kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Prašymus tuoktis nuo šiol bus galima pateikti ir nuotoliniu būdu

Spalio pabaigoje Teisingumo ministerijai pakeitus taisykles dėl civilinės būklės aktų registravimo tvarkos, nuo šiol visoje Lietuvoje leidžiama teikti prašymus santuokos sudarymui nuotoliniu būdu. Apsisprendus tuoktis, prašymus bus patogu ir paprasta pateikti per el. sistemą MEPIS, el. paštu, registruotu paštu, per kurjerį arba, pasibaigus karantinui, tiesiogiai.


Prašymus tuoktis galima pateikti Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje (https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis), taip pat siųsti el. paštu, registruotu paštu ar perduoti per kurjerį. Užsieniečiai, norintys pateikti prašymą registruoti santuoką Lietuvoje, tai galės atlikti savo šalyje registruotu paštu ar kurjerio pagalba.

Prašymas įregistruoti santuoką paprastai turėtų būti užpildytas ir pasirašytas abiejų asmenų. Kai norintys susituokti yra skirtingose valstybėse bus priimami du atskiri prašymai, užpildyti ir pasirašyti norinčių susituokti asmenų, tik juose nurodyta informacija turi sutapti ir nekelti abejonių dėl prašyme išreikštos valios.

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu ar per kurjerį:

• prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais;

• prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

• prie prašymo įregistruoti santuoką originalo gali būti pridėti kitų reikalingų dokumentų originalai ar jų kopijos;

• iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai, jei jie nebuvo pateikti kartu su siunčiamu prašymu, ar patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą).

Prašymo įregistruoti santuoką padavimas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, per e.pristatymo sistemą, per e.valdžios vartus, per MEPIS ir pan.):

• pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką su abiejų norinčių susituokti asmenų parašais (arba du atskirai užpildyti prašymai, kurių kiekviename yra pateikiančio prašymą asmens parašas);

• pateikiamos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos); jei asmuo paduoda prašymą įregistruoti santuoką per MEPIS, paduodančiojo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis, todėl jo asmens tapatybės dokumento kopijos pridėti neprivaloma (asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas turi galioti santuokos sudarymo metu);

• pateikiami suskaitmeninti (pavyzdžiui, skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos) visi santuokos registravimui būtini dokumentai;

• iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai ar patvirtintos jų kopijos (išskyrus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus – santuoka registruojama tik pateikus originalų dokumentą).

Paduodant prašymą įregistruoti santuoką registruotu paštu, per kurjerį ar elektroninio ryšio priemonėmis, pageidaujama santuokos registravimo data ir laikas įrašomi iš anksto susitarus su civilinės metrikacijos skyriumi.

Taisyklėse taip pat yra nustatyta galimybė gauti civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą ar pažymą dėl kliūčių sudaryti santuoką nebuvimo registruotu paštu arba per kurjerį. Tokiu atveju, pareiškėjas pats užsako pašto ar kurjerio paslaugas ir už jas sumoka. Taip pat yra galimybė aukščiau nurodytus dokumentus atsiimti civilinės metrikacijos įstaigoje asmeniui, kurį užpildytame prašyme nurodė pats pareiškėjas. Tokiu atveju pareiškėjo nurodytas asmuo atsiimant išrašą arba pažymą civilinės metrikacijos įstaigoje turės pateikti savo asmens tapatybės dokumentą. Ši naujovė patogi tuo, kad nereikės papildomai sudaryti įgaliojimo.   

Nuo šiol taip pat, pareiškėjams pageidaujant, yra galimybė išduoti elektroniniu parašu pasirašytus civilinės būklės įrašą liudijančius išrašus. Elektroniniai išrašai pareiškėjui bus siunčiami elektroniniu būdu.

Su Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu galite susipažinti čia.

Asociatyvi nuotrauka pixabay.com

Shadow up