kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mokytojų metodinė konferencija „Kiekvieno mokinio asmeninės ūgties fiksavimas ir rezultatų panaudojimo efektyvumas“

Balandžio 7 dieną Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje vyko kasmetinė metodinė konferencija, kurios metu mokytojai dalinosi savo gerąja patirtimi. Šių metų metodinės konferencijos tema – „Kiekvieno mokinio asmeninės ūgties fiksavimas ir rezultatų panaudojimo efektyvumas“. Pradėdama renginį, gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė visus susirinkusiuosius pasveikino ir pasidžiaugė šia gražia tradicija – mokslo metų pabaigoje susirinkti ir  pasidalinti savo nuveiktais darbais.


Šių metų metodinės konferencijos tema itin aktuali, nes vienas svarbiausių švietimo strateginių tikslų – ugdymo kokybė, mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimas. Mokyklai keliami tikslai ir iššūkiai skatina kiekvieną mokyklos bendruomenę ieškoti savo tobulėjimo kelio, atsiverti naujovėms, jas generuoti ir ieškoti mokyklos bendruomenei aktualių tobulėjimo galimybių, atliepiant kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius ir siekiant jo individualios pažangos. Mokyklos tobulėjimą ir mokinio ūgties svarbą pabrėžia Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas, Geros mokyklos koncepcija, Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės. Asmenybės ūgtis – mokinio asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga. Vaikai mokosi geriausiai tada, kai jie žino, kiek pasiekė ir ką turi daryti, kad pasiektų daugiau, tačiau ne visi mokiniai geba įvertinti savo mokymosi, planuoti mokymosi pažangos.

Mokymosi pasiekimų vertinimo paskirtis – padėti mokiniui pasitikrinti mokymosi pažangą, nustatyti jo pasiekimus ir, lyginant su BP nustatytais pasiekimų lygiais, padėti priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos gerinimas yra ilgalaikis ir kompleksiškas tikslas, kurį įgyvendinsime tik sistemingai ir kryptingai veikdami ir telkdami visą švietimo bendruomenę.

Patirtimi apie mokinių asmeninės ūgties fiksavimą ir rezultatų panaudojimo efektyvumą dalinosi metodinių grupių atstovai, jie kolegoms pristatė pranešimus: „Mažais žingsneliais mokyklos link“ (ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Stanislava Cijunaitienė), „Pradinių klasių kiekvieno mokinio asmeninės ūgties rezultatų fiksavimas ir panaudojimo efektyvumas“ (pradinių klasių vyresnioji mokytoja Rima Vaitonienė), „Mokinio asmeninės ūgties fiksavimo būdai ir priemonės“ (anglų kalbos vyresnioji mokytoja Irena Dzvinel), „Mokinių  asmeninės pažangos stebėjimas ir efektyvūs fiksavimo būdai“ (fizikos vyresnysis mokytojas Jurijus Pliavgo), „Ilgalaikės strategijos svarba ugdyme“ (neformalaus ugdymo mokytojas Tadas Šileika), „Patirties pasidalijimas, stebint kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį, rezultatų panaudojimo efektyvumas“ (IG klasės vadovas, fizinio ugdymo mokytojas Valdemar Šaveiko). Taip pat konferencijos metu buvo pristatytas projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“, kuris gimnazijoje vyko 2020 m. spalio –  2021 m. kovo mėnesiais („Projektinė veikla – įrankis siekti asmeninės pažangos. Projekto „Tyrinėjimo menas“ veiklos ir rezultatai“ (lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja Violeta Kaziūnienė ir technologijų vyresnioji mokytoja Laima Juodėnienė). Konferenciją baigė biologijos mokytoja metodininkė Regina Stankevičienė ir pradinių klasių mokytoja metodininkė Rasa Jarumbauskienė, kurios apžvelgė Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos bei Mokinių pasiekimų gerinimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašų pakeitimus.

Džiugu, jog gimnazijos pedagogų bendruomenė tęsia gražias keitimosi gerąja darbo patirtimi tradicijas, mokytojai drąsiai dalinasi savo veiklų sėkmėmis. Pranešimuose išsakytos mintys ir idėjos visa tai tik patvirtina.

Gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė,
pradinių klasių vyresnioji mokytoja Jolanta Jurkšaitienė

 

Shadow up