kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė skatina verslumą

Vilniaus rajono savivaldybė įvairiomis formomis sudaro sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą bei naujų darbo vietų kūrimą. Savivaldybė palaiko verslininkų iniciatyvas rajono ekonominio konkurencingumo didinimui bei investicijų pritraukimui.

2013 m. pradžioje Vilniaus rajone veikė 1 491 ūkio subjektas. 2006–2013 m. laikotarpiu veikiančių įmonių skaičius savivaldybėje išaugo 42,74 proc. Kitose savivaldybėse šis augimas buvo mažesnis: Kauno rajono sav. siekė apie 38 proc., Klaipėdos rajono sav. – 30 proc., Druskininkų sav. – 16 proc., Birštono sav. – 10 proc.


 

Vilniaus rajono savivaldybėje veikiančių įmonių skaičius 1 000 - čiui gyventojų vienas didžiausių ir pastebima teigiama tendencija, kad įregistruojamų įmonių skaičius kasmet didėja, 2006–2011 m. laikotarpiu vidutinis įregistruotų įmonių augimas Vilniaus rajone – kasmet po 13 proc.

Vilniaus rajono savivaldybė remia smulkų ir vidutinį verslą ir turi Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondą, kuris skirtas:

- verslo rėmimo institucinės sistemos kūrimui,

- rajono gyventojų verslumo skatinimui,

- regione veikiančių įmonių konkurencingumo didinimui,

- naujų darbo vietų steigimui bei senų darbo vietų išsaugojimui,

- netradicinių verslų plėtrai,

- naujų prekių ir paslaugų kūrimui,

- pažangių technologijų diegimui.

2013 metais buvo organizuojami Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo posėdžiai, kurių metu nutarta finansuoti visas smulkių ir vidutinių Vilniaus rajone veikiančių ūkio subjektų pateiktas paraiškas. Paraiškos teiktos prašant kompensuoti įmonių steigimo išlaidas, interneto svetainių kūrimo išlaidas, informacinių ir reklaminių leidinių leidybos ir gamybos išlaidas. Paraiškas gauti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo gali teikti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, t.y. labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, įregistruotos ir vykdančios veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje. Paraiškas gali taip pat teikti ir verslininkai – fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą), ūkininkai, viešosios įstaigos ir asocijuotos verslo struktūros, veikiančios Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Verta paminėti, jog Vilniaus rajono savivaldybė Europos Sąjungos (ES), valstybės biudžeto (VB) ir savivaldybės biudžeto (SB) lėšomis įgyvendino vietos projektą „Verslo vektorius“ veiklas. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti Vilniaus rajono verslininkų ir kitų ūkio subjektų žinias bei įgūdžius, siekiant paskatinti jų ekonominį aktyvumą ir paįvairinti bei pagyvinti Vilniaus rajono vietovių ekonomiką.

Tikimasi, kad vietos projektas turi didelę išliekamąją vertę, nes pagerino Vilniaus rajono verslo aplinką, sustiprino Vilniaus rajono savivaldybės verslininkų bendradarbiavimo santykius, bei, kad projekto metu įgytos naujos žinios ir patirtis turės ilgalaikį poveikį vietos projekto dalyvių vykdomai ūkinei komercinei veiklai ir jos sėkmingai plėtrai, nes siekiant tobulinti Vilniaus rajono verslininkų ir kitų ūkio subjektų žinias bei įgūdžius, buvo organizuojami įvairių kompetencijų mokymai ir informaciniai renginiai. Projekto mokymus vedė UAB „TMD Partneriai“ dėstytojai. Mokymų metu vietos projekto dalyviams taip pat buvo suteiktos darbo teisės, mokesčių, finansų valdymo ir apskaitos žinios, todėl tikėtina, kad institucijų ir (ar) kitų organizacijų bendravimas ir bendradarbiavimas su projekto veiklose dalyvavusiais ūkio subjektais taps kokybiškesnis, efektyvesnis ir naudingesnis. Iš viso projekte dalyvavo virš 30 smulkaus ir vidutinio verslo ūkio subjektų ir (ar) jų atstovų, dalyvių skaičius – virš 200.

Verslumas – tai žmogaus ir visuomenės gebėjimas kurti ir plėtoti verslą bei inovacijas, atrasti naujas galimybes, mokėjimas realizuoti save ir kurti ekonominę arba socialinę vertę.

Shadow up