kaires_puses_index
 


W placówkach oświatowych rejonu wileńskiego utworzono więcej etatów specjalistów pomocy dla ucznia

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 26 września b.r., przyjęto uchwałę, ustanawiającą maksymalną liczbę etatów dla każdej placówki oświatowej Samorządu Rejonu Wileńskiego.


W celu stworzenia przychylnych warunków zajętości uczniów po lekcjach, od 1 października b.r. placówki oświatowe rejonu wileńskiego otrzymały dodatkowo 14,75 etatów na powołanie specjalistów pomocy dla ucznia, którzy będą odpowiedzialni za organizację bezpiecznej i ukierunkowanej pracy po lekcjach. Powołanie i utrzymanie etatów będzie finansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Zwiększenie liczby etatów bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości kształcenia uczniów szkół ogólnokształcących, którzy uczą się według programu nauczania początkowego. Wszechstronna edukacja rozszerzy treści edukacyjne poprzez dodatkowe bezpłatne zajęcia, ściśle związane z procesem edukacyjnym. Nauczyciele i specjaliści na pracę z uczniami będą mogli poświęcić więcej czasu nie tylko podczas lekcji, ale także organizując  zajęcia  pozalekcyjne, podczas których każdemu uczniowi będzie zapewniona możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności naukowych - nauczyciele wraz z uczniami będą mogli przygotowywać zadania domowe. Nieformalne działania edukacyjne po lekcjach zapewnią bezpieczne i racjonalne spędzanie czasu po lekcjach, a dla rodziców uczniów stworzą bardziej pozytywną możliwość łączenia obowiązków zawodowych i zobowiązań rodzinnych.

Oczekuje się, że dodatkowa zajętość dzieci i zapewnienie opieki nad dziećmi po lekcjach pozwoli na przeprowadzenie szeregu działań, zaspokajających potrzeby dzieci, poprawi osiągnięcia uczniów, zmniejszy wykluczenie społeczne wśród uczniów, będzie wzmacniało spójność edukacji formalnej i nieformalnej.

 

 

 

Shadow up