kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacinės sistemos apie Vilniaus rajoną perspektyvos ir naudos vartotojams galimybių studija

Įgyvendinant Projekto ,,Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“ veiklas buvo parengta Informacinės sistemos apie Vilniaus rajoną perspektyvos ir naudos vartotojams galimybių studija (toliau Galimybių studija). Galimybių studiją parengė UAB ,,S4ID“.


Galimybių studija buvo atlikta dviem etapais. Pirmame galimybių studijos rengimo etape studijos rengėjai atliko esamos situacijos analizę ir vertinimą – išanalizavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau VRSA) teikiamas paslaugas, sudarė sąrašą skyrių, naudojančių geografinės informacinės sistemos (GIS) programinę įrangą, nustatė, kokie duomenys yra kaupiami minėtuose skyriuose, kokia techninė infrastruktūra naudojama, kaip vyksta paslaugų teikimo (duomenų teikimo) procesai VRSA, kokia yra žmogiškųjų išteklių kompetencija GIS programinės įrangos naudojimo srityje. Antrajame etape buvo suformuluoti pasiūlymai GIS elektroninių paslaugų plėtrai VRSA, atlikta finansinių ir ekonominių rodiklių analizė ir vertinimas. Galimybių studijos rengimo etapų rezultatai buvo pateikiami ataskaitose.

Esamos situacijos analizė atlikta vadovaujantis informacija, surinkta iš VRSA darbuotojų (vyko susitikimai su VRSA ir kitų susijusių įstaigų darbuotojais, kurių metu buvo identifikuota paslaugų teikimo schema, nustatyt kaupiami duomenys, surinkta informacija apie naudojamą programinę įrangą, kt.), taip pat vykdant apklausas (atlikta gyventojų ir specialistų, juridinių asmenų apklausa dėl būsimų elektroninių paslaugų naudojamumo bei VRSA darbuotojų apklausa dėl jų kompetencijos GIS programinės įrangos srityje). Galimybių studijai rengti buvo naudojami teisės aktai, apibrėžiantys VRSA veiklą bei teikiamas paslaugas. Taip pat buvo naudojami teisės aktai, apibrėžiantys elektroninių paslaugų teikimą ir Europos sąjungos struktūrinių fondų finansavimą. Buvo naudojama ir paslaugų teikimo statistika.

Esamos situacijos analizės pagrindu ir atsižvelgiant į gautus apklausų rezultatus buvo suformuluoti pasiūlymai elektroninėms GIS paslaugoms ir vidinei VRSA infrastruktūrai, reikalingai tokias paslaugas teikti: sukurti bendrą vieningą VRSA ir jos pavaldžių institucijų erdvinių duomenų bazę, įsigyti tam reikiamą infrastruktūrą, sukurti GIS, perkelti turimus duomenis į sistemą ir sukurti GIS elektronines paslaugas. Išanalizuoti ir įvertinti finansiniai ir ekonominiai suformuluotų pasiūlymų įgyvendinimo rodikliai: galimi finansavimo šaltiniai, preliminarūs investicijų biudžetas, galima investavimo rizika.

Duomenys aprašyti Galimybių studijoje bus panaudoti rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą.

Shadow up