kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimas ir gyvenamoji aplinka – prioritetinės sritys, kurios akcentuotos formuojant šių metų Vilniaus rajono savivaldybės biudžetą

Vasario mėnesio Tarybos posėdyje buvo priimtas vienas reikšmingiausių 2019-ųjų sprendimų – patvirtintas Savivaldybės metinis biudžetas. Naujaisiais metais Savivaldybė startuoja su išsamiai išanalizuotu biudžetu, kurio pajamos siekia 83 128,69 tūkst. Eur ir yra 5,8 proc. didesnės nei 2018 m. (78 536,3 tūkst. Eur). Šių metų patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės biudžete, kaip ir pernai, ypatingas dėmesys išlieka švietimo kokybės bei gyvenamosios aplinkos gerinimui.

Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų biudžetas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, biudžeto sandaros, 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, atsižvelgiant į Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą bei 2019-2021 m. strateginį veiklos planą.

Pagrindinis rodiklis, lemiantis savivaldybių biudžetų pajamų apimtį yra Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatymu patvirtinama gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalis procentais, tenkanti savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus.

2019 metams patvirtinta GPM dalis – 46,88 proc., kurią sudaro pastovioji dalis – 42,78 proc. ir kintamoji dalis – 4,10 proc. (2018 m. buvo 82,82 proc., pastovioji dalis – 78,45 proc., kintamoji dalis – 4,37 proc.). Savivaldybių biudžetams procentinė dalis sumažėjo dėl darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo, GPM padidėjo nuo 15 proc. iki 20 proc. ir socialinio draudimo įmoka 19,5 proc. perkelta į darbuotojo darbo užmokestį.

Tenka tik apgailestauti, kad prognozuojamų pajamų, kurios skiriamos savarankiškoms funkcijoms vykdyti, augimas 2019 m. sudaro tik 3,1 proc., kai 2018 m. augo iki 19 proc.

2019 metais suplanuotas žymus dotacijų augimas: valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirta 686 tūkst. Eur, t. y. 16,8 proc.

Savivaldybei priskirtos dvi naujos funkcijos „Erdvinių duomenų tvarkymas“ (132,5 tūkst. Eur) ir „Savižudybių prevencija“ (101,5 tūkst. Eur). Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms funkcijoms vykdyti (mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, neveiksnių asmenų nustatymo peržiūrėjimui) finansavimas didėja 623,8 tūkst. Eur.

4 proc. (31 tūkst. Eur) didėja finansavimas priešgaisrinių tarnybų organizavimui, kitoms funkcijoms lieka nepakitę arba mažėja. Dotacija ugdymo reikmėms (anksčiau mokinio krepšelio lėšos) auga 18 proc. ir sudaro 26,601 mln. Eur. Iš viso Savivaldybės pajamų augimas sudaro 5,8 proc., o Valstybės biudžeto pajamos auga 16,7 proc.

2019 metų biudžetas socialiai orientuotas ir suplanuotas taip, kad ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas. Nuodugniai išanalizuotos kiekvieno asignavimo valdytojo pateiktos projektinės sąmatos, 2018 metų biudžeto vykdymas bei trumpalaikiai kreditiniai įsiskolinimai, kurie sumažėjo nuo 950 tūkst. Eur iki 639,8 tūkst. Eur. Kadangi Vilniaus rajonas yra augantis, poreikiai kasmet tik didėja ir juos patenkinti tampa vis sunkiau. Atkreipiamas dėmesys, kad padidintas darbo užmokestis kultūros ir socialiniams darbuotojams, pedagogams. 

Investiciniams projektams vykdyti prisidėjimas Savivaldybės lėšomis numatytas beveik 6 mln. Eur. Nuo šių metų numatytos lėšos mokytojų pavėžėjimo kompensacijoms mokėti 400 tūkst. Eur, darželiui įsigyti – 500 tūkst. Eur, subsidijoms už vandenį mokėti – 344 tūkst. Eur. 2019 metais dėl lėšų trūkumo asignavimų valdytojų poreikiai patenkinti apie 70 proc.

Asignavimai išlaidoms paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti:

  • Didžiausia dalis numatoma skirti švietimo kokybės ir prieinamumo programai – 49,1 proc. (9,9 proc. didesni negu 2018 metais);
  • Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programos asignavimai sudaro 14,1 proc. biudžeto asignavimų;
  • Pagal Socialinės atskirties mažinimo programą asignavimai sudaro 12,2 proc. viso biudžeto;
  • Vilniaus rajono savivaldybės valdymo programai – 11,6 proc.;
  • Apie 5,4 proc. asignavimų sudaro Kultūros, sporto ir turizmo vystymo programos asignavimai;
  • Ekonominio konkurencingumo didinimo programai numatomi asignavimai sudaro 3,5 proc.;
  • Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programos asignavimai sudaro 2,3 proc.;
  • Viešųjų sveikatos paslaugų kokybės gerinimo programos asignavimai, kurie sudaro 1,8 proc. (52,2 proc. didesni negu 2018 metais).

Metų eigoje biudžetas bus papildytas dotacijomis iš valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšų.

Verta pabrėžti, kad 2018 m. Lietuvos savivaldybių indekse Vilniaus rajono savivaldybė biudžeto valdyme nuo praeitų metų 6-osios vietos pakilo į 2 vietą surinkusi 87 balus. Vilniaus rajono savivaldybė, 2018 m., lyginant su kaimyninėmis savivaldybėmis, išskiriama kaip mažiausią biudžeto skolą turinti savivaldybė, o 2019 metus Vilniaus rajono savivaldybė pradeda neturėdama jokių finansinių įsiskolinimų. 

Norėdama užtikrinti savo gyventojų gerovę Vilniaus rajono savivaldybė ir toliau stengsis sėkmingai investuoti į modernesne bei aukštesne kokybe pasižyminčia pridėtinę vertę kuriančią mokymosi aplinką, socialinių paslaugų infrastruktūrą, socialinių paslaugų kokybę bei palankią verslo aplinką.

 

Shadow up