 r. – 184). 

Liczba ulgowych certyfikatów biznesowych w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. również wzrosła – z 1 361 do 1 401. Ogólna kwota ulg w r. 2019 wyniosła 18 199 euro, t. j. przyznano ulg na – 11 390 euro, o 6 807 euro więcej niż w 2018 r.

Najwięcej ulgowych certyfikatów biznesowych nabyły osoby mające status bezrobotnych (zarejestrowane na lokalnej giełdzie pracy zgodnie z ustaloną procedurą) – 873 osoby, kwota świadczeń – 6 766 euro. Ponadto osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (165 osób), otrzymały świadczenia w wysokości 3 791 euro i 142 osoby niepełnosprawne – świadczenia w wysokości 1 747 euro.

Nabywając zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, osoba jako zaliczkę wpłaca podatek na dochody pochodzące z działalności określonej w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej, samodzielnie lub z osobami wymienionymi w jego zezwoleniu na prowadzenie działalności. Tylko jeden z następujących członków rodziny jest uprawniony do udziału w działalności na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności: małżonek, ojciec, matka, dziecko w wieku 14 lat, opiekun, opiekun (patron).

Należy pamiętać, że należny stały podatek dochodowy jest obliczany proporcjonalnie do okresu ważności wydanej licencji na prowadzenie działalności. Jeżeli zezwolenie na prowadzenie działalności jest wydawane na okres krótszy niż rok kalendarzowy, stały roczny podatek dochodowy jest dzielony przez liczbę dni kalendarzowych w roku, a otrzymana kwota jest mnożona przez liczbę dni, na które wydano certyfikat działalności.

Samorząd Rejonu Wileńskiego cieszy się z inicjatyw osób odważnie nastawionych, mających dobre idee na prowadzenie działalności gospodarczej w rejonie wileńskim i nadal będzie dążył do tworzenia sprzyjających warunków do ustalenia atrakcyjnej opłaty za certyfikaty biznesowe i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Przypominamy o możliwości ubiegania się przez małe i średnie podmioty gospodarcze, przedsiębiorców, rolników, instytucje publiczne i stowarzyszone struktury biznesowe działające na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego o wsparcie z Funduszu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw Samorządu Rejonu Wileńskiego. Zwiększmy wspólnie żywotność małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie wileńskim.


Shadow up