kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

2019 metų kvietimas teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui

Centrinė projektų valdymo agentūra skelbia 2019 m. kvietimą teikti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškas dėl finansavimo Sporto rėmimo fondo (toliau – Fondas) lėšomis.


Skelbiamo konkurso tikslas atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Sporto rėmimo fondo 2019 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais:

I. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra.

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

10 % kvietimo lėšų sumos prioriteto tvarka skiriamos finansuoti paraiškoms atitinkančioms šį prioritetą.

II. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas.

Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma, kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei didinimas vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

III. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas.

Paraiškoje vaikai ir jaunimas nurodomi, kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

IV. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti.

Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatintų tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.


Paraiškos su priedais teikiamos nuo vasario 25 d. iki 2019 m. balandžio 1 d. 24:00 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje. Paraiškos pildomos ir teikiamos tik elektronine forma.

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. balandžio 1 d. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne ankščiau nei buvo priimtas sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektui įgyvendinti. Rekomenduojama projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią paraiškoje numatyti ne ankstesnę kaip 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai.

Minimali sporto projekto finansavimo suma 5 000 Eur. Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis (toliau nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos.

Su kvietimo plačiau kviečiame susipažinti čia. Išsamios 2019 m. kvietimo teikti paraiškas sąlygos nurodytos Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, kurios yra neatskiriama šio kvietimo dalis.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja:

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus projektų vadovė Agnė Kiaušienė tel. 852512727 ir el. p. a.kiausiene@cpva.lt.

Konsultacijos teikiamos iki balandžio 1 d. 16 val.

Ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki paraiškų teikimo termino pabaigos bus organizuojami informaciniai seminarai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje. Renginių datos ir registracija į juos bus skelbiama www.cpva.lt, www.smm.lt ir www.smpf.lt svetainėse.

Daugiau informacijos apie kvietimą kviečiame skaityti čia.

 

Shadow up