kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dalies Vilniaus rajono gyventojų laukia didesnė piniginė socialinė parama

2018 m. rugpjūčio mėn. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas naujos redakcijos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Vilniaus rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas. Nuo šiol tobulinant piniginės socialinės paramos teikimo teisinį reguliavimą, didesnę finansinę paramą sulauks nepasiturintys asmenys gyvenantys Vilniaus rajone.


Aprašas reglamentuoja piniginės socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo nepasiturintiems Vilniaus rajono gyventojams tvarką bei pagrindus ir yra taikomas tik asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ar nuomojantiems būstą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą bei faktiškai gyvenantiems Savivaldybės teritorijoje.

Vienkartinės, tikslinės, sąlyginės ir periodinės pašalpos bus skiriamos siekiant padėti į sunkią materialinę padėtį patekusioms šeimoms arba vienam gyvenančiam asmeniui, kai jie jau yra išnaudoję visas kitas pajamų gavimo galimybes ir rūšis.

Vienkartinė pašalpa – skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus asmeniui, patekusiam į sunkią materialinę padėtį, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 244 Eur per mėnesį, vienam gyvenančiam asmeniui 305 Eur. Išmokos dydis neviršyja 95 Eur.

Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ir pajamos nevertinamos šiais atvejais:

  • asmeniui sukakus 100 metų, skiriama 114 Eur dydžių vienkartinė pašalpa;
  • šeimoje gimus dvynukams, skiriama 190 Eur dydžio vienkartinė pašalpa, gimus vienu metu daugiau vaikų, už kiekvieną pridedama po 38 Eur;
  • asmeniui, ne mažiau kaip 6 mėnesius išbuvusiam Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietoje, kai kreipiamasi ne vėliau kaip per du mėnesius nuo išleidimo dienos, skiriama 38 Eur.

Tikslinė pašalpa – skiriama asmeniui tik būtinos socialinės paramos atvejais: Vaikų maitinimo išlaidoms dienos centruose apmokėti; Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus siūlymu sumokėti už vaikų vasaros stovyklas; Šeimynų veiklai užtikrinti; Įsiskolinimams už komunalines paslaugas padengti; Asmens dokumentams tvarkyti; Būtiniems vaistams įsigyti ar apmokėti būtinas mokamas gydymo išlaidas; įsigyti būtiniausių baldų, buitinės technikos, namų apyvokos daiktų ar apmokėti būtiniausias paslaugas įvykus nelaimei, padariusiai žalą gyvenamajam būstui; asmens švarinimo, kenkėjų naikinimo ir sukauptoms šiukšlėms iš būsto išvežti ir pan. Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 305 Eur per mėnesį.

Periodinė pašalpa – skiriama kaip papildoma parama socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir mokama ne ilgiau kaip 3 mėnesius per metus asmeniui, kurio gaunamos pajamos yra nepakankamos patenkinti būtiniausius jo poreikius. Bendra periodinių pašalpų, skirtų asmeniui per vienus metus, suma negali viršyti 380 Eur.

Sąlyginė pašalpa – skiriama kaip skatinamoji priemonė tam tikroms užimtumo, sveikatos, švietimo ir panašioms problemoms spręsti. Pašalpa skiriama tik Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos siūlymu ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 305 Eur per mėnesį. Kiekvienu konkrečiu atveju sąlyginės pašalpos dydį nustato Piniginės socialinės paramos skyrimo komisija, atsižvelgusi į pareiškėjo gyvenamosios vietos seniūnijos siūlymą, tačiau ne didesnį kaip 380 Eur ir ne daugiau kaip vieną kartą per metus

Visi gyventojai, norintys gauti piniginę socialinę paramą, privalo kreiptis į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą arba į seniūniją kurios teritorijoje faktiškai gyvena. Kreipdamasis dėl piniginės socialinės paramos, asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, laisvos formos prašymą skirti vienkartinę, tikslinę, sąlyginę arba periodinę pašalpą nurodydamas pašalpos reikalingumo motyvus, juos patvirtinančius dokumentus bei kitus dokumentus pagal poreikį. Prašymą gali pateikti bendruomenės nariai, seniūnijos socialiniai darbuotojai, kitos įstaigos ir organizacijos, suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo, kuriam reikalinga parama, negali to padaryti pats.

Aprašas paruoštas taip, kad numatant teisinį pagrindą būtų galimybė skirti ne tik vienkartinę, bet ir tikslinę, periodinę bei sąlyginę išmoką Vilniaus rajono gyventojams, kuriems labiausiai jos reikia. Vilniaus rajono gyventojams taip pat bus sudaromos palankesnės sąlygos neprarasti darbinių įgūdžių ir motyvacijos įsidarbinti.

Shadow up