kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

BUDINTIS GLOBOTOJAS

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią suteikti jam rūpestį ir šilumą. Paprastai tai būna  vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės (pavyzdžiui, krikštatėviai), galintys ir gebantys tinkamai pasirūpinti vaiku. Tačiau ne visada tai įmanoma. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra praėję specialius mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

 

Globos centrų aptarnaujamos teritorijos

(Geltona spalva pažymėtos BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro Globos centro aptarnaujamos teritorijos, mėlyna spalva – BĮ Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro aptarnaujamos teritorijos)


Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju. Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5.

Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo  paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas.


Kur kreiptis 

Jei norite tapti budinčiais globotojais, Vilniaus rajono gyventojas turi pateikti Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a), išduotą nė vėliau negu prieš 12 mėnesių.

4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu.

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų pateiktų dokumentų gavimo dienos persiunčia jų kopijas savivaldybės teritorijoje veikiančiam Tarnybos teritoriniam skyriui ( toliau – Tarnyba), kad jis atliktų pradinį fizinio asmens, norinčio tapti vaiko budinčiu globotoju įvertinimą. Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų parengia jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus budinčių globėjų mokymus.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui, Rinktinės g. 50, Vilniuje, 206 kab.


GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS 


Kontaktai pasiteirauti:

Jolanta Lukaševič, tel. (8 5) 240 1911Jolanta.Lukasevic@vrsa.lt

Silva Lukoševičienė, tel. (8 5) 240 1480, Silva.Lukoseviciene@vrsa.lt

 

Konsultacijos teikiamos ir piliečiai priimami:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30;
  • penktadieniais 7.30-15.15;
  • pietų pertrauka 11.30-12.15.

 

Padėkite vaikams sunkiu momentu – tapkite budinčiu globotoju!

https://www.youtube.com/watch?v=s4xMdRgZLpA

 


Grįžti
Shadow up