kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

LAIKINOSIOS GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMAS ŠEIMOJE VAIKAMS, LIKUSIEMS BE TĖVŲ GLOBOS

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Laikinajai globai (rūpybai) nustatyti pateikiami šie dokumentai:

1prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė, šeimyninė padėtis, materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, globos (rūpybos) rūšis bei duomenys apie norimo globoti (rūpintis) vaiką/us: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pareiškėjo ir vaiko giminystės ryšys, ugdymo įstaiga bei kita svarbi informacija;

2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a), išduotą nė vėliau negu prieš 12 mėnesių.;

4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas;

5. dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku (gimimo liudijimas).

Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyrius, gavęs šiuos dokumentus, per 3 darbo dienas jį išnagrinėja bei persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui (toliau – Tarnyba). Tarnyba nustatyta tvarka surenka kitą informaciją apie pareiškėją(-jus) ir ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų parengia jų pradinį įvertinimą. Asmenys, gavę teigiamą pradinį įvertinimą, siunčiami į Globos centrų organizuojamus globėjų (rūpintojų) mokymus.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriui, Rinktinės g. 50, Vilniuje, kab. 206.

Kontaktai pasiteirauti:

Jolanta Lukaševič, tel. (8 5) 273 0068, Jolanta.Lukaševič@vrsa.lt

Silva Lukoševičienė, tel. (8 5) 240 14 80, Silva.Lukoseviciene@vrsa.lt

Konsultacijos teikiamos ir piliečiai priimami:

  • pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30;
  • penktadieniais 7.30-15.15;
  • pietų pertrauka 11.30-12.15.

 

 

Grįžti
Shadow up