kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarką

Informuojama, kad pasikeitus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniui, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, neįsteigę bendrijos ar nepasirašę jungtinės veiklos sutarties iki 2014 m. liepos 1 d., privalės priimti sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo.


Lietuvos Respublikos  Vyriausybė  2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus  atrankos  ir  skyrimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) patvirtino Bendrojo naudojimo objektų  administratoriaus atrankos ir skyrimo  tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija vykdo asmenų, pretenduojančių  teikti  bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, atranką.

Bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti  Europos  Sąjungos  valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti  juridiniai  asmenys  arba  kitos  organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems  suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal savivaldybės tarybos nustatytą maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką, dydžio.

Vilniaus rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdys Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Pretendentai, atitinkantys keliamus reikalavimus, bus registruojami ir skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (4.81-4.86 str.) nurodo, kad visi daugiabučiai namai privalo turėti kurią nors vieną iš trijų (sudarytą Jungtinės veiklos sutartį; įregistruotą daugiabučio namo savininkų bendriją; savivaldybės paskirtąjį administratorių) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo formą. Taip pat privaloma tvarka daugiabučio namo butų savininkai turi kaupti lėšas daugiabučio namo eksploatavimo ar atnaujinimo išlaidoms.

Butų ir kitų patalpų savininkams priėmus sprendimą, jų pasirinktą administratorių įsakymu skiria Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius. Administratorius skiriamas 5 metų laikotarpiui su galimybe pratęsti dar 5 metų laikotarpiui.

Pretendentai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai privalės pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją, nurodytą Aprašo priede;

3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių, kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas.

 

Shadow up