kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas priims pagal atnaujintą tvarką

Siekiant sudaryti palankias sąlygas vaikams ir suaugusiems mokytis pagal neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, kartu nedindinant už tai mokesčio, gegužės 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė aktualius sprendimus.


Tarybos posėdyje patvirtintas atnaujintas mokinių priėmimo į Vilniaus rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, taip pat nustatytas mokestis už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklose.


Stojimas į muzikos ir meno mokyklas

Pagal naująjį tvarkos aprašą į Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklas priimami 6-15 metų amžiaus vaikai/mokiniai ir suaugę asmenys. Mokiniai priimami atsižvelgus į numatytą vietų skaičių mokymo grupėse, tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ir meninių gebėjimų patikrinimo rezultatus, mokyklos galimybes.

Prašymai mokytis muzikos ir meno mokyklose priimami iki stojamųjų egzaminų dienos. Visas priėmimo procedūras tvirtina muzikos ir meno mokyklų vadovai, suderinę su mokyklos taryba. Iki mokslo metų pradžios direktorius organizuoja klasių komplektavimą. Minimalus mokinių skaičius grupiniuose užsiėmimuose – 5, maksimalus – 12-15.

Vilniaus rajono muzikos ir meno mokyklų muzikos ir dailės skyriuose mokiniai gali rinktis numatytas apraše ugdymo programas, kurios buvo įvestos siekiant atskleisti mokinių gabumus atrasti ir toliau ugdyti jų įgimtus talentus.


Stojimas į sporto mokyklą

Mokiniai į Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklą priimami, atsižvelgus į vietų skaičių mokymo grupėse, mokinio sportinius gebėjimus, poreikius, amžių, stojamojo patikrinimo rezultatus, mokyklos galimybes. Iki sportinių gebėjimų patikrinimo mokykloje organizuojamos konsultacijos, o iki birželio 10 dienos – stojamasis egzaminas, kuris susideda iš kontrolinių pratimų, vertinamų 10 balų sistema. Jeigu stojančiųjų į Sporto mokyklą yra daugiau negu galima priimti, pirmumo teisę turi vaikai patikrinimo metu gavę aukštesnį įvertinimą ir mokiniai, kuriems yra suteiktos sportininko kvalifikacinės kategorijos.

Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykloje mokiniai iš gausios pasiūlos gali rinktis jiems patraukliausias sporto šakas. Sporto mokykla siūlo bokso, biatlono, futbolo, krepšinio, lengvosios atletikos, slidinėjimo, stalo teniso, šaudymo, tinklinio, žolės riedulio, imtynių sporto šakas. Siekiant užtikrinti aukštos kokybės sportinį parengimą, visos sporto šakos skirstomos į grupes pagal ugdymo programas, kurių tikslas – išugdyti mokinyje geriausius jo gebėjimus ir talentus.

Mokiniai į Vilniaus rajono muzikos, meno ir sporto mokyklas priimami pateikę šiuos dokumentus: tėvų (globėjų) prašymą, vaiko asmens dokumento kopiją, gydytojo pažymą, pažymą apie mokymosi pasiekimus, jei mokinys atvyko iš kitos muzikos, meno, sporto mokyklos, 3x4 dydžio nuotrauką. Su priimto į mokyklą mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) iki rugpjūčio 31 d. pasirašoma dvišalė ugdymo sutartis.

Mokestis už neformalųjį švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą muzikos ir meno mokyklose

Priimtame sprendime yra nustatytas optimalus, fiksuotas mokestis už neformalųjį švietimą ir formalųjį švietimą papildančių įstaigų tiekiamas mokymosi programas.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigaliosiantis mėnesinis mokestis:

  • 7,24 Eur už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą pagal ankstyvojo, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
  • 14,48 Eur besimokantiems pagal kryptingo ugdymo programas (baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programas ir pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus muzikinės raiškos gebėjimus) bei muzikos ir meno mėgėjų (vaikų) programas;
  • 10,00 Eur besimokantiems pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir pasirinkusiems du pagrindinius mokomuosius dalykus;
  • 40,00 Eur besimokantiems pagal muzikos ir meno mėgėjų (suaugusiųjų) programas.

Atsižvelgus į Vaikų teisių apsaugos skyriaus rekomendacijas ir gyventojų poreikius, nuo minėto mokesčio yra atleidžiami socialinės rizikos šeimose augantys vaikai. 50 proc. mažinamas mokestis už pasirinktas neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, jeigu vienos šeimos 3 ir daugiau vaikų lanko Vilniaus rajono savivaldybės muzikos ir meno mokyklas, vaiką augina vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), vaikas auga socialiai remtinoje šeimoje, gaunančioje socialinę pašalpą.

Shadow up