kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Mozūriškių dvaro parko sutvarkymo projektas

 

Kviečiame susipažinti su Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projektu

Vilniaus rajono savivaldybė siekdama puoselėti rajono gyvenviečių patrauklumą, gerinti ir kurti saugias, tvarkingas bei gražias erdves vykdo Vilniaus rajone esančių kultūros paveldo objektų priežiūrą. 

Šiuo metu Vilniaus rajono savivaldybės administracija rengia projektą „Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymas“, kurio metu bus sutvarkyti Mozūriškių dvaro sodybos parko želdynai ir vandens telkiniai, esantys kultūros paveldo teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo tikslai: užtikrinti kryptingą ir darnų kraštovaizdžio formavimą bei palaikyti ir stiprinti kraštovaizdžio ekologinį stabilumą Mozūriškių dvaro sodybos parko – kultūros paveldo objekto ir gamtinio karkaso teritorijoje.

Kraštovaizdžio tvarkymo uždaviniai:

  • įgyvendinant kultūros paveldo objekto teritorijoje – Mozūriškių dvaro sodybos parke konkrečias kraštovaizdžio formavimo priemones, tvarkyti kultūrinio kraštovaizdžio paveldą ir didinti kraštovaizdžio estetinį potencialą;
  • sudaryti sąlygas gamtinio karkaso struktūros vientisumo palaikymui;
  • ugdyti ekologinę savimonę plėtojant visuomenės suvokimą apie kraštovaizdžio vertę ir vaidmenį.

Siekiant įgyvendinti Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo uždavinius, numatomos šios konkrečios priemonės ir darbai:

  • menkavertės sausumos augalijos tvarkymas;
  • pėsčiųjų takų įrengimas;
  • dvaro parko kūdros tvarkymas (įskaitant perteklinės vandens augalijos šalinimą);
  • mažųjų kraštovaizdžio architektūros statinių įrengimas;
  • visuomenės informavimo ir dalyvavimo užtikrinimas.

Bendras planuojamos tvarkyti teritorijos plotas – 6,5 ha, numatomas priemonių įgyvendinimui reikalingų finansinių išteklių poreikis – apie 200 tūkst. Eur, numatoma priemonių įgyvendinimo trukmė – apie 18-24 mėn.

Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmu programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos ištekliu darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“.

Su Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkymo projekto esamos būklės analize kviečiame susipažinti čia.

Pasiūlymus ir pastabas prašome pateikti iki š. m. balandžio 13 dienos el. paštu katazyna.juchnevic@vrsa.lt.


Straipsnio data: 2018-03-27

 


Mozūriškių dvaro parko sutvarkymo projektas

Vilniaus rajone apstu istoriškų vietovių bei unikalių pastatų, kuriuos Vilniaus rajono savivaldybė siekia išsaugoti, puoselėjant jų kultūrinį patrauklumą ir kraštovaizdžio savitumą. 2016 m. liepos 1 d. Vilniaus rajono tarybai pritarus projektui „Mozūriškių dvaro želdyno teritorijos kraštovaizdžio arealo sutvarkymas“ įgyvendinimui, jau greitai prasidės dvaro parko atnaujinimo darbai.

Mozūriškių dvaras – tai Zujūnų seniūnijoje išsidėstęs XIX–XX a. kultūros ir istorijos paveldo objektas. Istoriniai duomenys apie dvarą negausūs: yra žinoma, kad 1805 m. dvaro savininku buvo Vitebsko vaivada A. Prozoras. XIX a. viduryje dėl skolų dvaras buvo perleistas T. Ilakovičiui, vienam iš Prozoro kreditorių. Ilakovičiai Mozūriškių dvarą valdė iki XX a. pradžios. Apie 1920 m. dvaras atiteko papulkininkiui J. Dambrovkiui. Jo šeima čia gyveno iki 1939 m. Pokariu dvaro rūmuose buvo įkurta mokykla.

Laikui bėgant, tiek dvaro pastatas, tiek kraštovaizdis išgyveno įvairias kaitos tendencijas. Be rūmų išliko kumetynas, pirtis, malūnas, parko liekanos su užaugusiu mažu tvenkiniu, kryžius, ūkinių pastatų, tvoros liekanos.

Įgyvendinant projektą numatoma sutvarkyti dvaro parko želdinius, įrengti pėsčiųjų takus, suoliukus, stendus, sutvarkyti link kūdros besileidžiantį šlaitą bei išvalyti pačią kūdrą. Taip pat ketinama sutvarkyti įvažiavimą ir įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Autentiškai Mozūriškių dvaro teritorijos dvasiai atkurti bus atidengti dvaro parką juosiantys žemės pylimai. Ateityje Savivaldybė planuoja įgyvendinti ir dvaro pastato rekonstrukcijos projektus.

Projekto trukmė – apie 18-24 mėn.

Siekiant atkurti vaizdingą Mozūriškių dvaro sodybos parko aplinką, paversti parką patrauklia ir jaukia ne tik Vilniaus rajono gyventojų, bet ir atvykstančiųjų susibūrimo vieta, projekto įgyvendinimo metu nuolatos bus bendradarbiaujama ir tariamasi su visuomene.

Kviečiame susipažinti su Visuomenės dalyvavimo Mozūriškių dvaro sodybos parko kraštovaizdžio tvarkyme programa bei dalyvauti viešajame susitikime, kuris įvyks 2016 m. rugpjūčio 24 d. Zujūnų seniūnijoje (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k.).

Savo pasiūlymus programai galima teikti el. p. miroslav.prokopovic@vrsa.lt.


Straipsnio data: 2016-07-29

Grįžti
Shadow up