kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono daugiabučių namų gyventojų dėmesiui!

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.72 straipsnį, bendrosios nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.82, 4.83 ir 4.84 str. nurodoma, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai (bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kt. įranga) turi būti valdomi, tinkamai prižiūrimi, remontuojami.


Butų ir kitų patalpų savininkai turi įsteigti Daugiabučių namų savininkų bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį. Jei patalpų savininkai šia galimybe nepasinaudos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu namui bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

Administratorius skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 ,,Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas“ penkeriems metams. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimas daugiabučiam namui bus pratęsiamas kitų penkerių metų laikotarpiui, jei jis tinkamai vykdys paslaugas ir nebus savininkų nusiskundimų (savininkai bet kada balsų dauguma gali priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių). Butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę atsisakyti administratoriaus paslaugų įkurdami daugiabučių namų gyventojų savininkų bendriją ar sudarydami jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučiuose namuose įkūrus butų ir kitų patalpų savininkų bendrijas arba sudarius jungtinės veiklos sutartis ir organizavus namų techninę priežiūrą, būtina raštu apie tai pranešti Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriui.

Neįkūrus daugiabučių namų gyventojų savininkų bendrijos ar nesudarius jungtinės veiklos sutarties (arba nepristačius namo gyventojų susirinkimo protokolo, kuriame gyventojai būtų nusprendę įkurti bendriją ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį) iki š. m. birželio 13 d., daugiabučiams namams bus paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius. Informacija apie administratoriaus paskyrimą bus paskelbta Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje.

 

Shadow up