kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Jaunimo reikalų departamentas skelbia Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų 2020 m. finansavimo konkursą

Vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktoriaus 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, 2019 m. spalio 10 d. paskelbtu Teisės aktų registre, skelbiamas Atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursas (toliau – Konkursas).


Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Projektų priėmimo pradžia – 2019 m. spalio 10 d.

Projektų priėmimo pabaiga – 2019 m. lapkričio 11 d. 23.59 val.

Didžiausia vienam projektui galima skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – valstybės biudžeto lėšos) suma vieniems metams – 16 000 (šešiolika tūkstančių) Eur. Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 4 000 (keturi tūkstančiai) Eur. Visa Konkursui preliminariai numatyta valstybės biudžeto lėšų suma vieniems metams – 240 000 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių) Eur.

Preliminariai numatyta konkursui valstybės biudžeto suma gali keistis atsižvelgiant į patvirtintą valstybės biudžetą.

Konkurso dokumentus galite rasti čia. Nuostatų priedus galite rasti Priedų skiltyje, dešinėje dokumento pusėje.

 

Pagal Nuostatų 25 punktą kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas (skenuotus dokumentus):

25.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan.);

25.2. jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų;

25.3. pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatai, nuostatai, statutas ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu);

25.4. dokumentus, pagrindžiančius vykdytojų išsilavinimą ir (arba) įrodančius vykdytojų dalyvavimą 2017–2019 metais ir (ar) einamaisiais metais  Departamento, kitų įstaigų ar organizacijų organizuotuose tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims (jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 16 punkto reikalavimus);

25.5. dokumentus, įrodančius teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos;

25.6. dokumentų įrodančių, kad pareiškėjas paraiškos teikimo dieną yra pasitvirtinęs lankytojų skaičiavimo metodiką (įstaigos lankytojų skaičiavimo metodiką patvirtinantis dokumentas, protokolai ar kt.) ( jei pareiškėjas pretenduoja atitikti Nuostatų 10.1 papunktyje nurodytą prioritetą);

25.7. pareiškėjo patalpų, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nuotraukas;

25.8. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) gyvenimo aprašymų, kuriuose turi būti nurodyti įgytas išsilavinimas, patirtis ir gebėjimai, reikalingi planuojamam projektui įgyvendinti, pagrindžiantys duomenys (informacija apie baigtus mokymus, kursus, dalyvavimą seminaruose ir (ar) konferencijose, nurodant išduoto pažymėjimo datą ir numerį);

25.9. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimą (-us), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

25.10. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento (ų), patvirtinančio (-ių) asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

25.11. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos užpildytos pagal Nuostatų 3 priedą.


Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas ir Nuostatų 2 priedas) ir Nuostatų 25 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiška privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. Pareiškėjas paraišką ir visus kitus kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus gali pateikti naudodamas specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 val. – 16.30 val., penktadienį 7.30 val. – 15.00 val.) elektroniniu paštu ir telefonu konsultuoja Departamento vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė (el. paštas gintare.stankeviciene@jrd.lt, tel. 8 683 63 179).

Daugiau informacijos apie programų administravimo procedūras galite rasti Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose Projekto administravimo taisyklėse.

 

Jaunimo reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Shadow up