kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Klimato kaitos prevencijos galimybių studija

Siekiant vykdyti Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatas bei įgyvendinant Projekto ,,Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“ (Projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-007) veiklas buvo parengta Klimato kaitos prevencijos galimybių studija (toliau Galimybių studija). Galimybių studiją parengė UAB ,,Ekokonsultacijos“.


 

Pagrindinis studijos tikslas – atlikti išsamią Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos analizę ir identifikuoti aplinkosauginės krypties projektus, kurie būtų nukreipti į poveikio klimato kaitai mažinimą, t.y. energetinio efektyvumo didinimą, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą bei kitas priemones.

Atlikus centralizuotos šilumos ir elektros energijos gamybos bei tiekimo analizę, nustatyta, kad Vilniaus rajono teritorijoje vos 4,5 proc. centralizuotai tiekiamos šilumos energijos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (biokuro). Elektros energijos gamybos ir transporto sektoriuose atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas yra dar mažesnis.

Didžiausią atsinaujinančių energijos išteklių potencialą Vilniaus rajone turi medienos ir energetinių augalų biokuras, kuriam rekomenduojama skirti prioritetą modernizuojant rajono šilumos gamybos ūkį. Taip pat rekomenduojama skatinti ir vykdyti visuomeninės paskirties bei daugiabučių namų renovacijos projektus, atnaujinti rajono gatvių apšvietimo sistemą ir keleivių pervežimo transporto priemones, vykdyti gyventojų informavimą, propaguojant ekologiškas technologijas, energijos vartojimo efektyvumą, skatinant naudotis dviračiais, efektyviai vairuoti, skelbiant informaciją apie taršą, gerąją praktiką ir galimybes, bei diegti kitas energijos vartojimo efektyvumo priemones. Šių ir kitų studijoje pasiūlytų priemonių dėka, Vilniaus rajono savivaldybė galėtų ženkliai prisidėti prie CO2 išmetimų mažinimo, siekiant nacionalinių klimato kaitos prevencijos tikslų.

Duomenys aprašyti Galimybių studijoje bus panaudoti rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą.

 

Shadow up