kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Darbingas savivaldybės tarybos posėdis

Š. m. balandžio 29 d., jau trečią kartą per šį mėnesį, į posėdį susirinko naujosios kadencijos Vilniaus rajono savivaldybės taryba. Posėdyje, kuriame netrūko diskusijų ir kritikos, svarstyti 56 klausimai ir priimti atitinkami sprendimai.


Pirmuoju darbotvarkės klausimu merės Marijos Rekst teikimu tarybos nariai slaptu balsavimu išrinko administracijos direktoriaus pavaduotojus, Albertą Narvoišą ir Robertą Komarovski, kurie iki šiol ir vykdė šias pareigas. Už balsavo 24 tarybos nariai, prieš – 6. Netrukus nustatytas bei patvirtintas direktoriaus pavaduotojų darbo užmokestis.

Tarybos metu svarstyti sprendimo projektai dėl atstovų paskirimo į skirtingų bendrovių valdymo bei priežiūros organus. Taryba pritarė įgalioti vicemerą Česlovą Olševskį atstovauti Vilniaus rajono savivaldybei UAB „VAATC“ ir UAB „Vilniaus vandenys“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, į abiejų bendrovių stebėtojų tarybas deleguoti naujai išrinktą direktoriaus pavaduotoją Albertą Narvoišą. Bendrovių valdybos nariais paskirti: UAB „VAATC“  - Vietinio ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja Olia Lukaševič, UAB„Vilniaus vandenys“ - Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Miroslav Romanovski. Taip pat, keturių metų laikotarpiui taryba išrinko UAB ,,Nemenčinės komunalininkas“ ir UAB „Nemėžio komunalininkas“ stebėtojų taryba.

Tarybos nariai, apsvarstę sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros plano papildymo“, pritarė strateginio plano koregavimui, kurio tikslas  – įgyvendinti kryptingą švietimo politiką Vilniaus rajone. Nutarta papildyti Vilniaus rajono savivaldybės 2008-2015 metų strateginio plėtros plano prioritetų ir uždavinių įgyvendinimo priemonių sąrašo II prioriteto „Produktyvūs ir konkurencingi žmogiškieji ištekliai“ II tikslo „Švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimas“ 2.1 uždavinio „Renovuoti, modernizuoti ir plėsti švietimo įstaigų infrastruktūrą“ priemone „Lankstus švietimo infrastruktūros plėtimas steigiant švietimo įstaigas, taikančias savitos pedagoginės sistemos sampratos elementus“. Šiuo sprendimu sudarytos sąlygos steigti Vilniaus rajono savivaldybės mokyklas (įstaigas), įgyvendinančias savitos pedagoginės/katalikiškojo ugdymo sistemos sampratos elementus.

Nemažai diskusijų sukėlė kelių priežiūros klausimas. Tačiau galiausiai  savivaldybės taryba patvirtino Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Vilniaus rajono savivaldybės vietiniams keliams bei gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) paskirstymą pagal seniūnijas. Lėšos bus paskirstytos 23 rajono seniūnijoms, jų planuojamiems keliams ir gatvėms rekonstruoti, prižiūrėti bei saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, vadovaujantis 2015 m. kovo 27 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3–129 patvirtintoje tvarkoje nustatytais kriterijais: 50% pagal seniūnijos teritorijoje gyvenančių nuolatinio gyventojų skaičių ir 50% pagal seniūnijai priklausančių kelių ir gatvių ilgį.

Tarybos narių palaikymo ir pritarimo taip pat sulaukė Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus pateikti tarybos sprendimų projektai dėl žemės sklypų, esančių Marijampolio ir Mickūnų seniūnijose, suformavimo visuomenės poreikiams. Marijampolio seniūnijoje, Kalvelių, Tereišiškių, Makonių, Užupėkų ir Piktakonių kaimuose planuojama įrengti vaikų žaidimų aikšteles, o Mickūnų seniūnijoje, Paliuliškių kaime - bendruomenės namus.

Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič pristatė ir tarybai svarstyti pateikė sprendimo projektą dėl dalinio Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 metų plano pakeitimo. Skyrius atliko Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo analizę, kuri parodė, kad yra būtina pertvarkyti kai kurias švietimo įstaigas. Norint sudaryti sąlygas siekti aukštesnės mokymo kokybės ir užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą, nuspręsta iki š.m. rugpjūčio 31 d. likviduoti Pagirių gimnazijos Mažųjų Lygainių mokyklą-daugiafunkcį centrą, o vietoje šv. Jono Bosko Egliškių vidurinės mokyklos įsteigti viešąją įstaigą „Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko mokykla“, įgyvendinančią savitos pedagoginės sistemos (katalikiškojo ugdymo sistemos) elementus.

Vilniaus rajono garbės piliečių sąrašą papildė dar vienas narys. Tarybos narių dauguma pritarė pasiūlymui šį titulą suteikti kunigui kardinolui Henrikui Romanui Gulbinovičiui už jo nuopelnus Vilniaus rajono kraštui.

Shadow up