kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos apžvalga

2017 metai pasižymėjo efektyviu Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto vykdymu bei efektyviai pritrauktomis investicijomis į gyventojų gerovę. Apie visa tai buvo kalbėta š. m. rugpjūčio 31 d. vykusiame Tarybos posėdyje, kada buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaita.


Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2017 metams patvirtino 67 671,0 tūkst. Eur pajamų biudžetą. Valstybės dotacijos sudarė 21 661,5 tūkst. Eur, prognozuojamos pajamos – 42 327,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos – 2 512,0 tūkst. Eur, aplinkos apsaugos specialiosios programos pajamos – 130,0 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos – 937,9 tūkst. Eur ir materialiojo turto realizavimo pajamos –65,0 tūkst. Eur. 2016 m. biudžeto lėšų likutis sudarė 8 782,3 tūkst. Eur, kurie buvo skirti 2017 m. biudžeto stygiui dengti.

Asignavimų planas išlaidoms sudarė 76 453,3 tūkst. Eur, tačiau metų eigoje biudžeto planas buvo padidintas dėl skirtų dotacijų ir siekė 82 686 900 Eur.

2017 metais Savivaldybė gavo 3 906 000 Eur viršplaninių pajamų (planas – 82 686 900 Eur, įvykdymas – 86  456 700 Eur). Daugiausia pajamų gauta: iš gyventojų pajamų mokesčio – 40 936,6 tūkst. Eur (1 784,6 tūkst. Eur daugiau nei planuota), iš žemės mokesčio – 2 532,7 tūkst. Eur (832,7 tūkst. Eur daugiau), iš nekilnojamojo turto mokesčio – 1 497,1 tūkst. Eur (297,1 tūkst. Eur daugiau), iš vietinių rinkliavų – 2 947,6 tūkst. Eur (435,6 tūkst. Eur daugiau), iš kitų pajamų – 1 653,1 tūkst. Eur (473,2 tūkst. Eur daugiau), iš materialiojo turto realizavimo – 115,7 tūkst. Eur (50,7 tūkst. Eur daugiau).

Išlaidų įvykdymas kartu su paskolų grąžinimu sudarė 76 886 100 Eur, biudžeto išlaidos sudarė 93 proc. planuojamų išlaidų. Priežastys, kurios neleido visiškai panaudoti biudžeto lėšų:

  • užtrūkęs techninės dokumentacijos parengimo ir derinimo procesas;
  • viešųjų pirkimų procedūrų teisminių ginčų bei dažnas agentūrų reikalavimų keitimas, siekiant gauti Europos Sąjungos paramą.

Didžiausia biudžeto asignavimų dalis buvo panaudota švietimo reikmėms – 49,0 proc., socialinei apsaugai – 10,7 proc., būstui ir komunaliniam ūkiui – 10,9 proc., ekonomikai – 6,0 tūkst. Eur, valdymui – 9,0 proc., aplinkos apsaugai – 6,0 proc., poilsiui, kultūrai ir religijai – 4,7 tūkst. Eur, kitoms reikmėms – 2,1 proc.

2017 metais Vilniaus rajono savivaldybė sugebėjo anksčiau termino sumažinti finansinius įsiskolinimus nuo 5 147,6 tūkst. Eur iki 2 315,4 tūkst. Eur, bankui buvo grąžinta 2 832,2 tūkst. Eur. Naujų finansinių įsipareigojimų nebuvo prisiimta.

2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) sudaro 950,6 tūkst. Eur arba yra 193,4 tūkst. Eur mažesnis nei 2017 m. sausio 1 d.

Shadow up