kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje nustatyti vietinės rinkliavos už komunalines atliekas dydžiai, patvirtintos bendradarbiavimo sutartys su Balstogės universiteto filialu ir Ukrainos Samboro miestu, nutarta kreiptis į Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją

Kovo 30 dieną vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės posėdyje, kuriame pirmą kartą dalyvavo naujai išrinktas Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje Audrius Skaistys, merės Marijos Rekst padėkos raštą už aukščiausius pasiekimus paveldo išsaugojimo kategorijoje gavo Tarybos narys ir Europos parko ir Liubavo dvaro malūno - muziejaus kūrėjas, VšĮ Europos parkas prezidentas Gintaras Karosas. Neseniai įtakingiausia Europos paveldo organizacija „Europa Nostra“ Liubavo dvaro malūną - muziejų pripažino vienu iš geriausių Europos kultūrinio paveldo išsaugojimo pavyzdžių.

Merės padėkos raštas už rajono jaunimo lavinimą buvo įteiktas ir Vilniaus rajono sporto mokyklos direktoriui Marijanui Kačanovskiui, kuris organizavo rajono sportininkų dalyvavimą š.m. vasario  pabaigoje - kovo pradžioje vykusiose X-osiose pasaulio lenkų žiemos žaidynėse.  Lietuvai žaidynėse atstovavo 82 sportininkai, 40 iš jų buvo iš Vilniaus rajono.  Žaidynėse mūsų komanda iškovojo 113 medalių: 46 aukso, 40 sidabro, 27 bronzos. Vilniaus rajono sportininkai iškovojo 74 medalius: 29 aukso, 26 sidabro, 19 bronzos, t.y. 2/3 visų iškovotų medalių.

Absoliučia balsų dauguma Tarybos nariai nutarė patvirtinti Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisykles, kuriomis buvo praplėstas asmenų, galinčių gauti leidimą prekybai, sąrašas, sudaryta galimybė pateikti prašymą ne tik tiesiogiai kreipiantis į seniūną, bet ir per atstumą (elektroninėmis priemonėmis ar per kontaktinį centrą). Tarybos nariai taip pat patvirtino leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Vilniaus rajono viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašą ir prekybos ir paslaugų teikimo vietas rajone. Vienbalsiai Taryba nustatė vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas rajono viešosiose vietose išdavimą.

Tarybos nariai patvirtino vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, kuriuo nustatė, kad į ikimokyklinio ugdymo įstaigas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys steigėjo ikimokyklinio ugdymo įstaigai priskirtoje teritorijoje, o kitos seniūnijos teritorijoje gyvenantys vaikai bus priimami tik tuo atveju, jei ikimokyklinio ugdymo įstaigoje yra laisvų vietų.

Tarybos posėdyje buvo patvirtintas vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas, taip pat lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturinčioms šeimoms arba vienam gyvenančiam asmeniui tvarkos aprašas. 2009 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba patvirtino vietinės rinkliavos už komunalines atliekas dydžius. Artimiausiu metu šiuo klausimu gyventojus savivaldybės tinklapyje ir per žiniasklaidą informuosime išsamiau.

Savivaldybės tarybos nariai nusprendė patvirtinti vietos bendruomenių 2012 m. programos lėšų vietos bendruomenių tarybų sprendimams įgyvendinti Vilniaus rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą. Programos paskirtis – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, sudarant galimybes vietos bendruomenėms pačioms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius. Seniūnijose vietos bendruomenės tarybos bus sudaromos iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), šioje teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų atstovų. Vietos bendruomenių tarybos, pasitarusios su vietos bendruomenėmis, nutars dėl finansuotinų veiklų seniūnijos teritorijoje.

2004 m. susibūrė asociacija „Vilniaus rajono vietos veiklos grupė“ (toliau – VVG), kuri pritraukia visas aktyvias, su kaimo plėtra susijusias vietos organizacijas. Vilniaus rajono VVG siekia sutelkti atstovaujamos teritorijos kaimo gyventojus, bendruomenės bei kitas nevyriausybines organizacijas ir partnerystėje su vietos valdžia bei verslu kurti patrauklią gyventi kaimo aplinką, užtikrinančią vietos verslo plėtrą, socialinę integraciją ir kraštovaizdžio išsaugojimą. VVG tikslas – gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas, skatinant vietos iniciatyvas ir partnerystę. Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė tapti Vilniaus rajono VVG nare ir dalyvauti jos veikloje.

Tarybos nariai patvirtino dvi bendradarbiavimo sutartis: su Balstogės universiteto Ekonomikos-informatikos fakultetu, kurio buveinė yra Vilniuje, ir Ukrainos Lvovo srities Samboro miesto tarybos vykdomuoju komitetu. Vilniaus rajono savivaldybės ir Balstogės universiteto Ekonomikos-informatikos fakulteto bendradarbiavimo sutarties tikslas yra Fakulteto dėstytojų, studentų ir Savivaldybės valstybės tarnautojų ir darbuotojų bendradarbiavimas, taip pat keitimasis informacija tobulinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų rengimą, paslaugų teikimą, keliant kvalifikaciją, tobulinant Fakulteto studijų programas. Su Samboro miestu Vilniaus rajono savivaldybė planuoja bendradarbiauti ekonomikos, kultūros, švietimo, mokslo, sporto, savivaldos patirties keitimosi srityse.

Taryba nutarė kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Aplinkos ministeriją dėl infrastruktūros įrengimo ir plėtros teisinio reguliavimo pakeitimo. Kreipimosi iniciatorių – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos frakcijos – iniciatyvą palaikė ir opozicija, pabrėžusi jos svarbą Vilniaus rajono vystimuisi. Kreipimesi nurodyta, kad gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtra nelaikoma viešuoju interesu ir tampa atskirų privačių subjektų (statytojų) pareiga jiems įgyvendinant verslo interesus.  Taryba siūlo gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtrą įvardyti kaip viešąjį interesą ir numatyti su tuo susijusias plėtroje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas. Siūloma teritorijų planavimo dokumentuose įtvirtinti imperatyvius sprendinius, įtvirtinančius viešąjį interesą (nustatančius aukštesnių kategorijų gatvių komunikacinius koridorius, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tinklą, socialinės infrastruktūros teritorijas) ir nustatančius žemės sklypų savininkams ir naudotojams atitinkamas pareigas ir apribojimus, susijusius su viešojo intereso įgyvendinimu: šių sprendinių registravimas Nekilnojamojo turto registre, suinteresuotųjų asmenų teisė reikalauti šių sprendinių įgyvendinimo teismine tvarka ir kt. Dar viena problema yra ta, kad detaliųjų planų konceptualiosios stadijos sprendiniai neturi privalomos teisinės galios. Taryba siūlo numatyti, kad urbanizuojamų teritorijų planavimas būtų vykdomas pagal savivaldybių tarybų patvirtintus ir privalomus detaliųjų planų gyvenamųjų vietovių infrastruktūros plėtros konceptualiosios stadijos sprendinius. Taryba pareiškė mananti, kad, siekiant įgyvendinti siūlomus problemos sprendimo būdus, būtina keisti šiuo metu galiojančius teisės aktus, ir kreipimesi nurodė konkrečių pakeitimų projektus.

 

Shadow up