kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Konkurencijos tarybos 2013-03-07 nutarimas Nr. 2S-1 bus skundžiamas

Š.m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 2S-1 dėl Vilniaus rajono savivaldybės sprendimų, pavedant UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ teikti komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugas, atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams (http://kt.gov.lt/index.php?show=nut_view&nut_id=1444).


Komunalinių atliekų tvarkymo funkcija yra nepaprastai svarbi ir sudėtinga bei apimanti visą geografinę savivaldybės teritoriją, Savivaldybės taryba 2011-11-24 nusprendė šios funkcijos įgyvendinimą pavesti savivaldybės valdomoms komunalinėms įmonėms. Manome, kad Taryba, priimdama tokius sprendimus, vadovavosi gyventojų interesais ir veikė nepažeisdama imperatyvių teisės aktų reikalavimų ir bendrųjų teisės principų.

Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 31 p. numato, kad prie savarankiškų savivaldybės funkcijų yra priskiriamas komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas,  antrinių žaliavų   surinkimo  ir  perdirbimo  organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas.

Atliekų tvarkymo įstatymo  30 str. 4 d. numato, jog savivaldybės gali pavesti eksploatuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą savivaldybės įsteigtai bendrovei arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai.

Pagal nuo 2010 m. kovo 2 d. įsigaliojusią Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalį, Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. UAB „Nemėžio komunalininkas“ ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ atitinka abu šiame įstatyme nurodytus kriterijus.

Nutarimas Nr. 2s-1 bus skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui su prašymais sustabdyti šio nutarimo vykdymą bei administracinės bylos nagrinėjimą, kol Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas nepasisakys dėl Atliekų tvarkymo įstatymo 30 str. 4 d. konstitucingumo (2011-11-25 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą Nr. 1B-55/2011 administracinėje byloje Nr. A(502)-40/2011 ištirti Atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 4 dalies konstitucingumą).

Shadow up