kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Švietimo įstaigų vadovų pasitarime – ne tik apie mokslo aktualijas

Vilniaus rajono švietimo įstaigų vadovai  vasario  9 d. vykusiame pasitarime išklausė pranešimus apie mokinių sveikatos rodiklius, socialinę globą, o taip pat apie IT taikymą ugdymo procese, elektroninių dienynų tvarkymą bei aptarė kitas švietimo aktualijas. Pasitarimui pirmininkavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič.


Vilniaus visuomenės sveikatos biuro specialistai pristatė vaikų ir jaunimo sveikatos stebėsenos rezultatus bei sveikatos stiprinimo veiklos planą 2017 metams.  Pasak biuro specialistų, dažniausiai pasitaikantys sveikatos sutrikimai yra regos, dantų būklės ir kūno masės indekso. Priminta, kad vaiko sveikatos pažymėjimai – mokinių sveikatos pasitikrinimas ir šių duomenų kaupimas yra būtinybė. Siekiant gerinti vaikų sveikatą, efektyviai spręsti juos kamuojančius rūpesčius, šiais metais mokyklose taip pat bus organizuojamos įvairios akcijos bei mokymai.

Įstaigų vadovams pristatyta institucinės globos pertvarkos tema. Atvykusi „Vilniaus SOS Vaikų kaimo“ organizacijos atstovė supažindino susirinkusius su organizacijos teikiamomis paslaugomis ir socialinių globėjų profesija. Organizacijos žiniomis, šalyje nuolat daugėja profesionalių socialinių globėjų, teikiančių trumpalaikę globą į krizinę situaciją patekusiems vaikams.

UAB „Lantelis“ Vilniaus regiono pardavimų vadovas Laurynas Vaicekauskas kalbėjo apie švietimui skirtas informacinių technologijų priemones. Jo teigimu, technologijomis grįstas mokymosi turinys yra patrauklus ir įdomus, skatina aktyvesnį mokinių įsitraukimą į mokymo(si) procesą. Pristatė bendrovės teikiamas paslaugas ir naujas priemones, pasiūlė išbandyti Office 365 švietimui skirtą programų paketą.

Posėdį tęsė aktuali informacija apie mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą. Švietimo skyriaus vyr. specialistė Božena Tyčino papasakojo apie komisijos paskirtį, galimybes, iššūkius bei pateikė rekomendacijas. Didelis dėmesys buvo skirtas krizinėms situacijoms: emociniam smurtui ir lankomumui. Pabrėžta, kad svarbu vadovautis lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu – bendrosiomis nuostatomis, praleistų pamokų pateisinimo kriterijais bei vykdyti pamokų nelankymo prevenciją.

Posėdyje buvo aptartos ir elektroninių dienynų tvarkymo ir atsakomybių aktualijos. Švietimo įstaigose įdiegus elektroninį dienyną, sudarytos sąlygos efektyvesniam pedagogų darbui ir informacijos pateikimui tėvams. Priminta, kad mokinių ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu tvarkos aprašu, kuris nustato dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarką.

Shadow up