kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tėvelių dėmesiui – netrukus bus galima teikti prašymus dėl socialinės paramos mokiniams

Informuojame, kad nuo š.m. liepos 1 d. bus priimami prašymai gauti paramą mokinio reikmenims ir nemokamam mokinių maitinimui. Raginame tėvelius nedelsti ir pasirūpinti, kad po vasaros atostogų į mokyklą grįžę mokiniai būtų aprūpinti pietumis ar būtiniausiomis mokyklinėmis priemonėmis.


Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas. Ši socialinė parama mokiniams skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (183 Eur).

Parama neskiriama besimokantiems pagal suaugusiųjų ugdymo programas, o taip pat mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, išlaikomiems valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, gaunantiems globos (rūpybos) išmoką bei tiems, kurių tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Norint gauti socialinę paramą mokiniams, vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) turi kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – į seniūniją, kurioje faktiškai gyvena.

Siekiantys gauti paramą pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • užpildytą prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti, būtinai nurodant kelintoje klasėje mokosi vaikas;
  • šeimos narių pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio);
  • kitas, priklausomai nuo aplinkybių, specialisto nurodytas pažymas, reikalingas socialinei paramai mokiniams gauti.
  • Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna socialinę pašalpą, pareiškėjas pateikia trumpos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metu pradžios iki mokslo metų pabaigos, o pateikus prašymą mokymosi laikotarpio metu – sprendimui dėl paramos skyrimo įsigaliojus ir iki mokslo metų pabaigos. Dėl nemokamo maitinimo galima tiesiogiai kreiptis ir į mokyklos, kurioje vaikas mokosi, ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administraciją.

Nemokamas maitinimas mokiniams gali būti skiriamas ir kitais atvejais: dėl ligos, neįgalumo, nelaimingo atsitikimo, stichinės nelaimės, vaikui netekus maitintojo, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs arba nedirbantys senatvės pensininkai ir kt., jeigu bendrai gyvenančių asmenų vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur).

Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki arba jau prasidėjus mokslo metams, bet ne vėliau kaip iki spalio 5 d. Mokinio reikmenims įsigyti vienam mokiniui per kalendorinius metus skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio (57 Eur). Parama gali būti teikiama tiek pinigine, tiek nepinigine forma (jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje).

Primename, kad socialinę paramą mokiniams nustato Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-301 patvirtintas Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas.

Dėl informacijos apie socialinę paramą mokiniams galite kreiptis į vietos seniūniją arba į Socialinės rūpybos skyrių (Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. 275 0063, 123 kab.).

 

 

Shadow up