kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Poveikio aplinkai vertinimai

Informuojame apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.

PŪV organizatorius – AB „Eurovia Lietuva“, įm. k. 121949798, Liepkalnio g. 85, Vilnius, el. p. eurovia@eurovia.lt, tel. 8 52152050, faks. 8 5 2152141.

PVSV ataskaitą parengė Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), įst. k. 195551983, Žolyno g. 36, Vilnius, el. p. nvspl@nvspl.lt, tel. (8 5) 263 9662, faks. (8 5) 210 4848.

PŪV – asfalto gamyklos ir nepavojingų statybinių atliekų tvarkymo įrenginio išplėtimas, Kirzinės vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r.

Trumpas PŪV aprašymas – įmonė vykdo asfalto, bitumo gamybą, atliekų perdirbimą (skaldos gamybą). Plečiama ūkinė veikla, nes esami gamybiniai pajėgumai pakankami didinti gamybos apimtis bei tvarkomų ir laikomų atliekų kiekius. PVSV apimtyje nustatoma įmonės veiklos sanitarinė apsaugos zona (SAZ). Siūlomos įmonės PŪV SAZ ribos sutampa su sklypo ribomis.

Su PVSV ataskaita galima susipažinti nuo 2021 m. lapkričio 11 d. iki lapkričio 29 d. imtinai, Maišiagalos seniūnijoje, Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. ir NVSPL patalpose, Žolyno g. 36, Vilniuje, darbo dienomis ir darbo valandomis. PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.nvspl.lt, skiltyje „Naujienos“ „PVSV ataskaitos“.

Dėl ekstremalios situacijos apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 29 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu per Skype programą, prisijungimo vardas: NVSPL SRVV. Kilus nesklandumams dėl prisijungimo skambinkite tel. 867014210.

Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo pasiūlymus PVSV ataskaitos klausimais prašome teikti raštu NVSPL, adresu Žolyno g. 36, LT-10210 Vilnius, faksu (8 5) 210 4848 arba el. p. nvspl@nvspl.lt.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, el. p. vilnius@nvsc.lt, tel. (8 5) 2649676.

 2021-11-09


 

Informuojame apie parengtą projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas-Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau - IIVP) koncepciją ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau - SPAV) ataskaitą.

Rengimo pagrindas: LR Vyriausybės 2018 m. gruodžio 27 d. nutarimas Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo organizatorius LR susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel.: (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė (tel. (8 5) 239 3832, el. p. asta.nakaite@sumin.lt), Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt).

Paslaugų pirkėjas - AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel.: (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingas asmuo – Projektų valdymo Projektų parengimo projekto vadovė Kristina Račkauskaitė (mob. tel. +370 616 38252, el. p.: kristina.rackauskaite@ltginfra.lt). Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Plano rengėjas – Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH. UAB „Sweco Lietuva“, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507, el. p. info@sweco.ltwww.sweco.lt. Teritorijų planavimo vadovas – Linas Sinkevičius (kvalifikacijos atestatas Nr. A 279). Kontaktiniai asmenys: dėl koncepcijos - SĮ „Vilniaus planas“ architektas Linas Sinkevičius (tel. 8 611 23373, el. p.: linas.sinkevicius@vplanas.lt), dėl SPAV – UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos padalinio Aplinkosaugos ir planavimo skyriaus vadovas Vytautas Belickas  (tel. 8 699 83628, el. p.: vytautas.belickas@sweco.lt).

Planuojama teritorija: Vilniaus ir Kauno apskričių teritorija.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, kuriam taikoma valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, keitimo, koregavimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka. Projektas „Rail Baltica“ LR Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.

Planavimo tikslai:

1. Nustatyti optimalią „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius trasą.

2. Numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau- TPDRIS) www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-10:

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: pradžia – 2020 m. I ketv., pabaiga – 2022 m. III ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Visuomenės informavimo tvarka: valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka, išskyrus LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnyje nustatytas išimtis.

Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiama.

Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.

SPAV: atliekamas.

Susipažinti su parengtu IIVP koncepcijos dokumentu ir SPAV ataskaita galima nuo 2021 m. spalio 5 d. iki 2021 m. lapkričio 4 d. Nurodytu laikotarpiu su minėtais dokumentais galima susipažinti TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-10), Web GIS internetinėje erdvėje (https://tiny.cc/rbaltica), Planavimo organizatoriaus buveinėje, LR susisiekimo ministerijos interneto svetainėje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projekto-rail-baltica-gelezinkelio-linijos-kaunas-vilnius-susisiekimo-komunikaciju-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-planas) bei SPAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje (https://www.sweco.lt/pranesimai/svarbus-pranesimai/rail-baltica-gelezinkelio-linijos-koncepcija/).

Viešas susirinkimas įvyks 2021 m. lapkričio 4 d. 18:30 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://bit.ly/3kCElyA

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos planavimo organizatoriui ir SPAV dokumentų rengėjui teikiami raštu ir (ar) sistemoje TPDRIS iki viešo susirinkimo pabaigos. Susirinkimo metu pasiūlymai gali būti teikiami ir žodžiu.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys - vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys - teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir juridinio asmens pavadinimą bei buveinės adresą; pasiūlymo esmę ir teikimo datą; raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl IIVP koncepcijos ir SPAV ataskaitos kokybės nebepriimami.

2021-09-27


 

Pranešimas apie parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Homanit Lietuva“, Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r., https://www.homanitlietuva.lt/, tel. +370 686 11484, el. p. info@homanit.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Pajūrio planai“, Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, http://pajurioplanai.puslapiai.lt, tel. +370 698 08831, el. p. pajurio.planai@hotmail.com.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Medžio plaušo plokščių gamyba Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

PAV ataskaita nuo 2021 m. liepos 22 d. bus paskelbta šioje nuorodoje: https://drive.google.com/drive/folders/1GnS7R3MQUwXE1o1de0aml1ifxDOULDQq?usp=sharing

Taip pat ataskaita nuo 2021 m. liepos 22 d. bus eksponuojama UAB „Homanit Lietuva“, Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r., tel. +370 686 11484, el. p. info@homanit.lt darbo dienomis 9–17 val. ir Pagirių seniūnijoje Šiltnamių g. 11-2, Pagirių k., LT-14114 Vilniaus r. Tel.: (8 5) 260 5444 El. p. pagiriuseniunija@vrsa.lt seniūnijos darbo metu.

Iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. imtinai PAV dokumentų rengėjui raštu ir el. paštu galima teikti pasiūlymus ataskaitai (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją galima teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai).

Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita įvyks 2021 m. rugpjūčio 20 d. 17 val.

Dėl paskelbtos ekstremaliosios situacijos viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu, paspaudus šią nuorodą: https://teams.live.com/meet/94279952762109

2021-07-20Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:0148, kad. Nr. 4167/0100:0060), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50 LT09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt. Interneto svetainė: www.vrsa.lt
Plano pavadinimas: Žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0100:148, kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T3-414, keitimas.
Detaliojo plano keitimo tikslas: pakeisti detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 ir 33, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15 punkto nuostatomis, kad detaliojo plano sprendinių koregavimo įgyvendinimas neturės reikšmingų neigiamų pasekmių aplinkai, planavimo organizatorius nusprendė, kad detaliojo plano keitimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.
Informuojame, kad su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano keitimo SPAV atrankos dokumentu galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50 LT-09318 Vilnius tel. (8-5) 275 1961 el. p. vrsa@vrsa.lt ir interneto svetainėje www.vrsa.lt
VRSA sprendimas ir motyvai
SPAV atrankos dokumentas

2021-06-04


 

Pranešimas apie UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Informuojame apie UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29 poveikio aplinkai vertinimo pradžią.

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB Homanit Lietuva

Adresas

Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.

Telefonas, el. paštas

+370 686 11484, a.ostrauskas@homanit.org

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831,pajurio.planai@hotmail.com

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Veiklos rūšis: Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama ekonominei ūkinei veiklai:

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

C

 

 

 

Apdirbamoji gamyba

 

16

 

 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių,

išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir

pynimo medžiagų gamyba

 

 

16.2

 

Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

 

16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba


Mastas.
Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 26 5000 m3 medžio plaušo plokščių.
Planuojamos naudoti technologijos. Didelio tankio plokštės (HDF) gaminamos iš medienos pjuvenų, naudojant klijuojamąją medžiagą – formaldehido dervą bei sutankinant spaudimo būdu. Žaliava t. y. mediena yra nužievinama, smulkinama ir apdorojama (kaitinama, suspaudžiama, verdama, klijuojama, formuojama). Pagamintos medienos plokštės bus šlifuojamos, pjaustomos, dažomos, laminuojamos ir sulankstomos. Esant poreikiui, visų tipų plokštės (neapdorotos, šlifuotos, laminuotos ir t. t.) gali būti toliau apdorojamos, pavyzdžiui, gręžiamos, frezuojamos, perforuojamos ir kt.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 7.2 punktas – medienos masės iš rąstų ar panašios plaušinės žaliavos gamyba.
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).
Numatoma nagrinėti poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir „nulinę“ alternatyvas.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.
Iš visų pusių planuojamos ūkinės veiklos vietą supa Pagirių k. teritorijos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo tvarkomos teritorijos dalies nutolę apie 150–350 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nuo teritorijos nutolusios 300–540 m. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, nutolęs už 1,6 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos teritorijos nutolusios daugiau kaip 6 km. Planuojama ūkinės veiklos vieta nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 32 km.
8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
• Vilniaus rajono savivaldybės administracija
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.
10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).

Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

2021-03-16


  

Pranešimas apie UAB „Homanit Lietuva“ planuojamos medžio plaušo plokščių gamyklos statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

UAB Homanit Lietuva

Adresas

Šiltnamių g. 29, Pagirių k., LT-14117 Vilniaus r.

Telefonas, el. paštas

+370 686 11484, a.ostrauskas@homanit.org


2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas, pavardė, buveinės adresas/adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris).

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų
rengėjas

UAB „Pajūrio planai“

Adresas

Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda

Telefonas, el. paštas

+370 698 08831, pajurio.planai@hotmail.com


3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas.
Planuojama ūkinė veikla – medžio plaušo plokščių gamyba.
4. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.
Veiklos rūšis: Planuojama ūkinė veikla pagal 2007 m. spalio 31 d. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskiriama ekonominei ūkinei veiklai:

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Pavadinimas

 

C

 

 

 

Apdirbamoji gamyba

 

16

 

 

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

16.2

 

Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

 

 

 

16.21

Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba

Mastas. Planuojama, kad per metus bus pagaminama iki 26 5000 m3 medžio plaušo plokščių.
Planuojamos naudoti technologijos. Didelio tankio plokštės (HDF) gaminamos iš medienos pjuvenų, naudojant klijuojamąją medžiagą – formaldehido dervą bei sutankinant spaudimo būdu. Žaliava t. y. mediena yra nužievinama, smulkinama ir apdorojama (kaitinama, suspaudžiama, verdama, klijuojama, formuojama). Pagamintos medienos plokštės bus šlifuojamos, pjaustomos, dažomos, laminuojamos ir sulankstomos. Esant poreikiui, visų tipų plokštės (neapdorotos, šlifuotos, laminuotos ir t. t.) gali būti toliau apdorojamos, pavyzdžiui, gręžiamos, frezuojamos, perforuojamos ir kt.
5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, nurodyti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo punktą ir (arba) nurodant Agentūros priimtą atrankos išvadą, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rašto Nr.) arba saugomų teritorijų institucijos reikšmingumo išvadą, kad poveikis gali būti reikšmingas (data, rašto Nr.).
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas – LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 7.2 punktas – medienos masės iš rąstų ar panašios plaušinės žaliavos gamyba.
6. Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių).
Numatoma nagrinėti poveikį aplinkai mažinančių priemonių ir „nulinę“ alternatyvas.
7. Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.
Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Vilniaus apskrityje, Vilniaus r. savivaldybėje, Pagirių sen., Pagiriuose, Šiltnamių g. 29. Alternatyvių vietų nagrinėti nenumatoma.
Iš visų pusių planuojamos ūkinės veiklos vietą supa Pagirių k. teritorijos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo tvarkomos teritorijos dalies nutolę apie 150–350 m. Artimiausios kultūros paveldo vertybės nuo teritorijos nutolusios 300–540 m. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse saugomų teritorijų nėra. Artimiausia saugoma teritorija yra Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis, nutolęs už 1,6 km į šiaurės rytus nuo planuojamos teritorijos. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybėse taip pat nėra. Artimiausios „Natura 2000“ teritorijos nuo planuojamos teritorijos nutolusios daugiau kaip 6 km. Planuojama ūkinės veiklos vieta nuo sienos su Baltarusija nutolusi apie 32 km.
8. PAV subjektai, kurie nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo dokumentus ir pagal kompetenciją teikia išvadas, ir Agentūra, kuri tvirtina PAV programą, priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:
• Vilniaus rajono savivaldybės administracija,
• Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas
• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
• Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius

Atsakingoji institucija, kuri priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, atlieka kitas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nustatytas funkcijas – Aplinkos apsaugos agentūra.
9. Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos:
9.1. jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma;
9.2 jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

10. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas (nurodoma pasiūlymų teikimo tvarka ir terminas, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo).
Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.

2021-03-01


 

Informacija apie pradedamą rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Rengimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 27 d. LRV nutarimas Nr. 1398 „Dėl Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. LR susisiekimo ministro 2019 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-123 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos, projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Plano organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Brėskis, tel. (8 5) 239 3872, el. p. valdas.breskis@sumin.lt, skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius, tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt. AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovė Kristina Račkauskaitė, tel. (8 616) 38252, el. p. kristina.rackauskaite@litrail.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.
Plano rengėjas: UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5) 27 28 334, faks. (8 5) 20 31 280, el. p. info@atamis.lt, www.atamis.lt. Projekto vadovas: Žilvinas Grabauskas, tel. (8 620) 51398, el. p. z.grabauskas@atamis.lt
Planuojama teritorija: Kauno, Marijampolės, Alytaus, Panevėžio ir Vilniaus apskričių teritorijos.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Projektas „Rail Baltica“ Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ yra pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu.
Planavimo tikslai:
- nustatyti optimalias projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijas;
- numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Plano darbų programa (susipažinti su planavimo darbų programa galima teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD Nr. S-NC-00-19-12):
Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. III ketv., planavimo pabaiga – 2022 m. III ketv.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
Visuomenės informavimo tvarka: bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.
Bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcija): rengiamas.
Bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) nepriklausomas profesinis vertinimas: atliekamas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Planavimo organizatoriaus sprendimu atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas be atrankos procedūros (rengiamas vertinimo apimties nustatymo dokumentas, vertinimo ataskaita).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos, susirinkimo-konferencijos metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2021-01-18


 

Informacija apie priimtą strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos sprendimą

Rengimo pagrindas: 2019 m. kovo 27 d. LRV nutarimas Nr. 281 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktinis asmuo: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus l.e. vedėjo pareigas Natalija Baranauskienė tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt
SPAV atrankos dokumento rengėjas: AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el.p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vadovas Remigijus Šimkus, tel. (8 696) 71314, el.p. remigijus.simkus@litrail.lt
Planuojama teritorija: Vilniaus m., Vilniaus raj., Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Kėdainių raj., Radviliškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių m., Telšių raj., Plungės raj., Kretingos raj., Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. savivaldybės.
Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: Valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.
Planavimo tikslai:
- elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius ir mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
- numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.
Priimtas sprendimas ir motyvai: atsižvelgdama į atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektui „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“.
Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir motyvais dėl priimto sprendimo galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lrv.lt (nuoroda: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/Elektrifikavimas), taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-167).


2020-12-10Informacija apie MB „Autospela“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veiklos, Aukštoji g. 56, Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:  MB „Autospela“, Taugotiškių g. 71A-2, LT-11311 Vilnius, tel.: 860128871, el. p.: anzelika.rimsevice@gmail.com
Ataskaitos rengėjas:  UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, tel.: 852045139, 867654595, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta: MB „Autospela“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimo veikla, Aukštoji g. 56, Karklėnų k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. sav.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: MB „Autospela“ planuoja vykdyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimą ir apdorojimą.   
Ataskaita viešai eksponuojama: Ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Subačiaus g. 23, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Tel. nr. pasiteiravimui 852045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos
Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu. Pateikiame nuorodą į vaizdo transliaciją: https://aplinkosvadyba.clickmeeting.com/autospela. Viešas  Ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu prasidės 2020 m. gruodžio 7 d., 17:00 val. Kilus klausimams dėl prisijungimo prie vaizdo transliacijos prašome skambinti tel. 852045139. 
Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu: poveikio visuomenės sveikatai vertinimo  dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Subačiaus g. 23, 01300 Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt
Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. 852649676, el. p. vilnius@nvsc.lt

2020-11-20


 

Sprendimas dėl naujos 330kv elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos poveikio aplinkai

2020-11-19


Dėl „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018-12-27 nutarimu Nr. 1399 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ nutarė pradėti rengti projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą (toliau – Planas). Minėtą Planą, laimėję viešųjų paslaugų pirkimo konkursą, rengia Jungtinės veiklos partneriai UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingas partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH kartu su SĮ „Vilniaus planas“. UAB „Sweco Lietuva“ atlieka Plano koncepcinių sprendinių strateginį pasekmių aplinkai vertinimą ir parengė Plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentą (toliau – SPAV AND).

Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ „Rail Ballica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu. Planas rengiamas siekiant suplanuoti ypatingos valstybinės svarbos teritorijos dalį, todėl minėtam Planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

UAB „Sweco Lietuva“ informuoja apie parengtą SPAV ANF ir galimybę su juo susipažinti. SPAV AND galite parsisiųsti čia.  

2020-11-18


 

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

Ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Glastika“, į. k. 300042810, Justiniškių g. 138, Vilnius, tel. 852461348, el. p. info@glastika.lt
Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. info@dge.lt
Ūkinės veiklos pavadinimas: stiklo paketų gamyba.
Ūkinės veiklos vieta: Saugūniškių g.12, Maišiagalos mst., Vilniaus r.
Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: planuojamame gamybos pastate bus gaminami įvairių techninių savybių stiklo paketai – iki 90 000 m2 per metus. Gamybos procesas susideda iš stiklo pjaustymo ir plovimo, rėmelio lankstymo ir klijavimo, paketų užpildymo argonu ir tarpų užpildymo hermetiku bei produkcijos sandėliavimo.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2020-11-12 iki 2020-11-26, interneto svetainėje www.dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“; UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, Vilnius (I-V 8:00-17:00 val.).
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtą karantiną, viešas supažindinimas su PVSV vyks 2020 m. lapkričio 26 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu. Prisijungimo adresas: https://zoom.us/j/96697055654?pwd=TmNvN01heGFZVlJKdXZ3N3QvOXZPdz09 (ID: 966 9705 5654, Kodas: 9a443Y).
Pasiūlymus dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2020-11-26 raštu: PVSV dokumentų rengėjui adresu aki@dge.lt.
Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių priims: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (85)2649676, el. p. vilnius@nvsc.lt

 2020-11-13


 

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento. 

2020-05-27 


 

Informacija apie parengtą „Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba“ poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą
Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizatorius
: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, tel. +370 707 02123, mob. +370 687 93476, info@litgrid.eu, www.litgrid.eu.

PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas tel.+370 37 323209, +370 698 29606, ardynas@ardynas.lt,www.ardynas.lt.
PŪV pavadinimas ir vieta: Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius–Neris statyba Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijos teritorijoje ir Vilniaus rajono savivaldybės Pagirių, Juodšilių, Marijampolio, Rukainių, Šatrininkų, Mickūnų, Lavoriškių, Bezdonių ir Nemenčinės seniūnijų teritorijoje.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV programos: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos ministerijos Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Atsakingoji institucija, kuri tvirtins PAV programą: Aplinkos apsaugos agentūra.
Pasiūlymų dėl PŪV PAV teikimo terminas: pasiūlymus galima teikti 10 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo dienos UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, j.paplauskiene@ardynas.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai turi būti teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, aaa@aaa.am.lt.
Su parengta PAV programa galima susipažinti:
PAV dokumento rengėjo interneto svetainėje http://www.ardynas.lt/lt/230
PŪV organizatoriaus interneto svetainėje
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-projektai/vilnius--neris/20051.

 2020-01-24


 

Informacija apie parengtą Vilniaus raj. sav. Greičiūniškių žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB “Universali forma”, įm. k. 125488373, buveinės adresas: Naugarduko g. 99, Vilnius, LT-03202, tel. +370 698 19713, telefax. +370-5-2045054, el.p.  romasu01@gmail.com;
2. PAV programos rengėjas: UAB „J. Jonyno ecofirma“, įm. k. 221328810, Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, tel. 8-686-31513, tel./faks.: 8-5-2437734; e. p.  ecofirma@ecofirma.lt, www.ecofirma.lt;
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Vilniaus raj. sav. Greičiūniškių žvyro telkinio naudojimas; Vilniaus apsk., Vilniaus raj. sav., Sužionių sen., Greičiūniškių k., Greičiūniškių žvyro telkinys;
4. PAV subjektai: Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra;
5. Pasiūlymų teikimo terminas: 20 darbo dienų, terminą skaičiuojant nuo 2020-01-02 d.;
6. Paskelbtos PAV programos aktyvi internetinė nuoroda:  www.ecofirma.lt
7. Ataskaita eksponuojama (nuo 2020-01-02 d.):
7.1. UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose: Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, Lietuva; darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 800-1700 val., penktadienį 800-1545 val., pietų pertrauka 1200-1245 val.), tel.: 8-686-31513 ir 8-5-2437734;
7.2. Sužionių seniūnijos patalpose: Kalvinės g. 1, Sužionys, LT-15112, Vilniaus raj. sav.; darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 800-1700 val., penktadienį 800-1545 val., pietų pertrauka 1200-1245 val.), tel. (8 5) 2505422, 2505448
8. Su ataskaita galima susipažinti ir pasiūlymus PAV rengėjui teikti iki: 2020-01-29 d. imtinai. Pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Aplinkos apsaugos agentūrai informacijai;
9. Viešas visuomenės supažindinimas su parengta PŪV PAV ataskaita: vyks 2020-01-30 d. 1800 val. Sužionių seniūnijos salėje, Kalvinės g. 1, Sužionys, LT-15112, Vilniaus raj. sav.

2019-12-31Teikiame informaciją dėl UAB BM Baltic planuojamos ūkinės veiklos – metalinių detalių dažymo ir pakavimo Naujakiemio k., Riešės sen., Vilniaus r.
Atrankos informacija paskelbta 2019 m. gruodžio 20 d. Agentūros tinklalapyje www.gamta.lt > Poveikio aplinkai vertinimas > PAV 2019 > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija > Vilniaus regionas

https://drive.google.com/file/d/1OZCneg3DuL4wxf_uYxbgR3xGxSy4AfBw/view

2019-12-31


 

Pranešimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti
Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

UAB „EMP recycling“ atliekų perdirbimo įmonės, esančios Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r., paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti pateikta, nes išduotame leidime nustatytos sąlygos ir terminai, dėl kurių turi būti pakeistas leidimas.
Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)
Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68 039, el. p. aaa@aaa.am.lt, vilma.liliene@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).
Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.
Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.
Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2019-09-23PRANEŠIMAS APIE GAUTĄ PARAIŠKĄ TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR  KONTROLĖS LEIDIMUI GAUTI
Vadovaudamiesi Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – TIPK taisyklės) 71 punktu informuojame Jus apie pakartotinai gautą ūkininko A. Tunkevič Jociūnų paukštyno, esančio Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r., paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui (toliau – TIPK leidimas) gauti.
Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra), kaip institucija priimanti sprendimą dėl leidimo išdavimo, pateikia TIPK taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją apie gautą paraišką TIPK leidimui gauti (toliau – Pranešimas).
Informuojame, kad Pranešimas taip pat paskelbtas Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02).
Pažymime, kad pagal TIPK taisyklių 73 punktą, pastabas ir pasiūlymus dėl paraiškos turinio ir TIPK leidimo reikalavimų nustatymo turite pateikti Agentūrai per 7 darbo dienas nuo Pranešimo gavimo.

Pranešimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti
Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Ūkininko A. Tunkevič Jociūnų paukštyne, esančiame Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r., planuojama vienu metu auginti 60000 vnt. broilerių. Per metus planuojama užauginti 6 partijas, t. y. 360000 vnt. per metus. Broileriai bus auginami 2 paukštidėse. Paukštidėse broileriai bus laikomi ant kraiko (durpių).
Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)

(http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586).
Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68 039, faks.: 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).
Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.
Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti.
Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2019-04-03Pranešimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti
Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Ūkininko A. Tunkevič Jociūnų paukštyne, esančiame Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r., planuojama vienu metu auginti 60000 vnt. broilerių. Per metus planuojama užauginti 6 partijas, t. y. 360000 vnt. per metus. Broileriai bus auginami 2 paukštidėse. Paukštidėse broileriai bus laikomi ant kraiko (durpių).
Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).
Su paraiška galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)
(http://gamta.lt/cms/index?rubricId=f3ad46c6-97ac-4c90-bf65-869586196586).
Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68 039, faks.: 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, danguole.bernotiene@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškos ir leidimo išdavimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).

Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.
Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.
Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.
Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimo arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti.
Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Išdavus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2019-02-22INFORMACIJA apie planuojamos naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1.Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Skaldenis", Pušų g. 6-1, Viktariškių k., Vilniaus r., LT-13111. Įmonės kodas 303361539. Tel. nr. +370 686 08048. El. paštas: uabskaldenis@gmail.com.
2.Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimas.
3.Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija, Pašilių kaimas.
4.Persvarstoma atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2422, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5.Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Visuomenės sveikatos centro 2016-03-24 d. raštas Nr. 12(12.37)-2-3892 ir 2018-07-31 d. fizinio asmens Tomo Lapės prašymas persvarstyti priimtą atrankos išvadą.
6.Pagrindiniai motyvai (sutrumpintai), kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. 6.2. PŪV atitinka rajono bendrojo plano sprendinius. 6.3. Karjerą eksploatuojanti įmonė numato prižiūrėti išvežimo žvyrkelio atkarpą iki magistralinio kelio ir užtikrinti gerą jos būklę. 6.4. Technogeninei apkrovai sumažinti PŪV metu bus naudojami našūs šiuolaikiniai mechanizmai. 6.5. Nuimtas dirvožemio sluoksnis bus susandėliuojamas pylimuose, o rekultivuojant karjerą pilnai atstatytas. 6.6. Palei karjero pakraštį suformuotas dirvožemio pylimas tarnaus kaip apsauginis barjeras nuo triukšmo bei vizualinės taršos, o jo aukštis sieks iki 3 m, plotis – per 12 m. Pylimai bus formuojami artimiausių gyvenamųjų teritorijų kryptimi. 6.7. Baigus naudingųjų išteklių gavybą, buvusio karjero vietoje bus suformuota vidutiniškai per 7 m gylio įduba, kuri bus apsodinama mišku. 6.8. Triukšmo skaičiavimai rodo, kad artimiausioje sodyboje suminis triukšmo lygis sieks 53,78 dB(A) ir neviršys HN 33:2011 nustatytų ribinių dydžių. 6.9. Vertinant veiklos poveikį aplinkos orui gauta, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje oro teršalų koncentracijų ribinės vertės nesieks ir neviršys leistinų ribinių verčių. 6.10. PŪV metu atliekos nesusidarys. Buitinės ir kasybos technikos naudojimo atliekos bus perduodamos atitinkamų atliekų surinkėjams ir nebus kaupiamos karjere. 6.11. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas persvarstymo metu pasisakė, kad PŪV nereikalinga atlikti PAV. 6.12. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba 2018-08-23 raštu Nr. 3-26-1193(10.1-26E) pritarė dėl neprivalomo PŪV PAV. 6.13. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius nedalyvavo persvarstant atrankos išvadą ir išvadų dėl PŪV PAV nepateikė.
7.Priimta galutinė atrankos išvada atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2018-10-30 d. Nr. (30.4)-A4(e)-1984, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2018-11-07

Galutinė atrankos išvada dėl  Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo .

2018-11-07Informuojame apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento – Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV).
Plano organizatorius:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: (8-5) 275 1961, faks.: (8-5) 275 1990, el.p.: vrsa@vrsa.lt. Informaciją apie projektą teikia: Kšyštof Švaikovski, tel. (8-5) 273 02 85, el. p. ksystof.svaikovski@vrsa.lt
Rengimo pagrindas:
2017 m. sausio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-29 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo“.
Plano rengėjas:
UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, tel. (8 5) 261 7581, faksas (8 5) 212 7941; el. paštas bendras@plentprojektas.lt. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas andrius.petruskevicius@plentprojektas.lt.
Planuojama teritorija: Vilniaus rajono teritorija.
Teritorijų planavimo rūšis ir lygmuo:
specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
  • Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
  • Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose;
  • Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Atlikęs atranką dėl SPAV ir atsižvelgdamas į SPAV subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento bei remdamasis SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais, planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A27(1)-2218 nusprendė, kad Vilniaus rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

SPAV atrankos dokumentas
Vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma

2018-09-04


 
INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo bei metalo atliekų surinkimo veiklos galutinę atrankos išvadą
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB “Alfaauta”, Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A. Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Eksploatuoti netinkamų transport priemonių ardymo veiklos išplėtimas, metalo atliekų surinkimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta - A. Mickevičiaus g. 179, Čekoniškių k., Vilniaus r.
4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada (2017-04-19, Nr. (28.7)-A4-9451), ar privaloma vertinti poveikį aplinkai.
5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą prašydamas persvarstyti PAV atrankos išvadą, kadangi trūksta informacijos apie PŪV numatomą nustatyti sanitarinės apsaugos zoną, PŪV skleidžiamo triukšmo atitiktį Lietuvos Respublikos higienos normai HN 33:2011. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba kreipėsi į Agentūrą, prašydama persvarstyti atrankos išvadą, kadangi atrankos informacijoje nepateiktos gaisrų prevencinės priemonės.
6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: Įvertinus PŪV vietą ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, saugomoms teritorijoms bei „Natūra 2000“ teritorijoms nenumatomas;| PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. ENTP ardymo metu susidariusių atliekų laikymas, iškrovimas, pakrovimas bus vykdomas uždarose patalpose, transporto priemones ardant rankomis; Susisiekimui planuojama naudoti esamą kelių tinklą. Papildomos infrastruktūros įrengti neplanuojama; Susidariusios atliekos (pavojingos ir nepavojingos) bus perduodamos atliekų tvarkytojams; Gamybinės bei buitinės nuotekos nesusidarys. Paviršinių nuotekų taršos nebus, kadangi visa planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose; Visa veikla bus vykdoma uždarose patalpose. ENTP bus ardomos rankiniu būdu, todėl Lietuvos higienos normoje HN33:2011 pateikti ribiniai dydžiai vykdant PŪV nebus viršijami. Triukšmas dėl planuojamos ūkinės veiklos gyvenamojoje aplinkoje galimas tik atvykstant automobiliams į PŪV teritoriją, tačiau atlikti skaičiavimai rodo, kad jis gyvenamojoje aplinkoje dienos metu nesieks ribinių verčių ir sieks 40 dB; PŪV metu bus plečiama jau šiuo metu planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje vykdoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo veikla; PŪV metu nebus išmetami oro teršalai. Nemalonūs ir kenksmingi kvapai nebus skleidžiami; PŪV nustatoma normatyvinė 100 m sanitarinė apsaugos zona.
7. Priimta galutinė atrankos išvada (2018-06-13, Nr. (30.2)-A4-5628): PŪV poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

 2018-08-01


Pranešimas visuomenei dėl organizatoriaus sprendimo neatlikti vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:692; 4162/0300:693; 4162/0300:697; 4162/0300:698; 4162/0300:699), esančių Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., detaliųjų planų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
1. Organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai – UAB „Diurablis“, M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius, tel. 8 698 3 53 49, el. p. info@diurablis.lt, http://www.diurablis.com
2. Plano ar programos pavadinimas ir tikslas – vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:692; 4162/0300:693; 4162/0300:697; 4162/0300:698; 4162/0300:699), esančių Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., detalieji planai, kurių tikslai – keisti esamų 5 vnt. žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Z tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritoriją – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos (K/K1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos (P/P1). Numatyti inžinerinės infrastruktūros teritoriją (-as) – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2). Pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, statybos reglamentus: pastatų aukštį – iki 3 aukštų (iki 15,0 m), žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 %, leistiną užstatymo intensyvumą, statybos ribas ar liniją, susisiekimo sistemos organizavimą.
Įvertinti elektros linijų apsaugos zonas; vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonas. Išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovautis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343. Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473. Laikytis Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007-02-22 įsakymu Nr. 1-66, Teritorijos apželdinimą numatyti vadovaujantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694. Vadovautis statybos techniniu reglamentu STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-06-17 įsakymu Nr. D1-309. Kelius pritaikyti sunkiasvoriam transportui, įvertinus esamą ir planuojamą eismo dalyvių sudėtį ir intensyvumą. Pateikti paviršinių nuotekų tvarkymo sprendinius. Projektuoti lietaus nuotakynę, kelių apšvietimą. Pateikti atliekų tvarkymo proceso organizavimo sprendinius, nurodyti vietas atliekų surinkimo aikštelėms įrengti. Garantuoti saugų pėsčiųjų ir transporto priemonių eismo organizavimą. Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliųjų planų rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Žemės sklypui, kurio kad. Nr. 4162/0300:693, papildomai nei nurodyta aukščiau taikomi šie reikalavimai: pateikti privalomąjį teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą žemės sklypo leistiną užstatymo tankumą – ne daugiau kaip 50 % (sklypo dalies, patenkančios į gamtinio karkaso teritoriją – ne daugiau kaip 30 %). Pagal valstybinės miškų tarnybos Miško kadastro duomenis pažymėti esančio miško ribas. Sklypo daliai, patenkančiai į gamtinio karkaso teritoriją, taikyti Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 reikalavimus.
Žemės sklypams, kurių kad. Nr. 4162/0300:697 ir kad. Nr. 4162/0300:698, pagal planavimo tikslus ir uždavinius numatoma keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę . Kiti tikslai atitinka aukščiau nurodytus tikslus. Papildomai prašoma pateikti Katilių kaimo dalies susisiekimo schemą. Nustatyti Šviesos gatvės raudonąsias linijas, teritoriją tarp gatvės raudonųjų linijų formuoti atskiru inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriais (I/I2) žemės sklypu.
3. Vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:692; 4162/0300:693; 4162/0300:697; 4162/0300:698; 4162/0300:699), esančių Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., detaliųjų planų strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes 4 vertinimo subjektai (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracija) priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas, su kuo ir sutinka organizatorius, o Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas priėmė SPAV atrankos išvadą, kad SPAV privalomas, tačiau motyvuotai argumentuota, kad detaliųjų planų rengimo stadijoje tikslūs sprendiniai (planuojama ūkinė veikla, numatomi transporto srautai ir kt.) nežinomi, todėl ir nevertinami, t. y. detaliųjų planų rengimo tikslas nėra konkreti planuojama ūkinė veikla, todėl ir vertinti su planuojama ūkine veikla susijusią taršą (triukšmo, oro taršos, kvapą, vibraciją, infragarsą ir kt.) bei nustatyti sanitarinę apsaugos zoną, rengiant planus negalima. Atliekant SPAV atranką ir analizuojant turimus duomenis apie detaliuose planuose nagrinėjamos teritorijos aplinkos sąlygas, atsižvelgiant į planų tikslus, nustatyta, kad įgyvendinant planus ir laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų neigiamos pasekmės aplinkai nebus sukeliamos (detalesni motyvai neatlikti SPAV pateikiami atskirame dokumente).
4. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir vietovės lygmens žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0300:692; 4162/0300:693; 4162/0300:697; 4162/0300:698; 4162/0300:699), esančių Katilių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. detaliųjų planų atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti UAB „Diurablis“ buveinėje ir interneto svetainėje (paskelbimo nuoroda: http://diurablis.com/lt/?informacija-apie-atrankas-spav-atikti,22 ir rubrika: Informacija apie atrankas SPAV atlikti).
SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma

 2018-07-20


Pranešimas visuomenei dėl organizatoriaus sprendimo neatlikti Čekoniškių k. kvartalo, esančio Vilniaus r. sav. Zujūnų sen., detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
1. Organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto ir interneto svetainės adresai – UAB „Lietpak“, A. Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių k., Zujūnų sen., LT-14207 Vilniaus r., tel. +370 5 249 10 00, el. p. lietpak@lietpak.lt, www.lietpak.lt
2. Plano ar programos pavadinimas ir tikslas – Čekoniškių k. kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., detalusis planas, kurio tikslas – detalizuoti Vilniaus r. sav. teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus r. sav. tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus r. sav. teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą Vilniaus r. sav. tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus. Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus. Numatyti žemės sklypų pertvarkymo poreikį ir galimybes, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
3. Čekoniškių k. kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., detaliojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas, nes 4 vertinimo subjektai (Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Aplinkos apsaugos agentūra, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus rajono savivaldybės administracija) priėmė išvadą, kad SPAV neprivalomas, su kuo ir sutinka organizatorius, o Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas priėmė SPAV atrankos išvadą, kad SPAV privalomas, tačiau motyvuotai argumentuota, kad detaliojo plano rengimo stadijoje tikslūs sprendiniai (planuojama ūkinė veikla, numatomi transporto srautai ir kt.) nežinomi, todėl ir nevertinami, t. y. detaliojo plano rengimo tikslas nėra konkreti planuojama ūkinė veikla, todėl ir vertinti su planuojama ūkine veikla susijusią taršą (triukšmo, oro taršos, kvapą, vibraciją, infragarsą ir kt.) rengiant planą negalima. Atliekant SPAV atranką ir analizuojant turimus duomenis apie detaliuoju planu planuojamos teritorijos aplinkos sąlygas, atsižvelgiant į plano tikslus, buvo nustatyta, kad įgyvendinant planą ir laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų neigiamos pasekmės aplinkai nebus sukeliamos. Informacija apie specialiąsias sąlygas, kuriomis yra ir bus vadovaujamasi, pateikiama SPAV atrankos dokumente ir pagrindiniame brėžinyje (detalesni motyvai neatlikti SPAV pateikiami atskiru dokumentu).
4. Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir Čekoniškių k. kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., detaliojo plano atrankos strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti UAB „Lietpak“ buveinėje ir interneto svetainėje (paskelbimo nuoroda: www.lietpak.lt ir rubrika: Informacija apie atranką strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti).

 SPAV subjektų išvadų įvertinimo pažyma

2018-07-18INFORMACIJA apie UAB „Lietpak“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – „polimerinių dirbinių gamyba“, parengtą poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą.
1. PŪV užsakovas – UAB „Lietpak“, A. Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių k., LT-14207 Vilniaus r., tel. +370 5 249 10 00, faks. +370 5 249 02 72.
2. PŪV PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, tel. +370 5 234 18 80, faks. +370 5 205 05 07.
3. PŪV pavadinimas: polimerinių dirbinių gamyba.
4. PŪV vieta: Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., A. Mickevičiaus g. 163 ir 165
5. PAV subjektai ir atsakingoji institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius ir Aplinkos apsaugos agentūra.
6. Su ataskaita susipažinti galima iki numatyto viešo susirinkimo Zujūnų seniūnijoje adresu Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r., tel. +370 5 235 33 86 / 235 33 20, susipažinimo su ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val., ir pas PAV dokumentų rengėją adresu Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), LT-05131 Vilnius, tel. +370 5 234 18 80 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., išskyrus pietų laiką 12.00-13.00 val. Aktyvi nuoroda į paskelbtą ataskaitą - http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm
7. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks Zujūnų seniūnijoje adresu Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. liepos 10 d. 17.00.
8. Pasiūlymus (raštu, el. paštu ir kt.) dėl PŪV PAV ataskaitos galima teikti iki viešo susirinkimo UAB „AV Consulting“ adresu P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius.
9. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti teikiamos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
 

2018-06-21


 

Pakartotinė INFORMACIJA apie planuojamo naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Skaldenis", Pušų g. 6-1, Viktariškių k., Vilniaus r., LT-13111. Įmonės kodas 303361539. Tel. nr. +370 686 08048. El. paštas: uabskaldenis@gmail.com.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas, Riešės seniūnija, Pašilių kaimas.
4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2422, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. tinklapis www.gjmagma.lt ir UAB „Skaldenis“, Algirdo g. 19, LT – 03219, 501 kab, Vilnius (adresas susipažinimui), tel. nr. +370 686 08048, el. p. uabskaldenis@gmail.com, int. tinklalapis uabskaldenis.mozello.lt (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., terminas iki 2018-07-17 d.).
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas iki 2018-07-31 d.).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, int. tinklapis http://gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, int. tinklapis www.gjmagma.lt (terminas iki 2018-07-17 d.).

2018-06-20


 

Informacija apie UAB „Lietpak“ planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) – „polimerinių dirbinių gamyba“, parengtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą.

1. PŪV organizatorius – UAB „Lietpak“, A. Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių k., LT-14207 Vilniaus r., http://www.lietpak.lt/, lietpak@lietpak.lt, tel. +370 5 249 10 00
2. PAV dokumentų rengėjas – UAB „AV Consulting“, P. Vileišio g. 9, LT-10308 Vilnius, www.avcon.lt, info@avcon.lt, tel. + 370 5 234 18 80
3. PŪV pavadinimas ir vieta – polimerinių dirbinių gamyba, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k., A. Mickevičiaus g. 163 ir 165
4. PAV subjektai ir atsakingoji institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento Vilniaus skyrius ir Aplinkos apsaugos agentūra
5. Aktyvi nuoroda į paskelbtą ataskaitą - http://avcon.lt/Lt/Visuomene.htm
6. Ataskaita eksponuojama Zujūnų seniūnijoje adresu Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r., tel. +370 5 235 33 86 / 235 33 20, susipažinimo su ataskaita laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val., ir pas PAV dokumentų rengėją adresu Justiniškių g. 12 (II aukštas, 205 kab.), LT-05131 Vilnius, tel. +370 5 234 18 80 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., išskyrus pietų laiką 12.00-13.00 val.
7. Su ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti dėl PŪV PAV ataskaitos galima iki viešo susirinkimo UAB „AV Consulting“, pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teikti PAV subjektams ir Agentūrai informacijai
8. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks Zujūnų seniūnijoje adresu Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. gegužės 17 d. 16.00.

2018-04-12Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. Vietovės lygmens bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo viešinimas
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Adresas: Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilnius, tel.: (8 5) 2751961, el. p. vrsa@vrsa.lt
BENDROJO PLANO RENGĖJAS:
V.Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, (įmonės kodas 300584526, adresas: Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas). Projekto vadovas – arch. Jurgis Zagorskas, tel.: 8 688 14666, el. paštas: Jurgis.zagorskas@gmail.com
INFORMUOJAME
, kad yra parengti Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas ir Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita. Susipažinti su bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentu, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita ir bendrojo plano bendraisiais sprendiniais – koncepcija, bus galima nuo 2018 m. kovo 20 d. planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje www.vrsa.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje (TPDRIS) sistemoje www.tpdris.lt.
BENDROJO PLANO VIEŠA EKSPOZICIJA:
Bendrojo plano Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijos vieša ekspozicija vyks nuo 2018 m. kovo 27 d. Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.
VIEŠAS SVARSTYMAS SU VISUOMENE:
Bendrojo plano keitimo Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ir bendrųjų sprendinių – koncepcijos, viešas svarstymas su visuomene įvyks 2018 m. balandžio 17 d. 16:00 val. Nemenčinės seniūnijos patalpose, Kranto g. 24, Nemenčinės m., Nemenčinės miesto sen., Vilniaus r. sav.

Bendrojo plano rengimo pagrindas yra Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-01-27 sprendimas „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“ Nr. T3-44, 2017-03-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-122 „Dėl Tuščiaulių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. vietovės lygmens bendrojo plano planuojamos teritorijos ir planavimo darbų programos patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 13 d. Gabijos Klimienės, Arūno Klimo ir Gražinos Janulevičienės prašymas Nr. A34(1)-8064 bei 2016 m. gruodžio 20 d. Eimanto Klimo prašymas Nr. A34(1)-8198.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas numatytas bendrojo plano Planavimo darbų programoje.
Pasiūlymų teikimas.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

SPAV dokumentas
Koncepcijos brėžinys
Koncepcijos aiškinamasis raštas

2018-03-09INFORMACIJA apie Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimo galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai  vertinimo:
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Pagirių Nesta“, Pagirių k., LT–14119 Vilniaus raj. sav.; Tel.: (8 5) 2605082, mob. Tel.: 8 698 32380,  el. p. karjeras@pagiriunesta.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus raj. sav., Pagirių sen.,  Papiškių k.
4. Persvarstoma atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai (toliau-PŪV) poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-04-08, rašto Nr. (28.7)-A4-3601).
5. Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-04-21 raštu Nr. 2.10-739 (16.9.7.10.11) informavo, kad nepritaria 2016-04-08 Agentūros atrankos išvadai Nr. (28.7)-A4-3601, nes: 1. pateikta nepagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusių transporto srautų keliamos oro taršos atitiktį ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, patvirtintų LR aplinkos ministro ir sveikatos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 471/582; 2. pateikta nepagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusių transporto srautų keliamo triukšmo poveikį artimiausiai gyvenamajai ir visuomeniniai teritorijai – negalima įvertinti atitikties Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimams; 3. pagal pateiktą informaciją, atliekant triukšmo ir oro taršos skaičiavimus, neįvertinta kita tame pačiame Papiškių žvyro telkinyje numatoma vykdyti analogiška ūkinė veikla.
6. Pagrindiniai motyvais, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 1) Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-05-27 raštu Nr. 3-26-946(10.1-26) pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 2) Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2017-03-06 raštu Nr. 2.10-2501(16.8.6.10.11) pritarė dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo (toliau-PAV), nes PAV atrankos dokumente atlikti PŪV keliamos taršos (oro, triukšmo) vertinimai parodė, kad PŪV keliama tarša už veiklos vykdymo teritorijos ribų neviršija teisės aktais reglamentuojamų ribinių verčių nustatytų gyvenamajai aplinkai bei numatytos prevencinės priemonės. 3) PŪV reikšmingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai (kraštovaizdžiui, saugomoms teritorijoms ir kt.) neturės. Įvertinta informacija apie kitus galimus naudoti naudingųjų iškasenų (smėlio ir žvyro), detaliai išžvalgytus nenaudojamus telkinius, esančius Vilniaus rajono savivaldybės ribose, ne miško žemėje ir gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2015-10-02 raštas Nr. (7)-1.7-3261 „Dėl pažymos išdavimo“, kuriame nurodoma, jog Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ne miško žemėje nėra detaliai išžvalgytų nenaudojamų smėlio ir žvyro telkinių. 4) Atlikti skaičiavimai rodo, kad metinis gruntinio vandens balansas būsimajame karjere išliks perteklinis ir gamtinei aplinkai, Vokės upei esančiai už 1,6 km į vakarus bei gruntinio vandens ėmimo įrenginiams karjero eksploatacija įtakos neturės. 5) Pagal pateiktą informaciją PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus ir atitiks Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reglamentuojamus dydžius. 6) Pagal pateiktą informaciją PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių aplinkos oro užterštumo verčių. 7) Oro taršai kietosiomis dalelėmis, išmetamosiomis dujomis iš mobilių taršos šaltinių bei triukšmui mažinti numatomos priemonės: šiuolaikinių saugių ir našių mechanizmų naudojimas, produkcijos vežimo metu automobilių kėbulus dengiančių tentų naudojimas, produkciją išvežančio autotransporto greičio ribojimas (iki 20 km/h), sausuoju metų laiku karjero vidaus ir produkcijos išvežimo kelių laistymas, esant poreikiui dirvožemio pylimo iki 3 m aukščio sustūmimas. 8) Iškastas karjeras bus tinkamai rekultivuotas – į vandens telkinį ir mišką.
7. Priimta galutinė atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros 2018-01-26 priimta galutinė atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-844, kad planuojamai ūkinei veiklai – Papiškių žvyro ir smėlio telkinio naujo ploto (apie 12,2 ha) naudojimui (Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus raj. sav.) - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

2018-02-01


 

INFORMACIJA apie Dujotiekio sujungiant Pagirių k. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. įrengimo atrankos išvadą.
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.). AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius, tel.: 8 5277 7524, faks.: 8 5277 7514, el.p. info@eso.lt 
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Dujų skirstymo sistemos saugumo ir patikimumo didinimo, pastatant skirstomąjį vidutinio slėgio dujotiekį, sujungiant Pagirių k. Vilniaus r. sav. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. esančias gamtinių dujų sistemas, įrengiant išmaniuosius elementus.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas, gatvė). Trasa nuo Šiltnamių g. Pagirių k. Pagirių sen. Vilniaus r. sav. per Melekonių k., Pagirių sen. iki Draugystės g. Valčiūnų k. Juodšilių sen. Vilniaus r. sav.
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai (data, rašto Nr.). Aplinkos apsaugos agentūra, 2017-12-05 Atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-12547 Dėl dujotiekio sujungiant Pagirių k. ir Valčiūnų k. Vilniaus r. sav. įrengimo, poveikio aplinkai vertinimo.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853
5.
Kur,  kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą (nurodomas užsakovo adresas, telefonas). AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius, tel.: 8 5277 7524, faks.: 8 5277 7514, kontaktinis asmuo – Vita Šiaulienė, el. p. vita.siauliene@eso.lt. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir informacija atrankai skelbiama www.gamta.lt.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (nurodomas atsakingos institucijos adresas, telefonas ir terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo). Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.   
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-853, 2009-12-30, Žin., 2010, Nr. 2-81 (2010-01-07), i. k. 109301MISAK00D1-853
Nr. 640, 2010-07-22, Žin., 2010, Nr. 89-4732 (2010-07-27), i. k. 110301MISAK00000640
Nr. D1-654, 2011-08-29, Žin., 2011, Nr. 108-5122 (2011-09-01), i. k. 111301MISAK00D1-654
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais (nurodomas atsakingos institucijos, užsakovo ar PAV dokumentų rengėjo adresas, telefonas ir terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo). Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt arba AB „Energijos skirstymo operatorius“, Aguonų g. 24, Vilnius, tel.: 8 52777524, faks.: 8 52777514, kontaktinis asmuo – Vita Šiaulienė, el. p. vita.siauliene@eso.lt.  Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos Poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir informacija atrankai skelbiama www.gamta.lt. Terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.

2017-12-13INFORMACIJA apie Vilniaus raj. sav. Papiškių ir Merešlėnų telkinių smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:
1.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Miškinių karjeras“, Manufaktūrų g. 7, LT–11342 Vilnius (adresas korespondencijai: Žūkų k., LT–21144, Trakų r. sav.), direktorius Artūras Bielskis, mob. tel.: 868202898, el. p.: info@miskiniukarjeras.lt
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Papiškių ir Merešlėnų telkinių smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Papiškių k., Pagirių sen., Vilniaus r. sav.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2017–12–07, Nr. (28.7)–A4–12636).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: Žūkų k., LT–21144, Trakų r. sav., kontaktinis asmuo: direktorius Artūras Bielskis, mob. tel.: 868202898, el. p.: info@miskiniukarjeras.lt, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT–09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, aaa@aaa.am.lt, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, mob. tel. 8 686 42531, tel. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

2017-12-13 INFORMACIJA apie UAB „Diurablis“ planuojamos ūkinės veiklos – sandėlių, skirtų įvairioms prekėms laikyti, statybos, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 
1. PŪV užsakovas: UAB „Diurablis“, M. Sleževičiaus g. 7, LT-06326 Vilnius, tel. 8 698 3 53 49
2. PŪV pavadinimas: sandėlių, skirtų įvairioms prekėms laikyti, statybos
3. PŪV vieta: Vilniaus r., Nemėžio sen., Katilių k. 
4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) 2017-12-05 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-12546: PŪV PAV neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo, UAB „Diurablis“ adresu M. Sleževičiaus g. 7, Vilnius, tel. 8 698 3 5349 darbo dienomis ir valandomis.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 6 20 08, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima AAA, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 6 20 08 arba UAB „AV Consulting“ (adresu Justiniškių g. 12, LT-05131, Vilnius, II aukštas, 205 kab.), tel. 8 5 234 18 80 per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

2017-12-08 UAB „TERRA RECYCLING“  pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

2017-12-06 INFORMACIJA apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo bei metalo atliekų surinkimo atrankos išvadą.
1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas – UAB “Alfaauta”, Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.
2. PŪV pavadinimas – Eksploatuoti netinkamų transport priemonių ardymo veiklos išplėtimas, metalo atliekų surinkimas.
3. PŪV vieta - A. Mickevičiaus g. 179, Čekoniškių k., Vilniaus r.
4. Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) priimta atrankos išvada (2017-09-14, Nr. (28.7)-A4-9451), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas.
 5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima  Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873.
6. Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo AAA adresu A. Juozapavičiaus 9, Vilnius, tel. 870662008.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje (A. Juozapavičiaus 9, Vilnius, tel. 870662008) arba UAB “Alfaauta” (Vilniaus r. sav. Čekoniškių k. A.  Mickevičiaus g. 179, tel. 868240873)  per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

2017-11-29Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
Plano rengimo organizatorius – UAB „Pagirių Nesta“, įmonės kodas 286458260, Pagirių kaimas, LT 14119 Vilniaus rajonas, tel.: (8~5) 2605082, faks. (8~5) 2605081, el. paštas: karjeras@pagiriunesta.lt, generalinis direktorius Janis Karolis Briedis.
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gjmagma.lt/ 
Plano pavadinimas – Vilniaus rajono Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio dalies naudojimo planas.
Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai  pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Vilniaus rajono Pagirių – Kaišialakių smėlio ir žvyro telkinio išteklius, taip pat atsižvelgdama į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, UAB „Pagirių Nesta“ generalinis direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas.Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/ arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
A
pie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Pagirių seniūnijos skelbimų lentoje.
Įsakymas
Pažyma 

 2017-10-25  

 Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB "Terra recykling", Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. Tel.: 8-698-07414, el paštas: minsko@ekoterra.lt
Planuojamos ūkinės ceiklos dokumentų rengėjas - UAB "Biosistema", Fabijoniškių g. 96. 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt
Planuojama ūkinė veikla - Pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta - Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
PAV subjektai, kurie pagal kompetensiją nagrinės PAV dokumentus:
Vilniaus rajono savivaldybės administracija (Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961, rl. paštas: vrsa@vrsa.lt);
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel.: 852649676, el. paštas: vilnius@nvsc.lt);
Vilniaus apskrities priešgaistrinė gelbėjomo valdyba (Pamėnkalnio g. 30, Vilnius, tel.: 852717534, el. paštas: vilnius.pgv@vpgt.lt);
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius (Šnipiškių g. 3,  Vilnius, tel.: 852731024, el. paštas: vilnius@heritage.lt);
PAV ataskaitą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje priims atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra ( A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 870662008, el. paštas: aaa@aaa.am.lt).
Susipažinti su PAV ataskaita galima nuo 2017-10-17 iki 2017-11-06 imtinai:
UAB "Terra recycling", Terminalo g.2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. personalo patalpose, tel.: 8-698-07414, darbo dienomis (8-16 val.);
UAB "Biosistema", Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, darbo dienomis (8-16 val.);
Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel.: 852751961;
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijoje, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., LT-13260 Vilniaus r., tel.: 852355296.
PAV ataskaita paskelbta PAV dokumentų užsakovo ir rengėjo interneto tinklalapiuose: www.biosistema.lt ir http://www.ekoterra.lt/
Viešas susirinkimas ir visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita įvyks 2017 m. lapkričio 18 d. 10:00 val., UAB "Terra recycling", Terminalo g. 2, Terminalo g. 4, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. personalo patalpose.
Iki viešo susirinkimo pasiūlimas raštu, el. paštu ir telefonu galima teikti: PAV dokumentų rengėjui - UAB "Biosistema", Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. paštu info@biosistema.lt
Pasiūlimų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Pranešimas apie parengtą UAB „Terra recycling” pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

2017-10-18Informacija apie pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statybos ir eksploatacijos naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype, atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
Erlandas Petrūnas, Rasa Petrūnienė, Šiaulių g. 10-12, Vilnius, tel. 8 686 86108; 8 686 21217.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statyba ir eksploatacija naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statybai ir eksploatacijai naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype, adresu Kinelių vs., Rudaminos sen., Vilniaus r. ir Totorinės k., Rudaminos sen., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas (2017-09-25, Nr. (28.7)-A4-9815).
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima susisiekus su Erlandu Petrūnu, Rasa Petrūniene, Šiaulių g. 10-12, Vilnius, tel. 8 686 86108; 8 686 21217, el.p. erlandasp@yahoo.com.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 62008, per 20 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo dienos.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada, atrankos dokumentais galima darbo dienomis, galima darbo dienomis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje (603 kab.), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. (8 706) 68041 arba kreipiantis į PAV dokumentų rengėją – UAB „Ekokonsultacijos“, J. Kubiliaus g. 6-5, Vilnius, tel. (8 5) 274 5491, el.p. info@ekokonsultacijos.lt per 10 darbo dienų nuo šio informacinio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl informacinio pranešimo apie pramonės, sandėliavimo bei komercinės paskirties objektų statybos ir eksploatacijos naujai formuojamame apie 12,54 ha ploto sklype atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2017-09-28Informacija apie priimtą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo

Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu ir LR Aplinkos ministro 2005-07-17 įsakymu NR. D1-370 "Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos patvirtinimo" (su vėlesniais pakeitimais), UAB "COWI Lietuva: informuoja apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą galutinę atrankos išvadą dėl UAB "Acovetės" planuojamos ūkinės veiklos - broilerių auginimo Kunigo P.K. Bžostkovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo. Prašome patvirtinti, kad skelbimas apie Aplinkos apsaugos agentūros priimtą atrankos išvadą buvo pakabintas Vilniaus rajono savivaldybės informaciniame stende, adresu Rinktinės g. 50, LT-09318, Vilniuje nuo 2017 m. rugpjūčio 28 d.

Skelbimas apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo, 1 lapas.

2017-08-28


Informacija apie gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „D&D INGROUP“, Žalgirio g. 9, Vilnius, tel. 868673591, el. p.: zivile.jokimciute@gmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gamybos ir pramonės paskirties pastato statyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017 07 14, Nr. (28.7)-A4-7359): sandėliavimo paskirties pastato statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „D&D INGROUP“, Žalgirio g. 9, Vilnius, tel. 868673591, el. p.: zivile.jokimciute@gmail.com darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 7066 2000, el. p.  aaa@aaa.am.lt (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 7066 2000, el. p.  aaa@aaa.am.lt, ir PAV dokumentų rengėju UAB „Inekstra“, V.Kudirkos g. 18B-16, Vilnius, tel. 8 656 70 549, el. p.: lina@inekstra.lt (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

2017-08-25


Informacija apie gamybos pastato su administracine dalimi statybos Beržų g. 14, Jadvygiškių k., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvadą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.UAB "KG Construction", Vytenio g. 46, Vilnius, LT - 03229, tel.:+37068466339,a.daunoravicius@cityprojects.lt
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Gamybos pastato su administracine dalimi statyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra 3,3560 ha ploto pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos sklypas, esantis Vilniaus raj. Sav., Riešės sen., Jadvygiškių k., Beržųg. 14, skl. kad. Nr. 4117/0400:291.

Jadvygiškių k., Beržų g. 14., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo galutinę atrankos išvada

2017-08-16


Informacija dėl Tuščiaulių k. teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumento pateikimo vertinimo subjektams

V. Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ (toliau – Plano rengėjas) rengia Tuščiaulių  k., Nemenčinės sen., Vilniaus raj. Savivaldybėje teritorijos bendrąjį planą (toliau – Bendrasis planas).
Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas parengtas remiantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967.
Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengimo pagrindas yra planavimo darbų programoje įrašytas reikalavimas atlikti Bendrojo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.
Vadovaudamiesi Aprašo 8 punktu, Plano rengėjai prašo pateikti išvadas dėl Bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento kokybės.
Išvadas arba pasiūlymus prašome pateikti raštu Plano rengėjui – V.Zagorskienės projektavimo ir konsultavimo IĮ, el. paštu jurgis.zagorskas@gmail.com arba adresu Kovo 11-osios g. 128A-11, Kaunas.
Bendrojo plano organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės L. Kotlovskos (adresas: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius).

Tuščiaulių k. teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

2017-08-16


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento
Plano rengimo organizatorius – UAB „Skaldenis“, įmonės kodas 303361539, Pušų g. 6-1, LT-13111, Viktariškių k., Vilniaus r. tel. 8-686-08048, el.p. info@nts.lt, direktorius Arūnas Girtavičius.
Plano rengėjas – UAB „GJ Magma“, įm.k.121428749, Vaidevučio g.18, LT- 08402, Vilnius, tel.85-2318178, faks.85-2784455, el.p. gjmagma@gmail.com, adresas internete: http://www.gjmagma.lt/
Plano pavadinimas –
Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalies naudojimo planas.
Plano tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.
Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis 2014-12-23 d. LR vyriausybės patvirtintu nutarimu Nr. 1467 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.
Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: Aplinkos apsaugos agentūra; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Priimtas sprendimas ir motyvai – visi atrankos dėl SPAV būtinumo nustatymo vertinimo subjektai  pritarė pateiktam SPAV atrankos dokumentui ir nurodė, kad SPAV neprivalomas. Remdamasi SPAV atrankos dokumente pateiktais plano įgyvendinimo pasekmių aplinkai reikšmingumo įvertinimo rezultatais bei aplinkybe, kad jau iki specialaus plano rengimo pradžios buvo atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir yra gautas Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos leidimas naudoti Vilniaus rajono Pašilių smėlio ir žvyro telkinio žvyro išteklių dalį, taip pat atsižvelgdamas į dokumentą išnagrinėjusių vertinimo subjektų išvadas, UAB „Skaldenis“ direktorius priėmė sprendimą, kad SPAV nebus atliekamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija, priimto sprendimo motyvais ir subjektų išvadų įvertinimo pažyma, galima pas plano rengėją aukščiau nurodytais kontaktais darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos, taip pat plano rengėjo, vykdančio įgaliojimo pagrindu organizatoriaus pareigas, interneto svetainėje: http://www.gjmagma.lt/viesinimas/spav-viesinimas.Teikti pastabas ir motyvuotus pasiūlymus dėl priimto sprendimo galima planavimo organizatoriui ir/ arba plano rengėjui 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Apie parengto specialaus plano susipažinimo tvarką bus informuojama papildomai norminių aktų nustatytais terminais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS-e), Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos interneto svetainėje ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje.

Dėl informacijos apie planavimo organizatoriaus priimtą naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento sprendimą. 

 2017-07-20 


Informacija apie atrankos išvadą dėl trijų žuvų auginimo kompleksų įrengimo rekonstruojamame pieno komplekse Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatorių grupė: Sergej Rubcov, Vilniaus g. 20, Nemenčinė, Vilniaus r., tel. 869887868; UAB „Sibateks“, Ulonų g. 1-113, Vilnius, tel. 868728931; UAB „Ichtioferma“, A. Tumėno g. 4, Vilnius, tel. 867883328;
Kontaktinis asmuo: UAB „DELIRA“, direktorius Evaldas Ličkūnas, tel. 861511377.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Trijų žuvų auginimo kompleksų įrengimas rekonstruojamame pieno komplekse Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: Trijų žuvų auginimo kompleksų įrengimas rekonstruojamame pieno komplekse Punžonių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas - 2017-07-04 raštas Nr.(28.7)-A4-7019.
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 870662008. faks. 870662000, el.p. aaa@aaa.am.lt.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel.: 870668043, tinklalapyje: http://gamta.lt/files/Atrankos_isvada_Triju_zuvu_auginimo_kompleksu_irengimas_Punzoniu_k_Buivydziu_sen_Vilniaus_r.pdf arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment" būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. 852644304, el. paštas: kok@dge.lt.

2017-07-13Informacija apie gamybis pastato su administracine dalimi statybos Beržų g. 14, Jadvygiškių k., Vilniaus r. sav., poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą

2017-06-16 Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus Paukštynas" Dusinėnų aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse – poveikio aplinkai vertinimo programą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB "Vilniaus paukštynas", Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r. sav., tel. 8 52 687331, faks. 8 52 320044, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu
PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, 8 a., 12142 Vilnius, tel. 8 52 107610, el. p. info@cowi.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus paukštynas" Dusinėnų aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus r., Juodšilių sen., Dusinėnų k., Užupio g. 2A
PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus ir teikiantys išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.
Susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima UAB "COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamente, adresu Ukmergės g. 369A, 8 a., Vilnius (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.) ir interneto tinklalapyje http://www.cowi.lt/menu/news/pvsv-ataskaitos
Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima paštu arba el. paštu PAV dokumentų rengėjui – UAB „COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamentui, Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius, el. p. info@cowi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2017-06-15Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos – viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus Paukštynas" Kalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse – poveikio aplinkai vertinimo programą
Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) užsakovas: AB "Vilniaus paukštynas", Gamyklos g. 27, Rudaminos k., LT-13249 Vilniaus r. sav., tel. 8 52 687331, faks. 8 52 320044, el. p. vilniaus.paukstynas@kggroup.eu

PŪV poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB "COWI Lietuva", Ukmergės g. 369A, 8 a., 12142 Vilnius, tel. 8 52 107610, el. p. info@cowi.lt.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Viščiukų broilerių auginimas AB "Vilniaus paukštynas" Kalviškių aikštelėje esančiose ir naujai statomose paukštidėse
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskr., Vilniaus r., Rudaminos sen., Kalviškių k.
PAV subjektai, nagrinėjantys dokumentus ir teikiantys išvadas: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius, Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Atsakinga institucija, priimsianti sprendimą: Aplinkos apsaugos agentūra.
Susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima UAB "COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamente, adresu Ukmergės g. 369A, 8 a., Vilnius (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.) ir interneto tinklalapyje http://www.cowi.lt/menu/news/pvsv-ataskaitos
Pateikti pasiūlymus dėl PŪV PAV programos galima paštu arba el. paštu PAV dokumentų rengėjui – UAB „COWI Lietuva" Aplinkosaugos departamentui, Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius, el. p. info@cowi.lt. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

2017-06-15Informacija apie gamybos ir pramonės paskirties pastato statybos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „D&D INGROUP“, Žalgirio g. 9, Vilnius, tel. 868673591, el. p.: zivile.jokimciute@gmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gamybos ir pramonės paskirties pastato statyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sudervės g. 65 D, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017 03 31, Nr. (28.7)-A4-3493): sandėliavimo paskirties pastato statybai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „D&D INGROUP“, Žalgirio g. 9, Vilnius, tel. 868673591, el. p.: zivile.jokimciute@gmail.com darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
6. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti: Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 7066 2000, el. p. aaa@aaa.am.lt (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 7066 2000, el. p. aaa@aaa.am.lt, ir PAV dokumentų rengėju UAB „Inekstra“, V. Kudirkos g. 18B-16, Vilnius, tel. 8 656 70 549, el. p.: lina@inekstra.lt (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

2017-05-09INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl broilerių auginimo Kunigo P.K. Bžostovskio g. 29, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. poveikio aplinkai vertinimo.

2017-05-05Planuojamos ūkinės veiklos užsakovo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas
UAB „Terra recycling“, Minsko pl. 57, 59, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r., 8-698-07414.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas, faksas
UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius, tel.: 852761679, el. p. info@biosistema.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas
Pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, seniūnija, kaimas gatvė)
Minsko pl. 57, 59, Vilties g. 28, Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus, teiks išvadas; atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje
Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius. PAV programą tvirtins ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktinoje vietoje priims atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
Kur, kada ir iki kada galima susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV programa (nurodomas PAV dokumentų rengėjo arba Užsakovo interneto tinklalapis, kuriame paskelbta PAV programa, adresas ir laikas, susipažinimui su PAV programa rekomenduojama 10 darbo dienų)
Susipažinti su PAV programa per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima UAB „Biosistema“, adresu Fabijoniškių g. 96, II a., Vilnius (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., pietūs 12.00-13.00) ir interneto tinklalapiuose: www.biosistema.lt / http://www.ekoterra.lt/ 
Informacija apie tai, kad pasiūlymai teikiami PAV dokumentų rengėjui (nurodomas adresas), o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai
Pasiūlymai pateikiami PAV dokumentų rengėjui – UAB „Biosistema“, Fabijoniškių g. 96, 07100 Vilnius. Pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

 2017-04-28Informacija
apie naujo sandėliavimo paskirties pastato su gamybinėmis ir administracinėmis patalpomis statybos sklype, esančiame Ukmergės g. 451, Klevinės vs., Avižienių sen., Vilniaus r., perkeliant į jį UAB "BIOK laboratorija" kosmetinių gaminių gamybą – atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB "BIOK laboratorija", Žarijų g. 2a, LT-02300 Vilnius, tel. +370 5 2603042, el. p. biok@biok.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Sandėliavimo paskirties pastato su gamybinėmis ir administracinėmis patalpomis statyba, perkeliant į jį UAB "BIOK laboratorija" kosmetinių gaminių gamybą.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus r., Klevinės vs., Avižienių sen., Ukmergės g. 451.
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2017-04-14 raštas Nr. (28.7)-A4-4098) – planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB "BIOK laboratorija", Žarijų g. 2a, LT-02300 Vilnius, tel. +370 5 2603042, el. p. biok@biok.lt, kontaktinis asmuo – gamybos vadovė Margarita Minskytė per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.
Pasiūlymus dėl atrankos išvados persvarstymo teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 7066 2000, el. p. aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, arba UAB "COWI Lietuva" aplinkosaugos departamente Ukmergės g. 369A, 8a., LT-12142 Vilnius, tel. 8 671 84579, el. p. miat@cowi.ltper 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

2017-04-18Informacija apie viščiukų broilerių iki 8 savaičių auginimo ūkinės veiklos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Smokvila“, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel.: 8 5 2371075, faks.: 8 5 2371072, el.p.: smokvila@gmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: UAB „Smokvila“ viščiukų broilerių iki 8 sav. auginimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Poškaičių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav.
4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvada priimta  2017 – 03 – 08, rašto Nr. (28.7) – A4 – 2478.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyrius, A. Juozapavičiaus g. 9 (603 kab.), Vilnius, tel. 8 706 68041, UAB “Smokvila”, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel.: 8 5 2371075, faks.: 8 5 2371072, el.p.: smokvila@gmail.com, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el.p.: info@ekometrija.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.
6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyrius, A. Juozapavičiaus g. 9 (603 kab.), Vilnius, tel. 8 706 68041, UAB “Smokvila”, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel.: 8 5 2371075, faks.: 8 5 2371072, el.p.: smokvila@gmail.com, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el.p.: info@ekometrija.lt, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyrius, A. Juozapavičiaus g. 9 (603 kab.), Vilnius, tel. 8 706 68041, UAB “Smokvila”, Gaukštonių k., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav., tel.: 8 5 2371075, faks.: 8 5 2371072, el.p.: smokvila@gmail.com, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el.p.: info@ekometrija.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

2017-03-15INFORMACIJA apie tunelinio pravažiavimo 10,127 km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius – Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius – Panevėžys nuo Nasvydžiaus g. 9,276 km iki nuvažiavimo į tunelinį viaduką 9,912 km rekonstravimo, įrengiant 3-čią eismo juostą atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
 
1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 2329600, faksas (8 5) 2329609, info@lakd.lt; UAB „Eminta“, J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius, tel. Tel. (8 5) 278 6202, faksas (8 5) 278 6206, vidasrg@gmail.com.
2. PŪV pavadinimas – Tunelinio pravažiavimo 10,127km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius - Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - Panevėžys nuo Nesvyžiaus g. 9,276km, iki nuvažiavimo į tunelinį  viaduką 9,912km  rekonstravimo, įrengiant 3-čią eismo juostą, techninio darbo projekto parengimas.
3. PŪV vieta – Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen.
4. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-03-06 priimta atrankos išvadą Nr. (28.4)-A4-2364: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Su informacija apie PŪV išsamiau galima susipažinti per 20 d. d. nuo šio skelbimoLietuvos automobilių kelių direkcijoje (J. Basanavičiaus g. 36/2, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 2329600) ir UAB „Eminta“ (J. Jasinskio g. 16 B, LT-03163 Vilnius, tel. (8 5) 278 6202).
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti per 20 d. d. nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūrai (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 d. d. nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Vilniaus regiono skyriuje (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008) ir UAB „Kelprojektas“ Aplinkosaugos ir investicinių projektų skyriuje (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 302532, el. p.: SKPAS@kelprojektas.lt).

A32(1)-1835

2017-03-08Informacija apie UAB „Padvaiskas ir Ko“ gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcijos Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r., baldų ir čiužinių gamybai poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Padvaiskas ir Ko“, Lauko g. 10, LT-14292, Glitiškės, Vilniaus raj, tel. 8-5-2552221, faksas 8-5-2552224, el. paštas: info@padvaiskas.lt.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcija baldų ir čiužinių gamybai.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Lauko g. 10, Glitiškės, Vilniaus r.
4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-02-14 raštu Nr. (28.7)-A4-1646 priėmė atrankos išvadą – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Padvaiskas ir Ko“, Lauko g. 10, LT-14292, Glitiškės, Vilniaus raj, tel. 8-5-2552221, darbo valandomis (08:00 – 17:00).
6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo Aplinkos apsaugos agentūroje Juozapavičiaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008 (internetinė svetainė www.gamta.lt) ir Pajūrio tyrimų ir planavimo institute, V. Berbomo g. 10-206, LT-92221, Klaipėda, tel. 8 46 390818.

2017-02-15INFORMACIJA  apie atrankos išvadą dėl gaminių iš lakštinio plieno gamybos Sodų g. 79, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo.
1.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Stengel LT“, Sodų g. 4, Skaidiškės, Vilniaus r., tel. 8 52 672690, faks. 8 52 405841, el. p. gb@stengel.lt
2.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gaminių iš lakštinio plieno gamyba (kruizinių laivų sanitarinių mazgų (WC, vonios kambarių) kabinų ruošinių gamyba).
3.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Sodų g. 79, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.
4.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, data 2016-10-27, Nr. (28.7)-A4-10792.
5.
Kur galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: UAB „Stengel LT“, Sodų g. 4, Skaidiškės, Vilniaus r. sav., tel. 8 52 672690, faks. 8 52 405841, el. p. gb@stengel.lt
6.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:

Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g.9, Vilnius, tel.8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt.
7.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima:

Irena Taraškevičienė,  tel. 8 65 694868, el. p. itaraskeviciene@yahoo.com
Darius Meškauskas,   tel. 8 69 928555, el. p. darius.meskauskas@architectum.eu
Adresas: L. Giros G. 52, Vilnius.
PAV išvada

2016-11-09INFORMACIJA apie Vilniaus rajono Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies planuojamos papildyti kasybos technologijos atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Regosel", Gedimino pr. 45 – 4, Vilnius, LT-01109. Įmonės kodas 302788844. Telefonas: 8-699-08915, elektroninis paštas: Gintautasnnn@hotmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Zujūnų žvyro telkinio II sklypo išteklių dalies kasybos technologijos papildymas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Zujūnų seniūnija, Antežerių kaimas.
4. Atsakingos institucijos Aplinkos apsaugos agentūros 2016-11-02 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-10964, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima: Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, www.gjmagma.lt (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

2016-11-03INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos ,,Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas“ galutinę atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

1.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB ,,Somlita“, J.Matulaičio a. 5-27,  Vilnius. Tel. (8 5) 2302443, faksas (8 5) 23302444, el.paštas: info@somlita.lt
2.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas.
3.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Riešės g. 4, Avižienių sen., Vilniaus r.
4.
Persvarstoma atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016-06-23 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6581 - planuojamai ūkinei veiklai (toliau – PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.
5.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą: 5.1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 2016-07-08 raštu Nr. 2.10-3722 (16.9.7.10.11) kreipėsi į Agentūrą prašydama persvarstyti PAV atrankos išvadą dėl šių priežasčių: 1. pateikta nepagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusių transporto srautų keliamos oro taršos atitiktis aplinkos oro ribinėms vertėms ir aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų reikalavimams; 2. atrankoje pateikta informacija, kad suskaičiuotas triukšmo lygis vakao ir nakties metu siekia iki 50,4 dBA, tai viršija Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytas ribines vertes; 3. pateikta nepagrįsta informacija apie PŪV ir su ja susijusių transporto srautų keliamo triukšmo poveikį artimiausiai gyvenamajai ir visuomeninei teritorijai, todėl negalima įvertinti atitikties reikalavimams; 4. nepateikta pagrįsta informacija apie PŪV skleidžiamo kvapo atitiktį Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse reglamentuotam ribiniam dydžiui; 5. pateikta nepagrįsta informacija ar PŪV ir jos keliama tarša (cheminė, fizikinė, tarša kvapais ar kita tarša) už nustatytų sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršija teisės norminiuose aktuose gyvenamajai aplinkai ir (ar) visuomeninės paskirties pastatų aplinkai nustatytų ribinių verčių; 6. nepateikta informacija apie įvertintus gretimybėse esančius esamus ir planuojamus taršos (triukšmo, oro taršos, kvapų ir kt. atžvilgiu) šaltinius. 5.2. Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2016-07-12 raštu Nr. A33(1)-4706-(4.15) kreipėsi į Agentūrą prašydama persvarstyti atrankos išvadą, kadangi: 1. pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą PŪV sklypai patenka į Ug funkcinio prioriteto – vyraujančios kitos paskirties zoną. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais, detalizuojančiais plėtros galimybes, žemės sklypai patenka į gyvenamųjų vietovių (U1) tvarkymo zoną; 2. siekiant apsaugoti gyventojų interesus, turi būti tikslinamos sanitarinės apsaugos zonos ribos; 3. atrankoje pateiktoje informacijoje neteisingai nurodyti atstumai iki artimiausios gyvenamosios teritorijos; 4. nenurodoma kokiais teisės aktais vadovaujantis bus vykdomas atliekų tvarkymas ir saugojimas.
6.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą: 6.1. PAV subjektai – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius pritaria dėl neprivalomo PŪV poveikio aplinkai vertinimo. 6.2. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. Įvertinus PŪV ir atstumus iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei „Natura 2000“ teritorijoms nenumatomas. 6.3. PŪV bus vykdoma teritorijoje, kurioje jau yra vykdoma plastikinių gaminių gamyba (polietileno plėvelė, popierinės tūtos, polietileniniai maišai), polietileno atliekų perdirbimas ir granuliavimas. Teritorijoje yra PŪV reikalinga infrastruktūra (dujotiekio, buitinių nuotekų, paviršinių nuotekų tinklai, privažiavimo keliai). PŪV atitinka žemės sklypų pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). 6.4. Paviršinės nuotekos nuo teritorijos yra surenkamos ir išleidžiamos į nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Nemenčinės komunalininkas“. 6.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir parduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. 6.6. Atlikti triukšmo lygio sklaidos skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai viršijami nebus, atitiks Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ reglamentuojamu dydžius. 6.7. Teršalų sklaidos skaičiavimai atlikti programa ISC-AERMOD View parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore, įvertinus foninę koncentraciją, neviršys norminiuose aktuose nustatytų ribinių dydžių. 6.8. Atlikus kvapų sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek ūkinės veiklos teritorijoje, tiek už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos ribinės vertės, nustatytos Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklėse reglamentuojamos ribinės vertės. 6.9. PŪV vieta atitinka Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano (toliau – Bendrasis planas) sprendinius. Pagal Bendrojo plano sprendinius, PŪV numatoma teritorijoje, kurioje galima planuoti pramonės ir gamybos įmonių teritorijas, jeigu jos nedarys neigiamo poveikio esamoms ir planuojamoms gyvenvietėms. UAB „Somlita“ vykdomai veiklai yra atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta sanitarinė apsaugos zona, o modernizavus gamybos prcesą PŪV keliama tarša už nustatytos sanitarinės apsaugos zonos ribų neviršys cheminės, fizikinės, kvapų ar kitos taršos reglamentuojamų ribinių verčių.
7.
Priimta galutinė atrankos išvada: polietileno plėvelės gamybai ir polietileno atliekų perdirbimui Riešės g. 4, Avižienių sen. Vilniaus rajone,  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriai- UAB „Somlita“

2016-10-26INFORMACIJA apie Juodžių kreidos mergelio telkinio naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: salmestauab@gmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Juodžių kreidos mergelio telkinio  naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus r., Marijampolio sen., Juodžių k., Juodžių kreidos mergelio telkinys.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-09-30, Nr. (28.7)-A4-9849).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: salmestauab@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. 8 706 68045 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, faks. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

2016-10-06INFORMACIJA apie Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo:

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: salmestauab@gmail.com.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Vilniaus rajono Vėliučionių žvyro telkinio dalies naudojimas.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus r., Šatrininkų sen., Didžiųjų Karklėnų k., Vėliučionių žvyro telkinio dalis.
4. Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas (2016-09-30, Nr. (28.7)-A4-9829).
5. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „Šalmesta“, Pramonės g. 2, LT- 17102 Šalčininkai; Tel. +370 618 46311, el. p.: salmestauab@gmail.com, per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.
6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius tel. 8 706 68045 ir B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) 239 kab., Vilnius, tel. 8 686 42531, faks. (8 5) 2735810 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val.

2016-10-06Informacija apie UAB „HC Betonas“ planuojamos prekinio betono 
gamybos Klevų g. 2B, Avižienių k., Vilniaus r.
 atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
 

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „HC Betonas“, Technikos g. 7K, Kaunas, tel. 837 380 832.
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Prekinio betono gamyba Klevų g. 2B, Avižienių k., Vilniaus r.
Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-09-30) raštas Nr.(28.7)-A4-9843 – UAB „HC Betonas“ prekinio betono gamybai Klevų g. 2B, Avižienių k., Vilniaus r., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus  g. 9,  LT-09311Vilnius, tel.  (8) 706 62 008; faks. (8) 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamente, A. Juozapavičiaus  g. 9,  Vilniuje, tel.: 8 706 68043, el. p. aaa@aaa.am.lt, tinklapyje: http://gamta.lt/cms/index arba PAV dokumentų rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ būstinėje Žolyno g. 3, Vilniuje, tel. +370 5 264434, el. paštas: jmo@dge.lt.

2016-10-03Informacija apie UAB „Šilputa“ poliuretano šilumos izoliacinių plokščių gamybos poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadą. 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Šilputa“, adresas, Sodų g. 14, Skaidiškės k. LT 13270 Vilniaus r., tel.:+370 5230109, faks.: +37052350104 mob.: +37068579786.
2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. UAB „Šilputa“ poliuretano šilumos izoliacinių plokščių gamyba.
3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Vilniaus  apskritis,  Vilniaus r. Skaidiškės k., Sodų g. 14.
4. Atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentūra 2016-07-28priėmė atrankos išvadąNr. (28.7) – A4- 7716 dėl UAB „Šilputa“ poliuretano šilumos izoliacinių plokščių gamybos poveikio aplinkai vertinimo, jog planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą:
adresas,UAB „Šilputa Sodų g. 14, Skaidiškės k. LT 13270 Vilniaus r., tel.:+370 5230109, faks.: +37052350104 mob.: +37068579786, nuo 9 val. - 17 val. darbo dienomis. Susipažinti galima per 20 darbo dienų nuo paskelbimo dienos.
6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą.Aplinkos apsaugos agentūrai(Juozapavičiaus  g. 9,  LT-09311Vilnius, ( 912 kabinetas), el. p.:aaa@aaa.am.lt, tel.: 870662008; faksas: 870662000.Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti raštu  per 20 darbo dienų nuo paskelbimo dienos.
7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais:
Aplinkos apsaugos agentūros el. tinklalapyje www.gamta.lt irUAB „Šilputa Sodų g. 14, Skaidiškės k. LT 13270 Vilniaus r., tel.:+370 5230109, faks.: +37052350104 mob.: +37068579786, nuo 9 val. - 17 val. darbodienomisper 10 darbo dienų nuo paskelbimo datos.

2016-09-08Informacija apie priimtą sprendimą dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau-SPAV):

SPAV atrankos dokumentų organizatorius: UAB „Miškinių karjeras“  (įmonės kodas 302290719); adresasPaplaujos g. 7, LT-11342 Vilnius (Koresp. adr.: Žūkų k., Trakų r. LT-21144), tel.: 8 (612) 11 734,  el. p.: info@miskiniukarjeras.lt, direktorius Artūras Bielskis.           
SPAV atrankos dokumento pavadinimas: Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies  naudojimo planas.
Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų. 
SPAV atrankos dokumentų rengėjas: B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810.
Priimtas sprendimas: išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Susipažinti su priimtu sprendimu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, SPAV atrankos dokumentu,  motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas bei teikti pasiūlymus raštu galima planavimo organizatoriui – UAB „Miškinių karjeras“, adresuŽūkų k., Trakų r. LT-21144, tel.: 8 (612) 11 734, el. p.: info@miskiniukarjeras.lt ir SPAV atrankos dokumentų rengėjui  - B. Pinkevičiaus IĮ, Konstitucijos pr. 23 (A korpusas) – 239 kab., Vilnius, tel. 868642531, faks. 8 5 2735810, el. p. info@bpimone.lt., per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, nuo 9 iki 16 val. Papildomai su SPAV atrankos dokumentu, vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir priimtu sprendimu galima susipažinti rengėjo interneto svetainėje – www.bpimone.lt.

2016-08-16

Informacija apie priimtą galutinę atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos – broilerių auginimo Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: ūkininkas Andriej Tunkevič, Šakiškių k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav., el. p. andzej.tunkevic@gmail.com
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: broilerių auginimas

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Jociūnų k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.
Persvarstoma atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) 2016-05-18 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-10065) – planuojamai ūkinei veiklai (toliu - PŪV) poveikio aplinkai vertinimas (toliau - PAV) neprivalomas.
Motyvai peržiūrėti atrankos išvadą – PAV subjektas Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2016-06- 03 raštu Nr. A33(1)-3854-(4.15) kreipėsi į Agentūrą su prašymu persvarstyti Atrankos išvadą dėl šių priežasčių: pateikta klaidinga informacija apie PŪV žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą; neaprašytos priemonės išsiskiriantiems kvapams neutralizuoti ir mažinti; nenurodyta kokiuose sklypuose bus paskleidžiamos PŪV metu susidariusios srutos; nepateikta informacija apie mėšlo sandėliavimo vietą ir priemones jo kvapui mažinti; nenumatytos ir neaprašytos taršos mažinimo ir kompensavimo priemonės; nenurodyta kokie teršalai veiks gyvenamąją aplinką; neaiškiai įvardintos pavojingos atliekos ir jų tvarkymo būdas; nenurodytas paukštidžių apšvietimo tipas; nenumatytas avarinis nuotekų išsiliejimas iš rezervuarų bei priemonės; neaišku kokie buvo vertinti triukšmo šaltiniai, atliekant triukšmo sklaidą. Agentūrai Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2016-06-14 raštu Nr. A33(8)-1127(25.6.4) persiuntė gyventojų susirinkimo protokolą ir 2016-07-11 raštu Nr. A33(1)-4653-(4.15) persiuntė gyventojų prašymą, kuriuose gyventojai išreiškė susirūpinimą dėl galimo nemalonaus kvapo atsiradimo PŪV metu.
Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:
1. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas 2016-07-26 raštu Nr. 2.10- 4271 pasisakė, jog PŪV atitinka teisės aktų reikalavimus, pagal atliktų kvapų, triukšmo skaičiavimų rezultatus PŪV tarša neviršija nustatytų reikalavimų, todėl PŪV PAV neprivalomas.

2. Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2016-07-07 raštu Nr. 3-26-1204 (10.1-26) pritaria, kad PŪV PAV neprivalomas.
3. PŪV atitinka Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius. Teritorijos vyraujanti paskirtis - žemės ūkio. PŪV numatoma esamuose pastatuose.
4. Atlikus kvapo sklaidos skaičiavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija nei ūkinės veiklos teritorijoje, nei už jos ribų bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršija leistinos ribinės vertės, nustatytos HN 121:2010 "Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore".
5. Atlikti triukšmo skaičiavimai parodė, kad PŪV metu triukšmo ribiniai dydžiai neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 pateiktų reglamentuojamų dydžių.
6. Į PŪV teritoriją nepatenka saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės. Įvertinus PŪV ir atstumą iki saugomų teritorijų, PŪV poveikis artimiausioms gamtinėms paveldo vertybėms, kultūrinio kraštovaizdžio vietovėms, kultūros paveldo vertybėms, saugomoms teritorijoms bei "Natura 2000" teritorijoms nenumatomas.
7. Aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimai parodė, kad išmetamų teršalų koncentracijos aplinkos ore neviršys nustatytų LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. D1-329/V-469 "Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo" ribinių verčių.
8. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas PŪV metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.
9. Siekiant išvengti biologinės taršos susidarymo, bus naudojamos biologinio saugumo priemonės: paukštyno teritorija bus aptverta, bus įrengti dezokilimėliai, po kiekvieno paukščių auginimo ciklo paukštidės bus plaunamos ir vykdoma jų dezinfekcija, įskaitant girdymo, lesinimo ir kitas naudojamas technines sistemas, kraikas bus įsigyjamas iš patikimų tiekėjų, kad jame nebūtų naminių ar laukinių paukščių ir graužikų teršalų, lesalai į paukštyną bus atvežami jau pilnai paruošti ir laikomi uždaruose rezervuaruose, bus vykdoma parazitų ir graužikų kontrolė ir naikinimas, prieš naudojant vandenį bus atliekami jo biologiniai tyrimai, darbuotojai bus apmokyti kaip apsisaugoti nuo užkrečiamų ligų, kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimų ir biologinio saugumo protokolų ir kt.
10. Paukštidžių technologinių įrengimų plovimo, patalpų valymo, mėšlinų paviršių plovimo metu susidariusios srutos bus nuvedamos į keturis srutų kaupimo rezervuarus ir laikantis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų bus įterpiamos į dirvą nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose.
Atsakingos institucijos – Agentūros priimta galutinė atrankos išvada (2016-08-05 raštas Nr. (28.7)-A4-7992) – PŪV PAV neprivalomas.

2016-08-09INFORMACIJA apie ,,TETRA K plokščių  gamybą perdirbant nepavojingas atliekas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „Adestus“,Laisvės pr.60-1107,Vilnius,tel. 868667166. 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: TETRA K plokščių gamyba perdirbant nepavojingas atliekas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Linkų k.,Mickūnų sen.,Vilniaus r.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada,ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūros 2016-07-01 priimta atrankos išvada Nr.(28.7)-A4-6857,,TETRA K plokščių gamyba perdirbant nepavojingas atliekas“poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Kur,kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Su informacija galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje,A.Juozapavičiaus g.9 Vilnius,tel.870668045 ir PAV dokumento rengėjui pateikus užklausą el.p. dalia.janeliauskiene@gmail.com per 20 d.d. nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g.9 Vilnius, tel.870662008, faks.870662000 el.p. aaa@aaa.am.lt, ir Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriui, A.Juozapavičiaus g.9, tel.870668045, per 20 d.d. nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A.Juozapavičiaus g.9, tel.870668045, ir PAV dokumento rengėjui pateikus užklausą el.p. dalia.janeliauskiene@gmail.com per 10 d.d. nuo šio skelbimo pasirodymo.

 2016-07-21INFORMACIJA apie planuojamos ūkinės veiklos ,,Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas.
UAB ,,Somlita“, J.Matulaičio a. 5-27,  Vilnius.

Tel. (8 5) 2302443, faksas (8 5) 23302444, el.paštas: info@somlita.lt
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Polietileno plėvelės gamyba ir polietileno atliekų perdirbimas.
Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Riešės g. 4, Avižienių sen., Vilniaus r.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada. Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo  departamento  2016-06-23 priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-6581: planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą išsamiau galima susipažinti UAB „Somlita“ buveinėje  J.Matulaičio a. 5-27,  Vilnius, tel. (8 5) 2302443, I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val.) 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos.
Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima teikti Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo Departamento Vilniaus skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311  Vilnius, tel.:  8 706 68045, el.paštas: aaa@aaa.am.lt per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos.
Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos galima
Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus skyriuje, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.  8 706 68045 ir UAB „Somlita“ buveinėje J.Matulaičio a. 5-27, Vilnius, tel. (8 5) 2302443, el.paštas: info@somlita.lt.

 2016-07-21


Prašymas

2016-07-08

Tuščiaulių k. teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas

Pranešimas apie parengtą UAB „Terra recycling” pavojingų ir nepavojingų atliekų supirkimo ir perdirbimo komplekso veiklos išplėtimo Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Grįžti
Shadow up