kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Skelbimo nr.: 70447
Skelbimo data: 2021-05-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:                     
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas                   

Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

PAREIGYBĖ

Globos (rūpybos) ir krizių įveikimo padalinio vadovas, IIIgrupė.
Pareigybės lygis – A2.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktoriui.

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Krizių centras) Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo padalinio vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- 3 metų profesinė darbo patirtis;
- turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti padalinioir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į globos centrofunkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldiniams patikėtą, paskirstytą darbą;
- turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point) žinojimas, mokėjimas jomis naudotis; dirbti komandoje, bendrauti bei bendradarbiauti, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
- turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją,Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimonuostatais, Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, kitaisLietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
- turi mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkųC2 lygiu bendraujant žodžiu);
- pageidautina būti išklausius Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
- transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

-organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę bei darbo priežiūrą;
- konsultuoja su globos centroveikla susijusiais klausimais, teikia konsultacinę pagalbą darbuotojams, informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
- priima su globos centroveikla susijusius sprendimus;
- rengia ir teikia pasiūlymus su globos centroveikla susijusiais klausimais;
- vadovauja globos centroveiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja globos centroveiklai vykdyti aktualią informaciją;
- organizuoja globos centro veiklą, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
- organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
- rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl globos centro darbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
- administruoja globos centrų mainų sistemą, SPIS mainų sistemas;
- bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas globėjų (rūpintojų) šeimoms;
- bendradarbiauja su kitų įstaigų globos centrų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijosspecialistais;
- pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, kurie prižiūrimi budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių arba šeimynoje suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
- teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
- koordinuoja dienos centro „Draugystės namai“ veiklą;
- tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas ir kūrybiškai dirba; plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
- atstovauja įstaigai renginiuose, pasitarimuose;
- formuoja bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į globą ir įvaikinimą, didinasocialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
- vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse sklaidą;
- inicijuoja ir organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus, savitarpio paramos grupes;
- vadovaudamasis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais kaupia ir sistemina globos centro dokumentaciją;
- atlieka kitas funkcijas, susijusias su globos centro ir dienos centro veikla bei pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams;
- teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams;
- planuoja savo veiklą, pagal turimų etatinių valandų skaičių, metams, atsižvelgiant į Krizių centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina ją su direktoriumi;
- rengia kasmetinę veiklos ataskaitą;
- tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
- pavaduoja direktorių;
- vertina padalinio darbuotojų veiklą;
- vykdo kitus Krizių centro vadovo pavedimus, susijusius su globos centro bei dienos centro funkcijomis;
- teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą.

___________________________________

Informacija apie įstaigą: Centro pagrindinė paskirtis – socialinių paslaugų teikimas. Centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, kurioje veikia 5 padaliniai:

1. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinys, teikiantis kompleksinę pagalbą asmeniui (šeimai), atsidūrusiam (-iai) krizinėje situacijoje, laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugas asmenims krizių atvejais ar dėl šeimoje iškilusių problemų, dėl kurių atsiranda grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei, siekiant integruoti juos į visuomenę;
2. Vaikų dienos centras „Draugystės namai“, teikiantis pedagogines, socialines ir psichologines paslaugas vaikams dienos metu;
3. Pagalbos šeimai padalinys, teikiantis socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, sociokultūrines paslaugas, socialinę - psichologinę pagalbą socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms ir asmenims, siekiant grąžinti gebėjimą pasirūpinti savimi bei integruotis į šeimą ir visuomenę.
4. Socialinės globos padalinys likusiems be tėvų globos vaikams, vaikams su negalia, apgyvendintiems bendruomenėje atskiruose namuose, šeimai artimoje aplinkoje ir, kuriems sudaromos sąlygos gauti reikalingas paslaugas bei turiningai leisti laisvalaikį bendruomenėje;
5. Globos centras, kuris, įgyvendindamas vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą, pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 


 

 


 
Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ekonomisto pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbo laikas – visa darbo diena.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):
1. Atlikti pagrįstus paskaičiavimus, sudarant išlaidų sąmatas pagal konkrečius išlaidų straipsnius.
2. Ruošti pajamų-sąnaudų ataskaitas pagal atskirus skyrius.
3. Atlikti įstaigos ir jos padalinių veiklos ekonominio efektyvumo palyginamąją analizę.
4. Ruošti ataskaitas teritorinei ligonių kasa, statistikai, savivaldybei, ministerijai bei kitoms institucijoms pagal savo kompetenciją.
5. Analizuoti ir vertinti sutarčių su teritorine ligonių kasa  pagal atskiras paslaugas vykdymą.
6. Skaičiuoti darbuotojų darbo užmokesčio kintamą dalį bei mokėjimus už skatinamųjų paslaugų, programų, mokamų paslaugų suteikimą  pagal galiojančius poliklinikoje darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus.
7.  Analizuoti ir pateikti ataskaitas lėšų panaudojimui pagal patvirtintą normatyvą darbo užmokesčiui ir medikamentams.
8. Analizuoti ir pateikti pasiūlymus kaip ekonomiškiau panaudoti lėšas mokant už paslaugas ir už kitus pirkimus.
9. Analizuoti rengiamas naujas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, kitais įstaigos teikiamų paslaugų pirkėjais, prognozuoti jų sudarymo ekonomines pasekmes įstaigai.
10. Ruošti pradinius duomenis ūkinės, finansinės įstaigos veiklos projektams sudaryti.
11. Apskaičiuoti materialines, darbo bei finansines išlaidas, reikalingas naujoms paslaugų rūšims įdiegti, tai yra  atlikti naujų paslaugų įkainio paskaičiavimus;
12. Įvertinti teikiamų paslaugų įkainius, atsižvelgiant naujai įsigyjamų prekių, medicinos priemonių įkainius bei darbo užmokesčio pokyčius;
13. Nagrinėti įstaigos mokamų paslaugų kainyną ir atlikti jo pakeitimus;
14. Teikti tvirtinti įstaigos etatų sąrašą.
15. Vertinti skyrių ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių siektinas reikšmes dėl skyrių vedėjų, vyresniųjų slaugytojų ir jiems prilygintų darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies mokėjimo.
16. Vertinti darbuotojų  darbo krūvį bei teikti siūlymus.
17. Dalyvauti ruošiant projektus bei programas norint gauti papildomą finansavimą.
18. Rengti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos ribose. 

Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis ekonominis (finansinis) išsilavinimas ir ne mažesnis kaip 3-jų metų ekonomisto (finansisto) darbo stažas (privalumas – darbo patirtis asmens sveikatos priežiūros įstaigose).
2. Mokėti dirbi kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu bei buhalterinėje apskaitoje naudojamomis programomis.
3.  Ekonomistas turi žinoti ir išmanyti:
3.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įsakymus bei kitus teisės aktus, metodinę medžiagą, susijusią su įstaigos veiklos planavimu, apskaita bei analize;
3.2. įstaigos struktūrą, jos plėtros strategiją ir perspektyvas;
3.3. įstaigos veiklos, ekonomikos, darbo ir valdymo organizavimo pagrindus;
3.4. ekonominės analizės ir įstaigos bei jos padalinių veiklos rodiklių apskaitos metodus;
3.5. ekonominio naujos technikos ir technologijų, darbo organizavimo, racionalių pasiūlymų diegimo efektyvumo nustatymo metodus;
3.6.  šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes techniniams bei ekonominiams skaičiavimams vykdyti, ūkinei įstaigos veiklai analizuoti;
3.7. sutarčių sudarymo tvarką;
3.8. sveikatos priežiūros įstaigų darbo specifiką;
3.9. darbo apmokėjimo formas ir sistemas;
3.10. darbo užmokesčio apskaitos pagrindus;
3.11. sveikatos priežiūros įstaigų ekonomikos rodiklių apskaitos ir ataskaitų pateikimo tvarką;
3.12. teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą.

4. Ekonomistas turi:
4.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.2. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, pastebėti tendencijas ir daryti išvadas;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu;
4.4. būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti

Darbo užmokestis:  2000 Eur

Pretendentai pateikia:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. Pretendento anketą;
5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:
1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:

Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

 


 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-06 14:44:48
Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Gegužė
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
V. Podlipskos paveikslų paroda „Sielos laisvė“
2021-05-01
NDKC Veriškių skyrius (Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Piešinių konkursas „Mano šeima“
2021-05-01
NDKC Bezdonių skyrius (Geležinkelio g. 15, Bezdonys, Vilniaus r.)
R. Kovaliuk dailės paroda
2021-05-14
NDKC Maišiagalos skyrius (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.)
Koncertas, skirtas šeimos dienai
2021-05-15
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Virtualūs sveikinimai Tarptautinės šeimos dienos proga
2021-05-15
RDKC Rukainių skyrius (Vilniaus g. 12, Rukainių k. Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up