kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą 2015 m.balandžio mėn.

Pradedamas rengti vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4142/0800:56) esančio Verbuškių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Jūratė Masiulienė, Aurelijus Butkevičius, Marija Motuzaitė gyvenantys A. Vivulskio g. 4-25, Vilnius
Planavimo tikslas: Keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), atskirtųjų želdynų teritorijos – rekreacinės paskirties želdynų (E1) žemės sklypus (15 % planuojamos teritorijos ploto). Sudalyti žemės sklypą į sklypus, nustatyti jų ribas ir plotus (≥0,2500 ha). Planuojant dviejų butų gyvenamuosius namus projektuoti ne mažesnius kaip 0,5000 ha ploto žemės sklypus. Planuojamos teritorijos dalyje, patenkančioje į gamtinį karkasą, taikyti Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2010, Nr. 87-4619) 10 ir 11 punktų reikalavimus.  Planuojamoje teritorijoje želdynų plotą numatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 patvirtintas želdynų plotų normas (Žin., 2007, Nr. 137-5624).  Nustatyti statybos reglamentus – naujai statomų/rekonstruojamų statinių – iki dviejų aukštų, vieno buto (7.1.) gyvenamojo namo statybos. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimą. Laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų. Vadovautis Detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-18 įsakymu Nr. D1-473 (žin., 2006, Nr. 114-4364). Nepažeisti trečiųjų asmenų teisėtų interesų, susijusių su detaliojo plano rengimu ir planuojamo objekto statyba.
Planavimo rengėjas: UAB „Architektūros menas“ Giedraičių 60A, Vilnius, tel: 8 684 82 460, PV Simonas Savickas. Informaciją apie parengtą detalųjį planą teikia rengėjas.
Su parengtu projektu galima susipažinti rengėjo patalpose nuo 2015 m. balandžio 30 d. iki 2015 m. birželio 9 d., darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Parengto detaliojo plano ekspozicija nuo 2015 m. balandžio 30 d. Šatrininkų seniūnijoje, Šumsko pl. 157, Šatrininkų k., LT-13132, Vilniaus r. Tel.: (8 5) 249 4018, tel./fax. 249 4016, El. p. satrininkuseniunija@vrsa.lt
Viešas detaliojo plano sprendinių aptarimas įvyks ten pat, 2015 m. birželio 9 d., 13:00 val.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka:
pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos teikiami raštu planavimo rengėjui ir/ar organizatoriui iki 2015 m. birželio 9 d.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas:
asmenys gautą atsakymą, kad neatsižvelgta į jų pasiūlymus parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo planavimo organizatoriaus atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-04-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo esančio Vilniaus raj, Sudervės
sen., Mikališkių k., Periodikos 3-oji g. 5, SB „Periodika“, Skl.Nr. 269-2, Kad.Nr.4184/0908:0291,  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – įsiterpusio žemės sklypo suformavimas prie žemės sklypo (Kad.Nr. 4184/0908:0291), esančio Vilniaus raj., Sudervės sen., Mikališkių k..

Planavimo organizatorius – VALDAS PUMPUTIS.
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 860030784.,  justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015m. 04mėn. 27d. iki 2015m. 05mėn. 11d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija” patalpose.

2015-04-23 

Rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr. 4124/0400:0291, esantis Vilniaus r., Dūkštų sen.., Paąžuolių km. formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas- žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.

Planavimo organizatorius - Rišard Tunkevič, Lucija Tunkevič, Romuald Pavilovič, Marija Pavilovič
Projekto rengėjas- UAB „Minorantė“, telefonas pasiteirauti (85)2762085, el.p.: info@minorante.lt
Su parengtu projektu galima susipažinti UAB „Minorantė“ patalpose, adresu Kalvarijų g. 125, Vilnius nuo 2015 m. balandžio 27 d. iki gegužės 07 d.
Pareikšti raštiškas pastabas ir pasiūlymus planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui galima tomis pačiomis dienomis adresu Kalvarijų 125, Vilnius.

2015-04-23

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 (bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513)  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4162/0200:    proj. Skl. Nr. 1, esančio Ežero g. 8, Didžiasalio kaime, Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) žemės sklypo suformavimas statiniams (unikalus Nr. 4183-6000-1096, Nr. 4183-6000-1109, Nr. 4183-6000-1112, Nr. 4183-6000-1126, Nr. 4183-6000-1130), esantiems Vilniaus rajone, nemėžio seniūnijoje, Didžiasalio k., Ežero g. 8, eksploatuoti.
Iniciatorius UAB “Refra”.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-05-05 iki 2015-05-18 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-04-23

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr 4170/0200:0709, esančio Pikeliškių k., Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant jų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
IniciatoriaiKatažina Narvoiš ir Albert Narvoiš.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-05-05 iki 2015-05-18 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-04-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Liepos g. 19, Lavoriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. Sav.   (kadastrinis Nr. 4144/0400:0325, Lavoriškių k.v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai Kristina Taraškevič
Projekto rengėjas –
UAB „Dextrus“, Švitrigailos g. 7, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634;
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – UAB „Dextrus“, Švitrigailos g.7-222, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634; el. paštas: dextrus1@yahoo.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-04-27 iki 2015-05-11 darbo dienomis UAB „Dextrus“ patalpose , Švitrigailos g. 7, 222 kab., Vilniuje.

2015-04-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, rengiamas žemės sklypo, esančio Mokyklos g. 21. Maišiagalos mstl., Maišiagalos sen., Vilniaus r. Sav.   (kadastrinis Nr. 4147/0100:0375, Maišiagalos k.v.), formavimo ir pertvarkymo (padalijimo) projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai Lech Verbaitis
Projekto rengėjas –
UAB „Dextrus“, Švitrigailos g.7-222, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – UAB „Dextrus“, Švitrigailos g.7-222, Vilnius. Tel.: (8 612) 61634; el. paštas: dextrus1@yahoo.com
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-04-27 iki 2015-05-11 darbo dienomis UAB „Dextrus“ patalpose , Švitrigailos g. 7, 222 kab., Vilniuje.

2015-04-23

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., (kad. Nr. 4137/0200:1161; Juodšilių k. v.) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas
– žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – komercinės paskirties objektų teritorijos bei vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatoriai ir iniciatoriaiAleksandr Korvel, Jolanta Korvel
Projekto rengėjas
– UAB “GeoPaslaugos”, Kalvarijų g. 124 (9 kab.), 08211 Vilnius, tel.: +370 607 93010, el.paštas: info.geopaslaugos@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais susipažinti bei patekti savo pasiūlymus ir pastabas galite UAB „GeoPaslaugos“ patalpose adresu Kalvarijų g. 124 (9 kab.),  Vilniuje nuo 2015 m. balandžio 27 d. iki 2014 m. gegužės 11  d.

2015-04-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4184/0100:9924), esančio: Vilniaus r. sav., Sudervės sen., kasmiškių k. Sudervės kadastro vietovėje formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – padalinti žemės sklypą į dvi dalis, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo iniciatorius – Sigita Kalendraitė
Projekto rengėjas –
UAB „GeoMind“, adresas: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilnius., tel. 867012093, el. paštas: info@geomind.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015-05-06 d. Kviečiame susipažinti su parengtu projektu nuo 2015-04-22 iki 2015-05-06, UAB „GeoMind“, patalpose, adresu: Žemaitės g. 22, LT-03201, Vilniaus m. III a.


2015-04-23

Pradedamas rengti 0,9268 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0700:182), esančio Vilniaus rajone, Buivydiškių kadastro vietovėje, Antažerių kaime, Vakarų g. 46A, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tikslas: kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į septynis žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pagrindas: Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastro Nr. 410/0700:182) formavimo ir pertvarkymo projektą“ 2014 m. balandžio 29 d., Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1652; Nacionalinės Žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 . birželio 4 d. Nr. 48RE-(14.48.42)-284; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. balandžio 30 d. Nr. FP-190-14.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto organizatorius: Žiedūnas Levinskas, Justiniškių g. 144B-41, Vilnius, tel.: 8-698 36227, el. p.: ziedunas.levinskas@gmail.com.
Sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjas: UAB ''Architekton'', įm. k.: 224998310, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel.: 8-699 20309, el. p.: architekton@parkas.lt.
Susipažinti su rengiamu žemės sklypo planu galima UAB „Architekton“ patalpose, A. Goštauto g. 8-0414, Vilniuje.

2015-04-23

Pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr.: 4177/0400:591, esančio Vilniaus r., Rudaminos sen. Rudaminos k., Žolyno g. 9, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslasŽemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą 2015 m. 01 m. 20 d. Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-98; NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2015 m. 02 m. 26 d. Nr. 48RE-213-(14.48.42); Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2015 m. 02 m. 06 d. Nr. FP-063-15.
Planavimo organizatoriai – Vera Svirskaja
Projekto rengėjas
- UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-355
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015-04-22. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.
Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:
Projekto rengėjas
UAB"GEO GROUP"
Adresas:  Kaimelio g. 5, Vilnius, tel.: +370 67703016, el. paštas: info@geogroup.lt

2015-04-22

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D- 452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“, pranešame, kad rengiamas žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Juodšilių kadastro vietovėje, skl. kad. Nr. 4137/0200:1062 ir 4137/0200:0008 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – įsiterpusio kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimą prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų (kad. Nr. 4137/200:1062, kad. Nr. 4137/0200:8).
Planavimo iniciatorius – Tamara Chripunova, Janina Novicka, Antonius Kropa.
Specialiojo plano rengėjas – UAB "Vilniaus matininkas", P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius Tel. +370 5 2341797, vilniausmatininkas@gmail.com.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka - su parengto projekto sprendiniais galima susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus dėl plano sprendinių nuo 2015-04-22 iki 2015-05-07.
Su specialiuoju planu galima susipažinti – plano rengėjo patalpose, P. Vileišio g. 18, Korpusas 1, 10306 Vilnius, darbo dienomis 9:00–17:00 val., Tel. 8 5 2341797.

2015-04-22

Pradedamas rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus raj., Mickūnų sen. Mickūnų glž. st. 1, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslasvalstybinėje žemėje suformuoti kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą, reikalingą statiniams.
Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės , formuojamo po nuosavybės teise valdomais statiniais, formavimo ir pertvarkymo projektą 2014 m. 05 m. 30 d. Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2222; NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. 05 m. 30 d. Nr. 48RE-(14.48.42)-251; Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. 06 m. 30 d. Nr. FP-314-14.
Planavimo iniciatorius – Leokadija Misevič
Projekto rengėjas
- UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-355
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015-04-27. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.
Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:
Projekto rengėjas
UAB"GEO GROUP"
Adresas:  Kaimelio g. 5, Vilnius, tel.: +370 67703016, el. paštas: info@geogroup.lt

2015-04-22

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr.: 4124/0703:1512, esančio Paežerio 1-oji g.34, Brinkiškių k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav., priklausančiame GRIGORIJUI TIMOFEJEV ir OKSANAI TIMOFEJEVAI, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Susipažinimui su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita skirtas laikas nuo 2015-04-27 iki 2015-05-12.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galite Dūkštų seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 654 01 919.
Pasiūlymus raštu susipažinimo su projektu laikotarpiu galima teikti rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-04-22

Rengiamas žemės sklypo kad. Nr.: 4103/0200:2053, esančio Saldenės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., priklausančiame OLGAI VALEI, AISTEI PETRAITYTEI, UGNEI VAIČIENEI, AURELIJUI PETRAIČIUI, DONATUI POLITAI, JONUI STRAVINSKUI, INGAI STRAVINSKIENEI, ANAI POLITAI, DARIUI POLITAI, JANINAI ZAGZINAI, PAVELUI ZAGZINUI ir NINAI ZAGZINAI, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Susipažinimui su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita skirtas laikas nuo 2015-02-04 iki 2015-02-20.
Susipažinti su Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais ir žemės sklypo sprendinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galite Avižienių seniūnijoje arba adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 654 01 919.
Pasiūlymus raštu susipažinimo su projektu laikotarpiu galima teikti rengėjui G.Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti Žemės tvarkymo departamentui, atliekančiam valstybinę žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2015-04-22

Informacija apie sklypo kad.Nr. 4180/0100:87, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r., planavimą. Planavimo pagrindas: 2011-10-12 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.1392-11.
Planavimo tikslai: pakeisti žemės tikslinę paskirtį, į kitos paskirties, numatant gyvinamąsias teritorijas skirtas vienbučiams (dvibučiams) namams statyti, sudalinti sklypą, nustatyti naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatorius: Aleksandra Tamošiūnienė, Abdonas Tamošiūnas, Krevės pr. 18-32, Kaunas.
Planavimo rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, į. k. 300622140, Lukiškių g. 5-201, Vilnius, tel. 8-5-2151005, el.paštas: tadas@regroup.lt, PV R.Kazickas.
Viešo svarstymo procedūrų vieta ir laikas: su rengiamu detaliuoju planu susipažinti galima nuo 2015-04-24 iki 2015-05-26. Parengto detaliojo plano viešos ekspozicijos pradžia: nuo 2015-04-24, Rukainių seniūnijos patalpose Mokytojų g. 7, Rukainiai. Detaliojo plano viešo svarstymo susirinkimas - 2015-05-26 10.00 val., Lukiškių g. 5-201, Vilniuje.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atsakymą, kad į pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, galima apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-04-22

Parengtas Vietovės lygmens žemės sklypo (valstybinės žemės sklypas), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Švenčionių g., detalusis planas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, tel. (8-5) 275 5074, faksas (8-5) 275 1990, vrsa@vrsa.lt
Plano rengėjas: UAB „Envitra“, Mindaugo g. 23, 29141 Anykščiai, tel. (8 640) 55 220, faksas (8 381) 59 533, el. paštas: projektai@envitra.lt.
Detaliojo plano vieša ekspozicija vyks nuo 2015-04-08 iki 2015-04-25, darbo dienomis nuo 8.00 val. Iki 17.00 val. pas projekto rengėją UAB „Envitra“ ir Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., 15019 Vilniaus r.
Viešas susirinkimas vyks 2015-04-25 11.00 val. Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės miesto seniūnijos patalpose Švenčionių g. 11, Nemenčinės m., 15019 Vilniaus r.
Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui.

2015-04-21

Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrakstruktūros plėtros specialiojo plano pasekmių aplinkai vertinimo viešinimo.

2015-04-21

Parengtas 0.3841 ha ploto žemės sklypo kadastrinis Nr. 4162/0100:721, esančio Smėlio g. 16, Nemėžio k. Nemėžio sen. Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į tris žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – NŽT Vilniaus rajono skyrius, Kalvarijų g. 147, Vilnius
Planavimo iniciatorius
– Jadvyga Klimaševskienė, tel.8616-57359,    

Projekto rengėjas – Bogdanas Edmundas Stankeras, kvalifikacijos pažymėjimas Nr.2R-FP-277, tel. 8698-09970, el. paštas: geo5311@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima nuo 2015 m. balandžio 22 d. iki 2015 m. gegužės 8 d. pas projekto rengėją.

2015-04-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ (toliau – „Taisyklės“), rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Pagirių sen., Mažųjų Lygainių k. Ilgučio g. 2A žemės sklypo fomravimo ir pertvarkymo projektas.
Plano rengimo iniciatoriai– AUDRIUS SKAISTYS
Projekto rengėjas – Asta Gedraitytė UAB „Geonorma“, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 861835631, el. Paštas asta.gedraityte@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai – įsiterpusį valstybinės žemės plotq sujungti su besiribojančiu sklypu kad.nr. 4122/0200:0099
Kviečiame suinteresuotus asmenis susipažinti su projektu bei pateikti pasiūlimus šiuo adresu: Konstitucijos pr. 4A, Vilniuje, nuo 2015 m.balandžio  mėn. 20 d. Iki 2015 m. gegužės mėn. 5 d. Atsakingas asmuo- vykdytoja Asta Gedraitytė, tel. 861835631. Prieš atvykstant būtinai susisiekite telefonu dėl susitikimo laiko suderinimo.


2015-04-21

UAB “PROVIT” informuoja, kad parengė “Žemės sklypo kad. Nr. 4103/0300:1098, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detalųjį planą.”.
Planavimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 2014-09-09 planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. SSp-402-14.
Planavimo tikslas ir uždaviniai - keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1) žemės sklypus. Nustatyti gyvenamųjų teritorijų statybos reglamentus.
Planavimo organizatorius - planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos Robertui Bačiuliui ir Kristinai Bačiulienei gyv. S.Stanevičiaus g. 84-22, Vilniuje.
Detaliojo plano rengėjas – UAB“PROVIT“, Kalvarijų g. 125, 4C korp.,  LT-08221 Vilnius.
Detalusis planas bus eksponuojamas 2015m. balandžio 16 – gegužės 11 d. nuo 8 iki 17 val. UAB “PROVIT” patalpose , Kalvarijų g. 125, 4c korp., LT-08221 Vilnius. Viešas projekto aptarimas įvyks ten pat gegužės 11 d. 16 val. Informaciją visais klausimais teikia projekto vadovas V. Petkevičius tel.: 869828081; v.petkevicius@provit.lt.
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami detaliojo planavimo organizatoriui ar rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendimus bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybiniam priežiūros skyriui ( A.Juozapavičiaus g.9, Vilnius ) per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą siuntimo paštu dienos.

2015-04-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Bezdonių sen., Ąžuolinės k., Bezdonių kadastro vietovėje, sklypas tarp Skl.Nr.125, 126, 127  formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – suformuoti bendro naudojimo valstybinės žemės sklypą. 

Planavimo organizatorius – SB“Dovana“
Projekto rengėjas – UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, Linkmenų g.13, Vilnius., mob.: 868577566, justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. balandžio mėn. 21 d. iki 2015 m. gegužės mėn. 05 d. UAB “Baltijos Matavimų Organizacija”, patalpose.

2015-04-21

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Buivydiškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-21

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Eitminiškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-21

Inicijuojamas 0,0491 ha dydžio valstybinėje žemėje suformuotos teritorijos, esančios Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Rukainių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-31 įsakymu Nr. KADI-835,  keitimas.
Planavimo tikslai: – kitos paskirties žemės sklypo, suformuoto Detaliuoju planu, naudojimo būdo keitimas iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2) į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas (I1). |Teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, inžinerinės infrastruktūros teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Nemėžio komunalininkas“ direktorius Viktor Tankeliun.
Su keičiamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Įsakymo projektas
Schema

2015-04-17

Informuojame Jus, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 32 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 37 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 dalies 2punktu,  7 dalimi, 40 straipsniu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. spalio 4d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, pil. Veros Starovoitovos, Valentinos Jelanskajos nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kadastrinis Nr. 4174/0200:925, esančio Vilniaus raj., Avižienių sen., Bendorių k. yra parengtas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslas: Žemės sklypą padalinti į septynis atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Su projekto sprendiniais galite susipažinti atvykę į UAB „Geoplėtra“ įmones patalpas, adresu Konstitucijos pr. 23 A korp. 23 kab., Vilnius, nuo 2015m. balandžio 28 d. 11.00 val. Susipažinus su projekto sprendiniais, raštiškai pretenzijas-pasiūlymus galite pateikti kiekvieną darbo dieną  nuo 8.00 iki 17.00val.  iki 2015 metų gegužės 13 d.  (Projekto autorė Daiva Mackutė).
Telefonas pasiteiravimui: 8 684 90074
Jūsų raštiškai pateiktus pasiūlymus (pastabas) įmonė išnagrinės ir raštu atsakys per savaitę  po susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Ginčai dėl suformuotų ar pertvarkytų žemės sklypų ribų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. 

2015-04-17

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Raudondvario kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-17

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Rukainių kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-17

Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas Žemės sklypų kad. Nr. 4103/0200:1759  (Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k. 0,0700 ha ), kad. Nr. 4103/0200:1575 (Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k. 0,1600 ha),  kad. Nr. 4103/0200:1889 (Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k.  0,1700 ha ), kad. Nr. 4103/0200:1619 (Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k. 0,2144 ha ) formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas - keturių žemės ūkio paskirties sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą ir apjungto žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus bei jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo pakeitimas į Kitą, viebučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatoriai - Igor Ivanov, Renata Ivanova, Vidas Bruzgė, Eneida Bruzgienė, Birutė Paukštienė, Artūras Paukštė.
Projekto rengėjas - M. Volbeko firma ARCHIPOLIS. Kalvarijų 1-3.2, Vilnius. Tel 869931344, el. paštas archipolis.open@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui ar organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-04-20 iki 2015-05-01 prieš tai užsiregistravus aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-04-17

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Medininkų kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Avižienių sen., Galinės k., Sudervės kadastro vietovėje, Skl.Kad.Nr.4184/0400:0475 formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės sklypo padalijimas į keturis žemės sklypus. 

Planavimo organizatorius – Birutė Pajarskienė
Projekto rengėjas
 – UAB “BMO Projektai”, Linkmenų g.13, Vilnius. mob.: 8 600 30784., justyna@bmo.lt
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima viešo svarstymo metu nuo 2015 m. balandžio mėn. 16 d. iki 2015 m. balandžio mėn. 30 d. UAB “BMO Projektai”, patalpose.

2015-04-16

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymu „Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:113) formavimo ir pertvarkymo projektąˮ, 2014-11-11, Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4458, rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Pupinės g. 1, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjas.
Planavimo iniciatoriai: Jaroslav Rakovski, Edgar Rakovski.
Projekto rengėjas:
UAB ,,Projektavimasˮ, Aušros g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.;  tel.:  +370 655 02908.
Su parengto formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais galima susipažinti: per 10 darbo dienų nuo 2015-04-19 iki 2015-04-30 UAB „Projektavimasˮ patalpose, adresu Lakūnų g. 24, 155 k., Vilniuje arba Nemėžio seniūnijos patalpose, adresu V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.
Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo projekto galima teikti: projekto rengėjui raštu per dešimt darbo dienų nuo skelbimo patalpinimo savivaldybės tinklalapyje

2015-04-16

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 (bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513)  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4170/1100:     ,  esančio Kalniškių k. 3, Riešės seniūnijoje, Vilniaus rajone, formavimo ir pertvarkymo projekto viešas svarstymas su visuomene.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo suformavimas pastatams eksploatuoti.
IniciatoriusStanislavas Maciševskis
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 655 93053, el.p. w@krianta.lt.
Su projektu galima susipažinti UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-04-30 iki 2015-05-15 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00. Atsakingas už projekto vykdymą: Vytautas Valukonis, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8655 93053, el. paštas: w@krianta.lt.

2015-04-16

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), UAB „Geodema“ informuoja apie parengtą žemės sklypo, esančio Senoji g. 26, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslai: suformuoti įsiterpusį, kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, žemės sklypą ir prijungti prie šalia esančio kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 4117/0600:0871), esančio Senoji g. 26, Didžiosios Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.
Projekto iniciatorius: UAB“Riešės namai“
Su parengtu projektu susipažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima nuo 2015-04-20 iki 2015-05-05 plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas: UAB „Geodema“, adresas Liejyklos g. 3, Vilnius, mob. 861009242, el. paštas matavimai@geodema.lt.  Direktorius Martynas Poškus.

2015-04-15

Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“(LR Žemės ūkio ministro ir LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 3D-1/D1-1 redakcija), UAB „Geodema“ informuoja apie parengtą žemės sklypo, esančio Sirokomlės g. 38A, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.
Projekto tikslai: žemės sklypo suformavimas valstybinėje žemėje esančiam statiniui (unikalus Nr. 4198-5018-8081), nustatant kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) žemės naudojimo paskirtį.
Projekto iniciatorius: UAB“Seldra“
Su parengtu projektu susipažinti bei teikti motyvuotus pasiūlymus ir pageidavimus galima nuo 2015-04-20 iki 2015-05-05 plano rengėjo patalpose.
Plano rengėjas: UAB „Geodema“, adresas Liejyklos g. 3, Vilnius, mob. 861009242, el. paštas matavimai@geodema.lt.  Direktorius Martynas Poškus.

2015-04-15

Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0400:0202, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus raj. Zujūnų sen. Naujosios vs. Naujosios g. 41, Buivydiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-11-11 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4461,Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2015-03-03 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. FP-127-15,Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 2014-11-11 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 48RE-(14.48.42)-726.
Planavimo tikslas: kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
Projekto organizatorius: Gžegož Mikulskij, Piotr Saletis, Vanda Babelienė, Stefan Saletis.
Projekto rengėjas
: UAB “Geo city”, Gėlių g. 4-20, Vilnius, Tel.: (8~606) 31676.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 m. balandžio 17 d. iki  2015 m. balandžio 30 d. adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav. (ZUJŪNŲ SENIŪNIJA, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpoje).

2015-04-15

Pradedamas rengti 1,1501 ha. Sklypo Paliepių k. Nemėžio sen. Vilniaus r. (kad. nr. 4162/0400:428) detalusis planas.
Planavimo tikslas: Keisti žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į namų valdą ir dalinti į keturis atskirus sklypus.
Planavimo organizatorius: Saulius Girniukaitis 8683 31377.
Detaliojo plano rengėjas: Leonora Girniukaitienė tel. 868369196.
lvn@gmail.com. Projekto vadovas: Leonora Girniukaitienė. Su detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Nemėžio seniūnijos patalpose nuo 2015 05 04  iki 2015 05 19. Pasiūlymai ir pastabos teikiami raštu projekto rengėjui iki detalaus plano svarstymo pabaigos. Viešas svarstymas įvyks  Nemėžio seniūnijos patalpose 2015 05 19 11:00

2015-04-15

Informacija apie Medininkų pasienio kontrolės punkto plėtros Pasieniečių g.26, Medininkų kaime, Vilniaus rajone atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.

2015-04-15

Pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr.: 4103/0100:1848, esančio Vilniaus raj., Avižienių sen. Pikutiškių k., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslasŽemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitą,  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą 2014 m. 10 m. 27 d. Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-4304; NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. 12 m. 2 d. Nr. 48RE-(14.48.42)-825; Vilniaus rajono savivaldybės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai 2014 m. 11 m. 03 d. Nr. FP-734-14
Planavimo organizatoriai – Danuta Apanovič
Projekto rengėjas
- UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-355
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis nuo 2015-03-20. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.
Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:
Projekto rengėjas
UAB"GEO GROUP"
Adresas:  Kaimelio g. 5, Vilnius
Tel.: +370 67703016
El. paštas: info@geogroup.lt

2015-04-15

Pranešame, kad Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 dienos sprendimu Nr. T3-22 patvirtinta Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0200:21), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano koncepcija.
Planavimo organizatorius: Egidijus Mačionis.
Su koncepcijos sprendiniais galima susipažinti projekto rengėjo R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“ patalpose: Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com.

2015-04-14

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2000) Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, padalinti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Česlav Radevič.
Viešas aptarimas įvyks 2015 gegužės 28 d. 08 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2015 balandžio 23 d. iki 2015 gegužės 28 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com

2015-04-14 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:191) Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, padalinti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Ilona Markulienė.
Viešas aptarimas įvyks 2015 gegužės 28 d. 09 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2015 balandžio 23 d. iki 2015 gegužės 28 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com

2015-04-14 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:192) Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Galina Bertašienė.
Viešas aptarimas įvyks 2015 gegužės 28 d. 10 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2015 balandžio 23 d. iki 2015 gegužės 28 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com

2015-04-14

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:3) Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. detalusis planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, padalinti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai – Algis Roličius, Danuta Roličienė.
Viešas aptarimas įvyks 2015 gegužės 28 d. 11 val. 00 min. Avižienių seniūnijos patalpose. Nuo 2015 balandžio 23 d. iki 2015 gegužės 28 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com

2015-04-14 

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0100:208) Žalioji g. 16, Kalviškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav. detalusis :planas. Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo naudojimo pobūdį, padalinti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius – Vidmantas Kučiauskas.
Viešas aptarimas įvyks 2015 gegužės 28 d. 13 val. 00 min. Rudaminos seniūnijos patalpose. Nuo 2015 balandžio 23 d. iki 2015 gegužės 28 d. projektas bus viešai eksponuojamas Rudaminos seniūnijoje, tuo pačiu metu sklype stovės informacinis stendas. Pastabas ir pasiūlymus teikti raštu iki viešojo aptarimo dienos arba jo metu. Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. „Mažasis atriumas“, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje. Tel.: 8-5 261-00-11, el. paštas: matriumas@gmail.com

2015-04-14

3,0254 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4180/0900:180 Rukainių k.v., esančio Senasalio kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-14

0,8926 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4110/0100:602 Buivydiškių k.v., esančio Leičių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-14

0,8121 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4180/0400:351 Rukainių k.v., esančio Rukainių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas


2015-04-14

0,9625 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4170/0300:23 Pikeliškių k.v., esančio Purnuškių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-14

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-438/D1-614 redakcija) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, dėl Leičių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Projektas viešai svarstomas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslai – žemės sklypo padalinimas į 4 sklypus, nekeičiant pagrindinės naudojimo paskirities.
Planavimo iniciatorius – Tomas Statkevičius.
Pojekto rengėjas
 – UAB „ITR Grupė“, Šeškinės g. 55A-2, Vilnius, tel. 865350750, dovydasstasys23@gmail.com;
Susipažinti su parengtu projektu ir pateikti pasiūlymus, bei pastabas galite projekto rengėjo    UAB „ITR GRUPĖ“ (Šeškinės g. 55A-2, Vilnius) biure, visą planavimo laikotarpį nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 24 d. 

2015-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Užugriovio g.9, Užugriovio k., Vilniaus r., Skl.kad.Nr. 4117/0100:0973 žemės sklypui rengiamas formavimo ir pertvarkymo projektas, kurio tikslas-kitos paskirties žemės sklypo padalijimas, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir bendrojo plano sprendinių.
Planavimo organizatorius – JADVYGA SURMICKAJA, TERESA SURGELIENĖ
Projekto rengėjas – Svetlana Valentinovičė, Fabijoniškių g. 75-104, Vilnius, tel. +370 61602605, el.p. svetlana.suboc@gmail.com
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima Fabijoniškių g.75-104, Vilnius.

2015-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad yra parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus raj.sav., Avižienių sen., Tarandės k., skl.kad.Nr. 4103/0200:904 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į du žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės paskirties bei būdo.
Planavimo organizatorius – Salvis Janušauskas, Danuta Janušauskienė ir Cicilija Armalienė
Projekto rengėjas – UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius. mob.: 8 674 10476, matriumas@gmail.com
Pasiūlymus teikti ir susipažinti su projektu galima UAB “Projektų ir investicijų valdymas”, patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis 9-18 val. per 10 d.d. nuo skelbimo paskelbimo datos.

2015-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų kadastro Nr. 4103/0100:152 ir kadastro Nr. 4103/0100:1869, esančiųVilniaus r., Avižienių sen., Pikutiškių k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – dviejų žemės ūkio paskirties sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą bei apjungto žemės sklypo padalinimas į į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Iniciatorius – Zenon Šturo, Ivan Šturo
Projekto rengėjas
-UAB G.M. & Co. Telefonai pasiteiravimui 8 5 2601455, 8-650 89002, el. paštas: gm@geodeziniaimatavimai.lt.
Su parengtu projektu susipažinti ir teikti pastabas galima UAB G.M. & Co patalpose, adresu Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius iki 2015 m. gegužės 01 d. 

2015-04-14 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513 „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypų kadastro Nr. 4114/0100:279 ir kadastro Nr. 4114//0100:460, esančiųVilniaus r., Sužionių sen., Danilavos k. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – dviejų žemės ūkio paskirties sklypų sujungimas į vieną žemės sklypą, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Iniciatorius – Vaclav Romanovskij
Projekto rengėjas
-UAB G.M. & Co. Telefonai pasiteiravimui 8 5 2601455, 8-650 89002, el. paštas: gm@geodeziniaimatavimai.lt.
Su parengtu projektu susipažinti ir teikti pastabas galima UAB G.M. & Co patalpose, adresu Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius iki 2015 m. gegužės 01 d.

2015-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn. 04 d. įsakymu Nr.3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo” pranešame, kad rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus rajone, Paberžės seniūnijoje, Visalaukės kadastro vietovėje, Dirmeitų k., Kad.Nr.4196/0200:0190, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti. Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – parinkti vietą naujai ūkininko sodybai.

Planavimo organizatoriai – VAIDAS JURGELĖNAS
Projekto rengėjas - UAB"Baltijos matavimų organizacija", Linkmenų g. 13, Vilnius, tel. 861493686, el. Paštas: justina.skrodenyte@gmail.com. Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015-04-13 iki 2015-04-27 UAB "Baltijos matavimų organizacija" patalpose Linkmenų g. 13, Vilnius.


2015-04-14

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr. 4103/0100:1224, plotas 1,9100 ha., esančio Vilniaus rajono savivaldybė, Avižienių sen., Saldenės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės 2014-12-01 išduotus reikalavimus, Nr. 48SD-(14.48.7)-14448. Vilniaus rajono skyriaus vedėjos 2015-01-12 išduoti reikalavimai Nr. 48RE-41-(14.48.42)rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas –  žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant dalies žemės sklypų, patenkančių į urbanizuojamą teritoriją, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, bei būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Organizatoriai – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Iniciatoriai – Edvinas Dovydaitis ir Rūta Dovydaitienė
Projekto rengėjas -
UABNELILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“, Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius, tel. 860570770, 862088985 el. paštas:  info@ntprojektai.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn 22 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. balandžio 12 – balandžio 22 dienomis, UAB „NELILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ patalpose, adresu Žalgirio g. 131-213 kab Vilnius.

2015-04-14

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir  LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.3D-452/D1-513 "Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pranešame, jog yra rengiamas žemės sklypo kadastrinis Nr.: 4103/0100:0982, esančio Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Sudervės g. 163 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto iniciatorius – Tomaš Buinovskij, Dariuš Buinovskij, Liudmila Buinovskaja.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
– kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto rengėjas – UAB „Effectivus”,  Ozo g. 4-404, Vilnius,  tel.:  8606 00409, el.p.: effectivus@gmail.com.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka. Su parengtu projektu galima susipažinti ir pasiūlymus bei pastabas teikti,  10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, projekto rengėjo patalpose adresu Ozo g. 4-404, Vilnius.

2015-04-14

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Visalaukės kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-10

Parengtas žemės sklypų ( kad. Nr. 4184/1107:0993 ir kad. Nr. 4184/1107:0010), esančių Vilniaus apskrityje, Vilniaus rajone, Sudervės seniūnijoje, Sudervės kadastro vietovėje, Rastinėnų kaime, Kalorijos 2-oji g. 23 ir Kalorijos 2-oji g. 21. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus  vedėjos įsakymas 2014-10-22, Nr. 48VĮ-(14.48.2)-4226, Vilniaus rajono savivaldynės administracijos žemės sklypų formavimo pertvarkymo reikalavimai, 2014-09-26, Nr. FP-580-14 ir NŽT prie ŽŪM  formavimo pertvarkymo reikalavimai 2014-10-22, NR. 48RE-(14.48.42)-641
Planavimo tikslas: sujungti du žemės sklypus į vieną, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Projekto organizatorius: Zenon Nemenčinskij.
Projekto rengėjas
: Tatjana Matiušova, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 591695 Genių g 7-60, Vilnius, Tel.: 860865201.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015-04-13  d. iki  2015-04-24. adresu : Drujos g. 2-206, Vilnius, Tel.: 860865201.

2015-04-10

Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. Įsakymu Nr. 3D-452/D1-513  „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo “ rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. Nemėžio sen. Murlinės k.( kad. Nr. 4162/0100:0460) projektas, kurio tiksas - žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Projekto organizatorius - Ana Kasperovičienė, Ivan Žukovskij, Liudvik Žukovskij, Honorata Danilčenko
Projekto rengėjas – UAB „PROJEKTITA“ įm.k. 302637397, Laisvės pr. 60, Vilnius tel. +37060066692
el.p. projektita@gmail.com
Sprendinių svarstymas vyks  nuo 2015.04.13 iki 2015.04.24 projekto rengėjo patalpose.


2015-04-09 

Rengiamas, žemės sklypo kad. Nr.4162/0200:1002, esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Pakalniškių kaime, formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas: Kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.

Planavimo organizatorius: Jolanta Kaušpėdaitė.
Projekto rengėjas – Susipažinti su parengtu projektu jo sprendiniais ir poveikio vertinimu galima nuo 2015 m. balandžio mėn. 23 d. iki 2015 m. gegužės mėn. 08 d. I.Į ,,Matininkas", Rinktinės g. 55-18, Vilniaus mieste tel. 8 5 2430382, 8 698 79719, el. paštas: matininkas@konsolidacija.lt

2015-04-09

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4184/0600:    proj. Skl. Nr. 1, esančio Šilėnų k., Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (bendro naudojimo teritorijos) valstybinės žemės sklypo suformavimas visuomenės poreikiams.
Iniciatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
Projekto rengėjas - UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-04-14 iki 2015-04-27 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-04-09

Pradedamas rengti Vilniaus rajono Didžiųjų Kabiškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-09

Rengiamas žemės sklypo, esančio Kaštonų g. 29, Avižienių k.. Avižienių sen., Vilniaus r., formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-06-13 įsakymas Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-2690 "Dėl sprendimo pradėti rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4103/0200:156) formavimo ir pertvarkymo projektą".
Projekto rengimo tikslas – kitos paskirties žemės padalijimas į atskirus sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo.
Projekto organizatorius – Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyrius, esantis Kalvarijų g. 147, Vilniaus m., Vilniaus m., LT-08221.
Projekto iniciatoriusGenovaitė Aukščionienė.
Projekto rengėjas
– UAB „Projektavimo sprendimai“, adresas Trimitų 6-38, LT-09318, Vilnius. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. balandžio 9 d. iki 2015 m. balandžio 22 d. adresu - Trimitų 6-38, Vilnius. Pasiūlymus bei pastabas teikti projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio 22 d.

2015-04-09

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r., Nemėžio sen., Kuprioniškių k. Kadastro Nr. 4162/0100:0051 Plotas - apie 0,30 ha.
Planavimo organizatorius: Iskandaris Vaisovas
Žemės sklypo plano rengėjas
: UAB „G.M.&Co“
Planavimo tikslas -  įsiterpusio kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos)  žemės sklypo suformavimas prie kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr.4162/0100:0051)
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius. tel.:8 699 07149, el.p.: al@geodeziniaimatavimai.lt

2015-04-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r., Nemenčinės sen., Liucionių k. Kadastro Nr. 4172/0702:0045 Plotas - apie 1,3245 ha.
Planavimo organizatorius: Renata Jakovlevienė
Žemės sklypo plano rengėjas
: UAB „G.M.&Co“
Planavimo tikslas -  Žemės  sklypo padalijimas į žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius. tel.:8 699 07149, el.p.: al@geodeziniaimatavimai.lt

2015-04-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r., Dūkštų sen., Europos k. Kadastro Nr. 4130/0100:0365 Plotas - apie 2,0000 ha.
Planavimo organizatorius: Dainius Martusevičius
Žemės sklypo plano rengėjas
: UAB „G.M.&Co“
Planavimo tikslas -  Žemės  sklypo padalijimas į tris žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius. tel.:8 699 07149, el.p.: al@geodeziniaimatavimai.lt

2015-04-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r., Dūkštų sen., Rusėnų k. Kadastro Nr. 4124/0200:0488 Plotas - apie 2,1000 ha.
Planavimo organizatorius: Vytautas Marcinkevičius
Žemės sklypo plano rengėjas
: UAB „G.M.&Co“
Planavimo tikslas -  Žemės  sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius. tel.:8 699 07149, el.p.: al@geodeziniaimatavimai.lt

2015-04-08

Informuojame apie parengtą žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą Vilniaus r., Bezdonių sen., Bezdonamiškių k. Kadastro Nr. 4101/0200:0117 Plotas - apie 0,3868 ha.
Planavimo organizatorius: Andrius Džiaugys
Žemės sklypo plano rengėjas
: UAB „G.M.&Co“
Planavimo tikslas -  Žemės ūkio paskirties įsiterpusio valstybinės žemės sklypo suformavimas prie Žemės ūkio paskirties žemės sklypo
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo Verkių g. 29, Ūkio kiemas 3, Vilnius. tel.:8 699 07149, el.p.: al@geodeziniaimatavimai.lt

2015-04-08

Informuojame apie bendrąją tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. nr. 4174/0100:532) žemųjų rusokų vs., avižienių sen.,detalųjį planą.
PLANAVIMO PAGRINDAS: Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 630-12 (reg. Nr. AD–754–(3.31), 2012-09-12).
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Alfonsas Vidas Misevičius, Ateities g.48, Bendorių k., Vilniaus raj. sav..
PLANO RENGĖJAS: Audrius Dambrauskas, Miglos g. 59 - 27, Vilnius, add@inbox.lt, 8 612 55089.
PLANUOJAMA TERITORIJA: Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., kadastrinis žemės sklypo numeris 4174/0100:532 (0,6515 ha).
PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą - gyvenamosios teritorijos (G), vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), sklypo dalinimas, planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo rėžimo nustatymas.
PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Darbų atlikimo terminai:
planavimo pradžia – 2012m. kovas, pabaiga – 2015 m. liepa.
Detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.
Susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu bus galima nuo 2015 m. balandžio 5 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. Pas plano rengėją nurodytais kontaktais. Nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki balandžio 30 d. „Žemės sklypo (kad. nr. 4174/0100:532) Žemųjų Rusokų vs., Avižienių sen., detalusis planas“ bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose (Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013). Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti vyks 2015 m. Balandžio 30 d. 14 val. Avižienių seniūnijos patalpose.
PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymai ir pageidavimai teikiami raštu planavimo organizatorei ir plano rengėjui. Pasiūlymus galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2015-04-07

Rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 4157/0100:0036, esančio Vilniaus apskr. Vilniaus r. Lavoriškių sen. Jurzdikos vs., Jurzdikos g. 58, Mostiškių k.v. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2014-09-09 įsakymu Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-3526, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2014-10-21 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. FP-652-14, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 2014-11-12 žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimais Nr. 48RE-(14.48.42)-732.
Planavimo tikslas: iš žemės ūkio paskirties žemės sklypo miško žemės atidalijimą į atskirą žemės sklypą pakeičiant atidalinto žemės sklypo paskirtį į miškų ūkio bei likusio žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimą į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projekto organizatorius: Jadvyga Junevič, Danuta Ana Grablevskaja.
Projekto rengėjas
: UAB “Geo city”, Gėlių g. 4-20, Vilnius, Tel.: (8~676) 18933.
Su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei sprendinių poveikio vertinimo ataskaita galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo 2015 m. balandžio 08 d. iki  2015 m. balandžio 21 d. adresu: Liepos g. 6, Lavoriškių k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. (LAVORIŠKIŲ SENIŪNIJA, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpoje).

2015-04-07

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" yra parengtas žemės sklypo kadastrinis Nr. 4103/0200:5662, esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Gilužių k. (Avižienių kadastro vietovė), formavimo ir pertvarkymo projektas. Projektas parengtas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Planavimo tikslas – žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius – Stanislava Neverovič.
Projekto rengėjas
 – UAB „Geodeta“, matininkas Slavomir Charlamov tel. 860125988, el. paštas: info.geodeta@gmail.com

Kviečiame nuo 2015 kovo 28 d. iki 2015 m. balandžio 15 d. gretimų sklypų savininkus atvykti adresu: Konstitucijos pr.23, C koprusas, 212 kab. ir susipažinti su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto sprendiniais.     

2015-04-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D- 452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”,  rengiamas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Buivydžių sen., Buivydžių I k. (kadastro Nr. 4112/0700:0052, Buivydžių k.v.), formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas –
žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Planavimo iniciatoriaiPiotr Butkevič, Marijana Tomkovič, Leokadija Poševecka, Vladislava Stankevič, Česlava Vežbovič.
Projekto rengėjas –
valstybės įmonė Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, Konstitucijos pr. 23 A, Vilnius, tel. 8 605 25986, el. paštas: ausra.buivydaite@vzf.lt
Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami projekto rengėjui 10 darbo dienų po informacijos paskelbimo. Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23 A, 231 kab., Vilnius.

2015-04-03

Vadovaujantis 2012-10-11d. “ Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.793-12“ Reg.  Nr.AD-866-(3.31),  pradedamas  rengti „ Vietovės  lygmens  žemės  sklypo  ( kad. Nr. 4103 / 0200 : 2156 ),  esančio  Vilniaus r. sav.,  Avižienių sen., Avižienių k., detalusis planas“.
Planavimo tikslas – keisti žemės sklypo dalies (žemės ūkio naudmenų) pagrindinę žemės naudojimo  paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano M1 tipo  funkcinio prioriteto zonos sprendinius, iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę: rekreacinės teritorijos-ilgalaikio poilsio pastatų statybos (R/R1), numatant statyti vieno aukšto nesudėtingą poilsiui skirtą pastatą. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams, rekreacinių teritorijų –poilsio pskirties pastatų (8.13.) statybai. Detaliojo plano rengimo etapo stadijos sujungiamos. Teritorijų planavimo dokumentą rengti, svarstyti, derinti ir teikti tvirtinti bendra tvarka.
Planavimo organizatoriai –  Alina Michalkevič.
Plano rengėjas-
 UAB” Statyba Architektūra Urbanistika”, Kareivių g. 19-152, Vilnius,   Tel. 8659 06845, PV. D.Svetikas.  el.paštas -dainorui@yahoo.com

Susipažinti su rengiamo bei parengto detaliojo plano sprendimais bei koncepcija galima pas  detaliojo plano rengėją bei organizatorių.
Viešojo svarstymo tvarka: bendra.
Parengtas  detalusis planas- bus viešai eksponuojamas Avižienių  seniūnijos patalpose nuo 2015-03-07  iki  2015-04-28 .
Viešasis svarstymas parengto detaliojo plano  vyks Avižienių seniūnijos patalpose 2015-04-30d.  14.00 val. Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu iki viešojo svarstymo procedūrų pabaigos.
Apskundimo tvarka: atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai  projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti  Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju per 20 darbo dienų bus laikoma, kad detaliam planui neturite prieštaravimų.

2015-04-03

Informacija apie Geležinkelio kontaktinio tinklo statybos ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo 12/14, Vilnius) planuoja geležinkelio kontaktinio tinklo (geležinkelio ruožas Kyviškės-Valčiūnai-Vaidotai-Paneriai Vilniaus r. ir Vilniaus m.) statybą ir Lentvario traukos pastotės (Vokės g. 16A, Lentvario m., Trakų r. sav.) rekonstravimą (su papildomomis priemonėmis gyventojų apsaugai nuo triukšmo).Veikla numatoma Šalčininkų, Nemėžio, Rudaminos, Juodšilių, Naujosios Vilnios, Naujininkų, Panerių ir Lentvario seniūnijose.
Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyrius priėmė atrankos išvadą (2015-03-23, Nr. (15.8)-A4-3031), kad poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas. Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, su atrankos išvada, atrankos dokumentais bei pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą galima per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo  Aplinkos apsaugos agentūros taršos prevencijos ir leidimų departamento Vilniaus skyriuje (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 68042), www.gamta.lt, ir pas dokumentų rengėją UAB „Infraplanas“ (K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: 8 37 407548), www.infraplanas.lt.

2015-04-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2014 m. sausio 02 d. įsakymu Nr. 3D-1/D1-1 bei senesne redakcija Nr. 3D-452/D1-513  „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklės“ pranešame, kad rengiamas žemės sklypo kadastro Nr. 4184/0600:    proj. Skl. Nr. 1, esančio Šilėnų k., Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajone, žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – kitos paskirties (bendro naudojimo teritorijos) valstybinės žemės sklypo suformavimas visuomenės poreikiams.
IniciatoriusKristina Petraško.
Projekto rengėjas
- UAB „Krianta“, Žalgirio g.131, Vilnius, tel. (8 5) 277 9655, mob. 8 647 16575, el.p. kristina@krianta.lt.
Susipažinti su projektu galima UAB „Krianta“, adresu Žalgirio g.131,  Vilniuje, nuo 2015-04-14 iki 2015-04-27 d.  darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00.

2015-04-03

Pradedamas rengti žemės sklypo kadastrinis Nr.: 4110/0100:60, esančio Vilniaus raj., Zujūnų sen. Čekoniškių k., Čekoniškių g. 33 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslasKitos paskirties (gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų statybos) įsiterpusio (ne didesnio kaip 0,06 ha ploto) žemės sklyposuformavimas prie nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (Kadastro Nr. 4110/0100:60)
Planavimo pagrindas- NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymas dėl leidimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą 2013 m. 05 m. 23 d. Nr. 48VĮ-(14.48.2.)-1207; NŽT prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriaus vedėjo leidimas rengti žemės sklypo formavimo pertvarkymo projektą 2013 m. 05 m. 29 d. Nr. 48L-(14.48.36.)-272; Vilniaus rajono savivaldybės planavimo sąlygos rajono lygmens spec. ter. planavimo dokumentams rengti 2013 m. 07 m. 18 d. Nr. 332-13.
Planavimo organizatoriai – NŽT, Iniciatorius – Irena Eljaševa
Projekto rengėjas - UAB “GEO GROUP”, Kval. Paž. Nr. 2R-FP-355

Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Susipažinti su projektu ir poveikio vertinimo ataskaita skiriamas 10 darbo dienų laikotarpis iki 2015-04-17. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog susipažinimo su projektu laikotarpiu Jūs turite teisę pateikti pasiūlymus dėl plano sprendinių.
Kontaktai ir adresas pasiteiravimui, susipažinimui su projektu ir pasiūlymų dėl projekto sprendinių pateikimui:
Projekto rengėjas
UAB"GEO GROUP"
Adresas:  Kaimelio g. 5, Vilnius
Tel.: +370 61213816, 8-52 478010
El. paštas: geodezija@geogroup.lt

2015-04-03

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0200:351), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Šeškučių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-19 įsakymu Nr. A27-2078,  koregavimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0200:377), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Šeškučių k., kuris buvo suformuotas detaliuoju planu, dalijimas į du žemės sklypus.
Planuojamo žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Brunonas Maculevičius.
Su koreguojamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.

Įsakymo projektas
Schema

2015-04-03

0,8944 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4164/0500:501 Paberžės k.v., esančio Vyžulionių viensėdyje, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-03

2,4300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4177/1400:8 Rudaminos k.v., esančio Petešos kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-03

0,5977 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4180/0600:101 Rukainių k.v., esančio Varkalabiškių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-03

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio mėn.  04 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo”, pradedamas rengti rengti žemės sklypo, esančio Vilniaus rajono savivaldybė, Avižienių sen., Saldenės k. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Rengimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorės 2014-12-01 išduotus reikalavimus, Nr. 48SD-(14.48.7)-14448. Vilniaus rajono skyriaus vedėjos 2015-01-12 išduoti reikalavimai Nr. 48RE-41-(14.48.42)rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
Planavimo tikslas –  žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, pakeičiant dalies žemės sklypų, patenkančių į urbanizuojamą teritoriją, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, bei būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.
Organizatoriai – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Iniciatoriai – Edvinas Dovydaitis ir Rūta Dovydaitienė
Projekto rengėjas -
UABNELILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“, Žalgirio g. 131-213 kab., Vilnius, tel. 860570770, 862088985 el. paštas:  info@ntprojektai.lt. Pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir projekto rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn 16 d. Susipažinti su projektu galima 2015 m. balandžio 01 – balandžio 16 dienomis, UAB „NELILNOJAMOJO TURTO PROJEKTAI“ patalpose, adresu Žalgirio g. 131-213 kab Vilnius.

2015-04-03

Vadovaudamiesi Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis" pranešame, kad yra rengiamas žemės sklypo, kad. Nr. 4110/0800:514, esančio Vilniaus r.sav, Zujūnų sen., Zujūnų k., Pergalės g. 12 formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto rengimo organizatorius
– Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius, iniciatorius Jonas Statkus.
Projekto rengėjas – UAB „GEONORMA“, matininkas Andrius Stripeikis, Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. 8-683-81626, el. p. andrius_stripeikis@yahoo.com.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: kitos paskirties žemės sklypo padalijimas į du atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Projektas rengiamas supaprastinta visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka.
Pasiūlymus, dėl teritorijų planavimo dokumento, galite pareikšti bei su projektu susipažinti terminu nuo 2015 m. balandžio 7 iki 2015 m. balandžio 21 d., plano rengėjo patalpose UAB,,GEONORMA“, Konstitucijos pr. 4A, Vilniuje, tel. 8-683-81626, prieš tai suderinus susitikimo laiką telefonu.

2015-04-03

0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4110/0500:64 Buivydiškių k.v., esančio Užlandžių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-03

0,5600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4110/0100:1136 Buivydiškių k.v., esančio Leičių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2015-04-03

1,3300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4120/0200:1164 Didžiųjų Kabiškių k.v., esančio Pučkalaukio kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2015-04-03

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:508), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-06-02 įsakymu Nr. A27-889,  keitimas.
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0100:323, 4152/0100:326, 4152/0100:315), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vakario g. 40, 42, 38, kurie buvo suformuoti detaliuoju planu, dalijimas į atskirus žemės sklypus.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: UAB „Ateities slėnis“, Violeta Vinikienė, Vytautas Vinikas, Asta Griežienė ir Vytautas Griežė.
Su keičiamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-04-02

Rengiamas žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4132/0300:0084) esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kramniškių k.,  kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkio sodybos formavimui ir miškui įveisti ne miško žemėje
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu Nr. 1079 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. Nutarimo Nr. 247 redakcija) patvirtintais „Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais“ – su paprastinta svarstymo procedūra rengiamas projektas svarstomas su gretimų žemės sklypų savininkais ir naudotojais.
Planavimo tikslas – ūkininko ūkio sodybos formavimas ir miško įveisimas ne miško žemėje.

Planavimo organizatorius – Lina Samanavičienė
Projekto rengėjas – UAB „GeoMind“, Žemaitės g. 22, Vilnius, tel. 867012093
Planavimo pasiūlymų pateikimo tvarka – pasiūlymus teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui iki 2015 m. balandžio mėn. 14 d.
Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2015 m. kovo 31 d. iki 2015 m. balandžio 14 d. UAB „GeoMind“ patalpose adresu: Žemaitės g. 22, Vilnius.

2015-04-02

Vadovaujantis 2012-06-21 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 473-12 reg. Nr. AD-583-(3.31) pradėtas rengti  0,9191 ha   žemės sklypo, kad. Nr. 4170/0800:174, Žalesos k., Riešės  sen., Vilniaus r.sav.,  detalusis planas.
Planavimo organizatorius: UAB „Nekturas“, Darius Galvonas, Laura Galvonienė.
Plano rengėjas: UAB „Krianta“, Žalgirio 131, Vilnius, tel. (8 5) 2779655, mob. 860649761, el. p. krianta@mail.lt
Planavimo tikslas: nekeičiant  žemės sklypo paskirties, padalinti žemės sklypą, nustatyti statybos reglamentus, žemės sklypų paskirtis  - gyvenamoji, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.
Parengto detaliojo plano ekspozicija vyks nuo 2015-04-17 iki 2015-05-05 Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g.3, Riešės k., Avižienių sen.,Vilniaus r.sav.
Viešas susirinkimas vyks 2015-05-05 nuo 11 iki 12 val. Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g.3, Riešės k., Avižienių sen., Sporto g.3, Riešės k., Avižienių sen.,ilniaus r.sav.
Pasiūlymus teikti plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu. Papildomos informacijos teirautis projekto rengėjo
.

2015-04-02

Inicijuojamas žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542,  keitimas.
Planavimo tikslai: – dviejų kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų suformavimas atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklype, esančiame Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu.
Planuojamų žemės sklypų naudojimo būdai/pobūdžiai: kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo iniciatorius: Jan Pavliukovič.
Su keičiamo detaliojo plano sprendiniais galima susipažinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius, 401 kab. interesantų priėmimo metu (antradieniais 14-17 val., trečiadieniais 9-12 val.);
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl detaliojo plano sprendinių teikiama raštu planavimo iniciatoriams iki viešinimo procedūrų pabaigos.
Įsakymo projektas
Schema

2015-04-02

0,5693 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4117/0200:143 Didžiosios Riešės k.v., esančio Paežerių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-01

0,5382 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4124/0400:629 Dūkštų k.v., esančio Tintiniškių kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-01

1,1721 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4142/0200:413 Kyviškių k.v., esančio Karklėnų kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas2015-04-01

0,5124 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 4142/0700:117 Kyviškių k.v., esančio Juodalaukio kaime, Vilniaus rajone, kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Iki 2015 m. balandžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2015-04-01

Rengiamas žemės sklypo Lindiniškių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. (skl.kad.Nr.4174/0200:1173) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2012-05-28 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.336-12.
Planavimo tikslas – keisti pagrindinę žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1), inžinerinės infrastruktūros teritoriją – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I2). Padalyti žemės sklypą į sklypus, gyvenamųjų namų statybai formuoti sklypus ne mažesnius kaip 0,1500ha. Nustatyti projektuojamų žemės sklypų ribas ir plotus, statybos reglamentus. Numatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Pateikti inžinerinių tinklų sprendimo schemas. Vadovautis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV nutarimu Nr.343, detaliųjų planų rengimo taisyklėmis.
Planavimo organizatoriai: Aldona Vladislava Batutienė, gyv. Taikos g. 2-12, Bukiškių k., Vilniaus r.sav.
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos patalpose nuo 2015-04-02 iki 2015-05-05. Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-05 8:45 val. Avižienių seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-04-01  

Rengiamas žemės sklypo Jadvygiškių k., Riešės sen., Vilniaus r. sav. (skl.kad.Nr.4117/0400:5149) detalusis planas.
Planavimo pagrindas – 2013-12-27 dienos detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr.907-13.
Planavimo tikslas – keisti sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: komercinės paskirties objektų teritorijos – degalinių ir autoserviso statinių statybos (K3). Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, nustatyti statybos reglamentus. Numatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Pateikti inžinerinių tinklų sprendimo schemas. Vadovautis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis LRV nutarimu Nr.343, detaliųjų planų rengimo taisyklėmis.
Planavimo organizatoriai: Kristina Joana Koženevskaja, gyv. Mokyklos g.20, Didžiosios Riešės k., Vilniaus r.sav.
Projekto rengėjas – Giedrius Muckus, tel. 8-685-69988, planai@detalieji.lt, http://www.detalieji.lt
Parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas Riešės seniūnijos patalpose nuo 2015-04-02 iki 2015-05-05. Viešas susirinkimas įvyks 2015-05-05 9:30 val. Riešės seniūnijos patalpose. Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu.
Suinteresuoti asmenys pasiūlymus ir pastabas gali pateikti projekto rengėjui raštu bei žodžiu. Detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras galima apskųsti Vilniaus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2015-04-01

2014 m. lapkričio 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-504 patvirtinta žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0200:929, esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r.,   detaliojo plano koncepcija.
Taip pat informuojame, kad vadovaujantis 2013-08-26 detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi Nr. 491-13 reg. Nr. AD-610-(3.31) rengiamas 4,0600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kad. Nr. 4162/0200:929, esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo organizatorius:
UAB „GEOTRANSA”, adresas: Vilnius, Žiedų g. 7.
Plano rengėjas: UAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas – Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p.  info@vildomus.lt
Planavimo tikslas: keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, projektuoti gyvenamosios teritorijos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1)) sklypus, taip pat inžinerinės infrastruktūros (I/I2) ir atskirųjų želdynų teritoriją, nustatyti statybos reglamentus naujai statomiems/rekonstruojamiems statiniams – iki dviejų aukštų, vieno buto.
Planavimo terminai: parengtas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2015-04-23 iki 2015-05-07  Nemėžio seniūnijos patalpose (kartu eksponuojama detaliojo plano projekto sprendinių grafinė dalis).  Detaliojo plano viešas aptarimas įvyks 2015-05-07, 10 val., Nemėžio seniūnijoje, Vilniaus rajone.

Pasiūlymus ir pastabas dėl teritorijų planavimo dokumento projekto galima teikti plano rengėjui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu, adresu Vytenio  g. 50, 208 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 865620430  el. p. info@vildomus.lt.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai (Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Jums (Jūsų įgaliotam asmeniui) nepateikus savo pastabų ir nesusisiekus su projekto rengėju bus laikoma, kad detaliajam planui neturite prieštaravimų.

2015-04-01 

Vadovaudamasis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-542/D1-513 patvirtintomis „Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas sklypo kadastrinis nr. 4167/0500:14 esančio Dvaro kaime, Pagirių k.v., Pagirių sen., Vilniaus raj. sav. formavimo ir pertvarkymo projektas.
Planavimo tikslas – Žemės  sklypo padalijimas į šešis žemės sklypus.
Planavimo organizatoriai- Regina Galvanauskienė
Projekto rengėja
 –  Natalija Augūninenė (paž. Nr. 2R-FP-799), Kalavarijų g. 182-2, Vilnius. E-mail: n.auguniene@vtdko.lt. Mob.Tel. 868816182.
Su projektu galite susipažinti bei pareikšti savo pasiūlymus adresu: Kalavarijų g. 182-2, Vilnius; nuo 2015-04-03 iki 2015-04-17, prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

2015-04-01

Vadovaujantis 2004 m. spalio 4d. LR žemės ūkio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintu įsakymu Nr. 3D-452/D1-513, pil.  Česlavai Žigo nuosavybės teise priklausančio žemės sklypui kadastrinis Nr. 4177/0200:985, esančio Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus raj. yra parengtas sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas .
Projekto svarstymui taikoma supaprastinta viešo svarstymo procedūra.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus ir jų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimas į kitą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Iniciatorius – Česlava Žigo.
Projekto rengėjas - UAB „Sanora“, buveinės patalpos Kalvarijų 143A, Vilnius. Telefonas pasiteiravimui: 8 606 65552
Su parengtu formavimo ir pertvarkymo projektu bus galima susipažinti UAB „Sanora“ patalpose 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

2015-04-01

Projekto organizatorius: Alfons Rinkevič.
Projekto rengėjas: Geodezininkė Justina Zakrytė.
Projektuojamas žemės sklypas po namu, esančiu Ankštoji g. 8, Nemenčinės m., Nemenčinės sen., Vilniaus raj.sav., skirtas asmeniniam naudojimui. Kitos paskirties žemė. Žemės sklypo naudojimo būdas -   Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; Dėl papildomos informacijos, taip pat susipažinimui su projektu prašome kreiptis telefonu 86 56 23 532.

2015-04-01

Patvirtinta teritorija Vilniaus rajono Vėriškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektui prilygininamam planui rengti.

2015-04-01

Pradedamas rengti Geisiškių kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-01

Pradedamas rengti Kenos kadastro vietovės žemėtvarkos projektas.

2015-04-01 

Grįžti
Shadow up