kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbiamas atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2020 m. finansavimo konkursas

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 2V-228 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų ir šios komisijos sudėties patvirtinimo“, 2019 m. spalio 26 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbiamas Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas (toliau – Konkursas).

Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 26 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. lapkričio 25 d. 23.59 val. 

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma vieniems metams – 9 000 (devyni tūkstančiai) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 126 000 (šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai) Eur.

Preliminariai numatyta konkursui valstybės biudžeto suma gali keistis atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą.

Konkurso dokumentus galite rasti čia.  Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.


Pagal Nuostatų 24 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

24.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

24.2. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

24.3. dokumentų, įrodančių teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

24.4. dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų išsilavinimą (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.2 punkto reikalavimus);

24.5. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

24.6. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

24.7. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

24.8. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

24.9. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą;

24.10. įstaigos vadovo patvirtintą darbo grafiką (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.3 punkto reikalavimus).

Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 24 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 val. – 16.30 val., penktadienį 7.30 val. – 15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179)

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.Jaunimo reikalų departamento informacija
Asociatyvi nuotr. unsplash.com

Shadow up