kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas 2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2017 metais atrankos konkursą, finansuojamą iš valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų.


Projektų paraiškas gali teikti: neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus, neįgaliųjų nevyriausybinės organizacijos, vykdančios sporto veiklas neįgaliesiems (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir kitas skėtines neįgaliųjų organizacijas), viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos. Pareiškėjo steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas plėtoja neįgaliųjų kūno kultūrą ir sportą.

2017 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atranka bus vykdoma vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nuostatai).

Projekto paraiška rengiama užpildant projekto paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas).

Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei asmuo privalo antspaudą turėti.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šiuos dokumentus:

1. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) steigimo dokumentų kopijas;
2. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) vardu, pasirašytas pažymas, kuriose nurodoma, kad yra įvykdyti šių Nuostatų 12.3-12.8 papunkčiuose nurodyti reikalavimai;
3. pareiškėjo (ir partnerio, jeigu planuojama jungtinė veikla) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus planuojamos nuolatinio pobūdžio veiklos dalyvių sąrašas;
5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopijas (jeigu planuojama jungtinė veikla);
6. dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopiją (jei pareiškėjui atstovauja ne vadovas);
7. sutarties kopiją, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

Paraiškos priimamos ne vėliau kaip iki 2016 m. lapkričio 1 d. Paraiškas pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistui Leonui Pamerneckiui, 308 kab., Rinktinės g. 50, Vilnius LT-09318.

 

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 metais konkurso nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Paraiškos dėl lėšų neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas)


Shadow up