kaires_puses_index
 


Rada zatwierdziła program zapobiegania przemocy w najbliższym otoczeniu na lata 2018-2020

W celu zapobieżenia przemocy w najbliższym otoczeniu 27 października 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła program zapobiegania i pomocy ofiarom przemocy w najbliższym otoczeniu w rejonie wileńskim na lata 2018-2020, którego celem jest prewencja przemocy i pomoc dla osób, które ucierpiały od przemocy w najbliższym otoczeniu.


Aby skutecznie zidentyfikować, przerwać i zatrzymać przemoc w najbliższym otoczeniu oraz ochronić ofiary, konieczne jest zmobilizowanie wysiłków specjalistów różnych dziedzin. Do tego niezbędne jest porozumienie między specjalistycznymi ośrodkami pomocy, organizacjami wsparcia, policją, organami prawa, instytucjami medycznymi, ochrony praw dzieci i innymi, aby efektywnie zabezpieczyć bezpieczeństwo osoby, rodziny i wspólnoty oraz udzielić niezbędnej pomocy dla tych, którzy zamierzają przerwać stosunki przemocy.

Liczba zgłoszeń o przemocy w najbliższym środowisku w rejonie wileńskim, jak i w całej Litwie, rośnie: w 2016 r. zarejestrowano o 861 telefonów więcej niż w r. 2015. W r. 2017 ilość osób, które ucierpiały od przemocy w rejonie wileńskim, nie maleje. Według Urzędu Służby Probacji Okręgu Wileńskiego w ciągu ośmiu miesięcy tego roku 74 osoby zostały skazane za przemoc w najbliższym otoczeniu, z czego około 40 procent żyje z nieletnimi, a 60 procent są zobowiązani do udziału w programie zmian postępowań agresywnych.

W celu zmniejszenia zasięgu przemocy w najbliższym otoczeniu jest bardzo ważna współpraca instytucjonalna, podniesienie poziomu wiedzy fachowej potrzebnej do zidentyfikowania tego zjawiska, szybkiego zgłoszenia do odpowiednich służb i odpowiedniego rozstrzygania przypadków przemocy potencjalnej lub faktycznej. W tym celu zainicjowano zatwierdzenie programu zapobiegania przemocy w rejonie wileńskim.

Cele i zadania zatwierdzonego przez Radę programu zapobiegania przemocy w najbliższym otoczeniu na lata 2018-2020 są następujące:

• zmniejszenie zakresu przemocy w najbliższym otoczeniu w rejonie wileńskim;

• szersze zapoznanie mieszkańców rejonu wileńskiego z różnymi przejawami przemocy, jej konsekwencjami oraz koniecznością zablokowania jej drogi, rozwijanie nietolerancji agresywnych zachowań;

• poprawianie mechanizmu świadczenia kompleksowej pomocy osobom dotkniętym przemocą, opartego na współpracy instytucji publicznych, samorządu, organizacji pozarządowych i społeczeństwa;

• ulepszanie dostępności i jakości pomocy specjalistycznej, usług prawnych, socjalnych, psychologicznych dla osób, które doświadczyły przemocy.

Uczestniczyć w realizacji zatwierdzonego programu będą: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Komisariat Policji Rejonu Wileńskiego, Centrum Zdrowia Psychicznego IP „Centralna Przychodnia Rejonu Wileńskiego”, Służba Probacji Okręgu Wileńskiego, Biuro Zdrowia Publicznego m. Wilna, organizacje pozarządowe i inne organizacje, pracujące z ofiarami przemocy w najbliższym otoczeniu.

Shadow up