kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti nauji smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai

Rugpjūčio 28 d. vykusiame Vilniaus rajono tarybos posėdyje buvo patvirtinti nauji Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondas) nuostatai. Naujai parengti nuostatai išsamiau reglamentuoja fondo veiklos administravimą ir sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimą, praplečia prioritetines kryptis, nustato finansinę paramos gavėjo atsakomybę, paramos gavimo ir grąžinimo tvarką, keičia paramos formas bei jų dydžius.


Vilniaus rajono savivaldybė stengiasi skatinti verslumą bei remia smulkųjį ir vidutinį verslą, todėl ir buvo įsteigtas bei veikia Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas. Jis prisideda kuriant verslo rėmimo institucinę sistemą, skatina rajono gyventojų verslumą, didina regione veikiančių įmonių konkurencingumą, sudaro palankią aplinką naujoms darbo vietoms steigti bei senoms darbo vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti.

Šis fondas pagrinde skirtas skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, Vilniaus rajono gyventojų bei įmonių konkurencingumą, steigti naujas darbo vietas, remti socialinį verslą.

Savivaldybė, skirdama finansavimą iš fondo, prioritetą teikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams:

- sukūrusiems, kuriantiems naujas darbo vietas, įdarbinusiems Vilniaus rajono gyventojus, atsižvelgiant į darbo vietų skaičių;

- kuriantiems, vystantiems, vykdantiems socialinio verslo įmones;

- vykdantiems veiklą Vilniaus rajone daugiau kaip 4 metus ir įdarbinusiems Vilniaus rajono gyventojus (50 procentų ar daugiau nuo visų samdomų darbuotojų);

- įgyvendinantiems inovatyvias verslo idėjas;

- vykdantiems veiklą gamybos, paslaugų teikimo srityse;

- kuriantiems verslą kaimo teritorijoje;

- gaminantiems, perdirbantiems ir parduodantiems sertifikuotą ekologinę produkciją;

- vykdantiems veiklą, susijusią su ekologinių problemų sprendimu bei aplinkos tvarkymu.

Fondo teikiamos finansinės paramos formos ir dydžiai:

- dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms) – dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur;

- verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimo išlaidų dengimas – kai Savivaldybė dengia iki 100 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per kalendorinius metus;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto dalyvavimo Lietuvoje ir (ar) užsienyje vykstančiose parodose, kuriose pristatoma Pareiškėjo gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos – kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 Eur per kalendorinius metus;

- internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti – iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 800 Eur per metus;

- įrangos įsigijimo išlaidų, patirtų steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 1 500 Eur per kalendorinius metus;

- gamybos, paslaugų teikimo veiklai naudojamų nekilnojamojo turto arba negyvenamųjų patalpų (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą) nuomos išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1 000 Eur per kalendorinius metus;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pasirašiusiems sutartį su Užimtumo tarnyba pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų programas ir įgyvendinantiems jas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 300 Eur vienai darbo vietai (išskyrus vadovo pareigas), bet ne daugiau kaip 1 200 Eur per metus.

Pagal atnaujintus fondo nuostatus, finansinė parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio nuostatas, įregistruotiems, deklaravusiems gyvenamąją vietą (taikoma fiziniams asmenims) ir vykdantiems ekonominę veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Patvirtinus naujos redakcijos nuostatus, atsisakoma perteklinių dokumentų ir duomenų pateikimo, tokiu būdu besikreipiantiems dėl paramos mažinama administracinė našta. 

Daugiau informacijos apie fondą gali suteikti Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Inga Kucevič, tel.: (8 5) 275 5064, el. p. inga.kucevic@vrsa.lt

Su smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatais galite susipažinti čia. 

 

Paraiškos skirti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo formą rasite čia.


Asociatyvi nuotr. pixabay.com

Shadow up