kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Verslo aplinkos analizė Vilniaus rajone

Statistikos departamento duomenimis, Vilniaus rajone 2016 metų pradžioje buvo įregistruoti 4842 ūkio subjektai. Palyginti su 2015 metų laikotarpiu, jų skaičius padidėjo 5,74 proc. Lietuvoje įregistruotų ūkio subjektų metinis prieaugis siekė  atitinkamai 2,44 proc.


2016 m. sausio 1 d. duomenimis, Vilniaus rajone veikė 2383 ūkio subjektų, jie sudarė 49,21 proc. visų Juridinių asmenų registre įregistruotų ūkio subjektų veikiančių savivaldybės teritorijoje. Palyginti su 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, veikiančių ūkio subjektų skaičius padidėjo 8,73 proc., Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų metinis prieaugis siekė 6,23 proc.

Veikiančiu ūkio subjektu laikomas Juridinių asmenų registre įregistruotas subjektas, teikiantis statistines ataskaitas atitinkamiems Statistikos departamento skyriams, įmonių deklaracijas ir metinius balansus – Mokesčių inspekcijai, ketvirtines ataskaitas – Socialinio draudimo fondo valdybos skyriams, be to, turintis darbuotojų ir (arba) pajamų.

Vilniaus rajono ūkio subjektai iš viso pagal ekonomines veiklas

Metai

Įregistruoti ūkio subjektai metų pradžioje | vnt.

Veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje | vnt.

2010

3065

1422

2011

3188

1544

2012

3424

1570

2013

3775

1797

2014

4181

1944

2015

4564

2175

2016

4842

2383

  
 
 1 lentelė: Įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų pokytis Vilniaus r. (Statistikos departamento duomenys)


1 pav. Veikiančių ūkio subjektų dinamika Vilniaus rajone 2010-2016 m. (Statistikos departamento duomenys)

2010-2016 m. pradžios laikotarpiu įregistruotų ir veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajono savivaldybėje stabiliai augo (žiūr.1 lentelę) . Nuo 2010 metų per metus veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone vidutiniškai išauga 137 subjektais ( žiūr.1 pav.).

Daugiausia Vilniaus rajono veikiančių įmonių 2016 m. pradžioje sudarė didmeninės ir mažmeninės prekybos - 27,78 proc.(+ 49 įmonės; +8 proc.), apdirbamosios gamybos - 10,66 proc. (+19 įmonių; +8 proc.), statybos - 9,57 proc. (+ 32 įmonės; +14%), profesinės, mokslinės ir techninės veiklos - 9,15 proc.  (+ 25 įmonės; +1 proc.) ir transporto ir saugojimo - 9,11 proc.  (+ 9 įmonės; +4 proc. ).  Mažiausiai valstybiniame viešojo valdymo ir gynybos, kasybos ir karjerų eksploatavimo, vandens tiekimo sektoriuose bei finansinės ir draudimo veiklos. (žiūr.2 pav.)

2 pav. Veikiantys ūkio subjektai 2016m. pradžioje pagal veiklos sritis, proc.(Statistikos departamento duomenys)

Uždaroji akcinė bendrovė išlieka tarp populiariausių teisinių formų (įregistruotos 1730 uždarosios akcinės bendrovės), tačiau mažosios bendrijos atranda savo nišą Vilniaus rajone ir mažina UAB poreikį (per metus įkurtos 102 mažosios bendrijos, 34 vienetais daugiau nei 2015 m.). Individualių įmonių populiarumas nyksta ir jų išregistruojama daugiau, nei įregistruojama naujų.

Vilniaus rajono veikiančių įmonių pasiskirstymas pagal teisines formas pavaizduotas 3 paveiksle. 

3 pav. Veikiančių ūkio subjektų pasiskirstymas pagal teisines formas 2016 m. pradžioje. (Statistikos departamento duomenys) 

Shadow up