kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo statybvietėje įkasta darbų pradžios kapsulė

Lapkričio 6 d. Vilniuje užbetonuota simbolinė kapsulė būsimo Vilniaus mechaninio biologinio komunalinių atliekų (MBA) apdorojimo įrenginių statybos teritorijoje. Kapsulės įkasimo ceremonijoje dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės atstovai – merė Marija Rekst bei administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš.


Projekte „Vilniaus apskrities komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ numatytos veiklos ir sprendiniai apima Vilniaus regiono atliekų tvarkymą ir atitinka Valstybinio atliekų tvarkymo plano (VATP) bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo plano nuostatas:

- Atliekų prevencija;
- Gaminių pakartotinis panaudojimas;
- Atliekų perdirbimas;
- Atliekų pakartotinis panaudojimas;
- Sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio sumažinimas.

Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių prisidėdamas prie veiksmų programos priemonės rodiklio įgyvendinimo, t. y. sukuriami komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai sudarys 250 tūkst. tonų išrūšiuotų atliekų per metus. Be to, papildomai bendras metinis individualiai tvarkomų (kompostavimo dėžės) bioskaidžių atliekų kiekis sudarys apie 43 tūkst. tonų.

Atliekų sutvarkymo įrenginiai statomi Vilniuje, Jočionių g. 13. Tokios naujų atliekų sutvarkymo įrenginių dislokacijos pasirinkimo priežastys yra kelios. Vilniuje, kaip niekur kitur apskrityje, geriausiai išvystyta šiems įrenginiams reikalinga inžinerinė infrastruktūra. Vilniaus miestas generuoja 85 proc. viso Vilniaus regione susidarančių mišrių komunalinių atliekų kiekio.

Planuojama, kad pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai išrūšiuos sostinės ir visų Vilniaus apskrities savivaldybių gyventojų atliekas. Iš čia patenkančių 250 tūkst. tonų per metus vos 19 proc. iškeliaus į Kazokiškių sąvartyną, nes šiuo metu ten suvežamos visos apskrities atliekos.

Į naująjį sąvartyną keliaus tos atliekos, kurių nebegalima perdirbti arba sudeginti. Apie 15-18 proc. iš bendros masės bus atskirta antrinių žaliavų, kurias vėliau naudos kitiems produktams gaminti. Dar apie 15 proc., kaip planuoja statytojai, bus išskaidoma. Specialūs įrenginiai biologiškai skaidžias atliekas džiovins ir garins, taip mažindami jų masę. Iki 55 proc. atliekų virs kietuoju kuru, kurį ateityje ketinama naudoti šildant Vilniaus miestą ir gaminant elektros energiją.

Projekto įgyvendinimo sprendiniai yra pagrįsti ir pilnai atitinka atliekų tvarkymo sistemos prioritetų, nustatytų VAT plane laikymąsi:

Pagrindiniai šio projekto tikslai:

  • Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekį;
  • Užtikrinti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemos plėtrą, įgyvendinant atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumą ir mažinant sąvartyne šalinamų atliekų kiekį;
  • Užtikrinti saugų atliekų šalinimą.

Projekto finansavimas: Bendra projekto vertė – 130 764 286,00 Lt. ES struktūrinė parama – 100.943.402 Lt, Vilniaus rajono savivaldybės indėlis – apie 2 000 000 Lt. UAB Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) dalis – 2.629.092 Lt.

Numatoma projekto darbų pabaiga - 2015-09-30

Shadow up