kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės prioritetas – gyventojų gerovės ir gyvenimo kokybės užtikrinimas

Vilniaus rajono savivaldybė kryptingai dirba siekdama užtikrinti rajono gyventojų gerovę ir rajono darnų vystymąsi. Vien 2018 metai pasižymi daugybe svarbiais Tarybos priimtais sprendimais dėl rajono gyventojams taikomų lengvatų ir subsidijų. Deja, tačiau žiniasklaidoje dažnai pateikiama neobjektyvi informacija, formuojanti nepalankią gyventojų nuomonę apie Vilniaus rajono gyventojų labui priimtus sprendimus ir atliktus darbus, iškreipiant jų realius ir pagrindinius tikslus ir motyvus. Žvelgiant iš praėjusių metų perspektyvos, kviečiame susipažinti su palankiais ir svarbiais rajono gyventojams priimtais sprendimais 2018 metais.


Subsidijos gyventojų komunalinių paslaugų finansinei naštai mažinti

Paskutinį 2018 metų mėnesį vykusiame Tarybos posėdyje buvo priimtas palankus sprendimas subsidijuoti gyventojams žymiai pabrangusią vandens ir nuotekų tvarkymo kainą. Sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau VKEKK) nustatytą padidintą kainą. Vilniaus rajono savivaldybės taryba suprasdama paslaugų kainų padidinimą kaip papildomą finansinę naštą gyventojams, nusprendė nuo 2019 m. sausio 1 d., daugiau kaip už 3 mėnesius už šios paslaugos teikimą įsiskolinimo neturintiems gyventojams, subsidijuoti iki 31 proc. gyventojų mokamos vandens ir nuotekų tvarkymo kainos.

Savivaldybė, siekdama gyventojams sumažinti mokestinę naštą dėl šalyje prasidėjusios ekonominės-finansinės krizės, kurios pasėkoje augo kainos bei mažėjo gyventojų pajamos, 2010-2016 m. teikė subsidijas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Šioms subsidijoms buvo skirta daugiau nei 1,8 mln. Eur. Nuo 2004 iki 2016 metų gyventojams taip pat buvo taikoma subsidija už šiluminę energiją. Šiuo laikotarpiu iš Savivaldybės biudžeto lėšų subsidijoms už šiluminę energiją buvo skirta virš 12 mln. Eur.

Skatindama tinkamą atliekų tvarkymą 2017-2018 m. Savivaldybė taip pat taikė subsidijas už atliekų tvarkymą (1 ct už 1 kv. m. per mėnesį). Per du metus subsidijų suma iš Savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 455 tūkst. Eur.

Verta paminėti, kad Vilniaus rajono savivaldybė sėkmingai investuoja į vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimą. Nuo 2009 metų Savivaldybė naudodamasi Europos Sąjungos parama investavo į vandentvarkos infrastruktūrą 33,9 mln. Eur. Įvykdžius projektus nutiesta apie 141 km vandentiekio ir 256 km nuotekų tinklų. Prie centralizuotų vandentiekio tinklų suteikta galimybė prisijungti 8 tūkst. gyventojų, prie nuotekų tinklų – 9,4 tūkst. gyventojų.


Žemės savininkams kasmet teikiamos didžiulės žemės mokesčio lengvatos

Vilniaus rajono savivaldybė rūpinasi rajono ūkininkais, skatina ir palaiko žemdirbystę, siekia išsaugoti geriausias ūkininkavimo tradicijas bei žemės ūkio verslo tvarumą. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos gyventojams pastaraisiais metais net keliskart pakilo mokesčiai už žemę, Vilniaus rajono savivaldybės taryba, tiesdama gyventojams pagalbos ranką, ūkininkams teikė lengvatas.

Pensinio amžiaus, neįgalieji asmenys atleidžiami nuo žemės mokesčio už 3 ha kaimo vietovėse (nepriklausomai nuo žemės paskirties) ir 0,25 ha Nemenčinės mieste, tuo tarpu kai kitos Lietuvos savivaldybės atleidžia dažniausiai iki 1 ha kaimo vietovėse. 2018 metais taikomos lengvatos dydis iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto lėšų sudarė 1,06 mln. Eur. Palyginus su kitomis savivaldybėmis (Kauno r. – 505 tūkst. Eur, Kauno m. – 513 tūkst. Eur, Vilniaus m. – 332 tūkst.  Eur), matomas didelis Vilniaus rajono savivaldybės rūpestis rajono ūkininkais.

Išskiriamos ir kitos vertingos žemės mokesčių lengvatos:

  • Visi Vilniaus rajono gyventojai atleidžiami nuo mokesčio už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus apleistus plotus ir mėgėjų sodų) sklypus kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. 2018 metais lengvatos dydis siekė 283 tūkst. Eur. Tokios lengvatos jokia kita Savivaldybė neteikia.
  • 2018 metais gyventojams 50 proc. sumažintas žemės mokestis už vieną namų valdos sklypą, suteiktos lengvatos dydis 688 tūkst. Eur.

Taip pat verta pažymėti, kad Vilniaus rajono savivaldybė yra vienintelė Lietuvos savivaldybė, kuri dėl sausros padarytos žalos atleido savo ūkininkus, deklaravusius pasėlius nuosavoje žemėje nuo žemės mokesčio. 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės taryba dėl sausros suteikė ūkininkams 94 tūkst. Eur lengvatą. 2017 metais Vilniaus rajono savivaldybės taryba įvertinusi ūkininkų dėl lietaus patirtus nuostolius taip pat taikė lengvatas Vilniaus rajono žemdirbiams.


Kokybiškas švietimas ir palankūs sprendimai

Švietimas Vilniaus rajono savivaldybei yra prioritetinė sritis ir tą atspindi palankūs Savivaldybės sprendimai.

Vilniaus rajone mažiausi mokesčiai už ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą. Vilniaus rajono darželiuose mokestis vaiko ugdymui yra 40 proc. mažesnis nei Vilniaus mieste. Taip pat Vilniaus rajono tėvai už kiekvieną lankytą arba nelankytą nepateisintą dieną moka – 0,43 Eur,  palyginus su Vilniaus miestu, šį įmoka sudaro – 0,72 Eur. Be to verta pabrėžti, kad Savivaldybė biudžeto lėšomis kompensuoja visiems tėveliams 30 proc. sumos už vaikų maitinimą.

Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklų lankymo įkainiai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Vilniaus rajono savivaldybė skatindama vaikų neformalųjų ugdymą sudarė palankias sąlygas ir priėinamas neformaliojo švietimo paslaugų kainas. Vilniaus rajone už meno ir muzikos mokyklų lankymą tėvai moka tik 7,24 Eur per mėnesį už teikiamą neformalųjį švietimą pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir 14,48 Eur per mėnesinį mokestį už kryptingo ugdymo programas. Palyginus su Vilniaus miestu, muzikos ir meno mokyklose mėnesinis mokestis Vilniuje yra nuo 21,72 Eur. Propaguojant sportą ir fiziškai aktyvias veiklas, Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos lankymas yra nemokamas.


Milijoninės investicijos į švietimo įstaigų infrastruktūrą, saugios ir modernios mokyklos aplinkos kūrimas. Aptariant švietimą, svarbu pabrėžti ir reikšmingą investavimą į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų infrastruktūros gerinimo bei modernizavimo darbus. Kiekvienais metais, siekiant sukurti Vilniaus rajono mokiniams ir jų mokytojams geresnės kokybės ugdymosi ir darbo sąlygas, Savivaldybė vykdo visų tipų švietimo įstaigų pastatų išorės renovacijos bei vidaus patalpų modernizavimo darbus. Renovuoti pastatai, atnaujintos erdvės ir įgytos mokymosi priemonės užtikrina geresnes sąlygas ne tik mokytis, bet ir dirbti. Šiuo metu yra renovuota net apie 80 proc. Vilniaus rajono švietimo įstaigų. Švietimo įstaigų modernizavimui ir statybai 2009–2018 m. panaudota 53,4 mln. Eur.

Savivaldybė ir toliau stengsis kurti palankias mokymosi sąlygas rajone ir skirs lėšų švietimo įstaigų pastatų renovavimo bei modernizavimo darbams atlikti, kad rajono moksleiviai mokytųsi modernioje, saugioje bei malonioje mokymosi aplinkoje.

Kasmet atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Šiuo metu yra 111 grupių. 2015-2018 m. įsteigtos 6 naujos darželinukų grupės. Kiekvienais metais nepatekusių vaikų į ikimokyklinio ugdymo įstaigas mažėja, nors Vilniaus rajone nuolat didėja gyventojų skaičius.

Saugiam vaikų vežiojimo organizavimui kasmet skiriama apie 600 tūkst. Eur lėšų, užtikrinamas 100 proc. mokinių pavėžėjimas į mokyklą ir atgal. Tai sudaro geresnes sąlygas mokiniams ne tik važiuoti į mokyklas, bet ir vykti dalyvauti įvairiose olimpiadose, konkursuose, festivaliuose, varžybose bei kituose renginiuose, kurie ypač skatina mokinių geresnių mokymosi rezultatų siekimą.

2018 metai džiugina ir svarbiomis lengvatomis mokytojams. Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sudaryti patrauklias sąlygas darbui Vilniaus rajono savivaldybės mokyklose esamiems ir naujiems kvalifikuotiems specialistams, 2018 metais priėmė sprendimą kompensuoti Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidas. Nuo šių metų sausio 1 d. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, važiuojančių į darbą nuo 3 iki 40 kilometrų į vieną pusę ir atgal atstumu, kelionės išlaidos bus kompensuojamos po 0,07 Eur už vieną kilometrą.

Įvertinus naujus darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimus ir iššūkius dėl mokytojų etatinio apmokėjimo įvedimo, Savivaldybė taip pat įdėjo daug pastangų ir ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokytojams ir kitam personalui būtų padidintas darbo užmokestis.


Sveikatos priežiūros kokybės gerinimas

Vilniaus rajono savivaldybė taip pat rūpinasi gyventojų sveikatos stiprinimu, medicinos darbuotojų atlyginimų didinimu ir sveikatos priežiūros įstaigų kokybe. Kasmet skiriamos lėšos ambulatorijų, BPG kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms dengti, ilgalaikio turto įsigijimui, remontams, rezidentų ruošimui.

2018 m. vasario 20 d. Savivaldybės tarybos sprendimu buvo priimtas sprendimas pritarti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo Vilniaus rajono viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2018-2019 metų programai. Patvirtintoje programoje skirtos lėšos šeimos gydytojų atlyginimams padidinti.

2018 m. skirta 677,8 tūkst. Eur:

  • 332,6 tūkst. Eur – remonto darbams;
  • 226 tūkst. Eur – šeimos gydytojų atlyginimų padidinimui;
  • 88,4 tūkst. Eur  – ilgalaikio turto įsigijimui;
  • 18,1 tūkst. Eur – ambulatorijų, BPG kabinetų komunalinėms ir transporto išlaidoms dengti
  • 10 tūkst. Eur – DOTS kabineto išlaikymui;
  • 2,7 tūkst. Eur – gydytojų rezidentų ruošimui.

Vilniaus rajono savivaldybės skirtos lėšos padės greičiau ir efektyviau pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Shadow up