kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeninių organizacijų taryba

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T3-244

 


Bendruomeninių organizacijų kandidatų į Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybą susirinkimo protokolai:

2019 m. liepos 18 d. protokolas Nr. SPŠV/Pr-2

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolai: 

2019 m. lapkričio 14 d. protokolas Nr. SPŠV/Pr-3

2020 m. vasario 10 d. protokolas Nr. BOT-1

 


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimas Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. sprendimas Nr. T3-372 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimo Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

 


Vyko pirmasis Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis 

Praeitą ketvirtadienį, lapkričio 14 d. Vilniaus rajono savivaldybėje įvyko pirmasis Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos posėdis.

Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba buvo patvirtinta Tarybos sprendimu (Nr. T3-294) š. m. liepos 26 d. ir šiuo metu ją sudaro 11 narių: 5 Savivaldybės ir 6 bendruomeninių organizacijų atstovai. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – tai visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo. Šios tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Pirmajame susitikime dalyvavo Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) tarybos nariai: Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai Liudas Kaškonas ir Stanislav Zajankovski, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja Kristina Malinovska, Riešės bendruomenės atstovė Gražina Zizienė, Veriškių kaimo bendruomenės pirmininkė Eglė Žaltauskienė, Kabiškių kaimo bendruomenės atstovas Jaroslavas Lavrukaitis, Avižienių bendruomenės atstovė Živilė Šakalė, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas Vladislav Kačanovskij, Sužionių bendruomenės pirmininkas Vladislav Maliuk. Susitikime taip pat dalyvavo ir kviestinis svečias – Kristina Paulikė, VšĮ Švietėjiškų iniciatyvų centro direktorė.

Susitikimo metu susirinkusieji turėjo progą susipažinti gyvai – posėdžio dalyviai prisistatė bei papasakojo apie savo visuomeninę veiklą ir atstovaujamą bendruomenę. Toliau buvo sprendžiami organizaciniai susirinkimo klausimai. Visų pirma buvo išrinktas bendruomeninių organizacijų tarybos pirmininkas ir pavaduotojas. Tarybos pirmininku tapo Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Albert Narvoiš, o pavaduotoju išrinktas Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas Vladislav Kačanovskij.

Po rinkimų buvo aptarti ir kiti svarbūs klausimai. A. Narvoiš pristatė BO tarybos tikslą bei kiekvieno nario pareigas, pabrėždamas, kad nariai turi laikytis nuostatų, dalyvauti BO tarybos posėdžiuose bei kartą per metus teikti ataskaitą apie savo veiklą Savivaldybės tarybai ir bendruomeninėms organizacijoms, veikiančioms Savivaldybės teritorijoje.

Pirmame susitikime taip pat buvo nagrinėjami BO tarybos narių išsakyti pageidavimai ir pasiūlymai tarybos veiklos srityje.

Posėdžio pabaigoje K. Paulikė skaitė pranešimą „JT Neįgaliųjų teisių konvencija. Asmenų su negalia bendra situacija“, akcentuodama informacijos ir aplinkos prieinamumo svarbą siekiant integruoti neįgaliuosius į bendruomenę. Pranešimo pabaigoje buvo diskutuota apie tai, kaip Vilniaus rajone rūpinamasi žmonėmis su negalia bei kaip atitinkamose bendruomenėse tokie žmonės jaučiasi ir ką galima tobulinti, keisti.

Susitikimo metu vyravo diskusijos bei įvairių, su darbo organizavimu susijusių klausimų nagrinėjimas.

 

2019-11-18 


Sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba

2019 m. liepos 26 d. Vilniaus rajono tarybos sprendimu Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ buvo patvirtinta Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba.

Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.

Liepos 17 d. vykusio bendruomeninių organizacijų (toliau – BO) atstovų susirinkimo metu buvo išrinkti bendruomeninių organizacijų atstovai į Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybą.

Į Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybą buvo deleguota 16 bendruomeninių organizacijų atstovų. Remiantis Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų 9.1 papunkčiu, Savivaldybės administracija organizuoja 6 BO atstovų atranką į BO tarybą. Informacija apie organizuojamą atranką skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt. Juridinį statusą turinčios BO raštu (galima pateikti skenuotą raštą elektroninėmis priemonėmis) pasiūlo po vieną atstovą. Jeigu pasiūloma daugiau asmenų, organizuojamas BO atstovų susirinkimas, kurio metu balsavimo būdu išrenkami 6 BO atstovai į BO tarybą.

Susirinkime dalyvavo 14 bendruomeninių organizacijų atstovų. Kiekvienas atstovas prisistatė ir trumpai papasakojo apie savo atstovaujamą organizaciją. Balsuodami bendruomeninių organizacijų atstovai išrinko Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų atstovus Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų taryboje.

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis:

 • Stanislav Zajankovski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Kristina Boroško, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė;
 • Liudas Kaškonas, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys;
 • Beata Maliušickaja, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
 • Kristina Malinovska, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vedėja;
 • Gražina Zizienė, Riešės bendruomenės atstovė;
 • Vladislav Kačanovskij, Rudaminos seniūnijos bendruomenės centro valdybos pirmininkas;
 • Eglė Žaltauskienė, Veriškių kaimo bendruomenės pirmininkė;
 • Jaroslavas Lavrukaitis, Kabiškių kaimo bendruomenės atstovas;
 • Živilė Šakalė, Vilniaus rajono Avižienių bendruomenės atstovė;
 • Vladislav Maliuk, Sužionių bendruomenės pirmininkas.

Bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos tikslas – užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų.

Bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos:

 • teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių BO veiklos skatinimo;
 • teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 • teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 • dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse BO plėtros politikos klausimams svarstyti;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su BO veikla, projektus;
 • skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias BO, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį (Savivaldybės tinklapyje www.vrsa.lt);
 • inicijuoja BO pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
 • atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Su Vilniaus rajono tarybos 2019 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T3-294 „Dėl Vilniaus rajono bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ galite susipažinti čia.

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatus rasite čia.

 

2019-08-06

 


Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Vilniaus rajono savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo.

Savo atstovus gali siūlyti visos juridinį statusą turinčios bendruomeninės organizacijos (pateikdamos skenuotą siūlymą), pasiūlydamos po vieną atstovą. Bendruomeninių organizacijų taryba sudaroma iš 11 narių laikantis šio principo: ne daugiau kaip 1/2 šios tarybos narių sudaro Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip 1/2 tarybos narių sudaro bendruomeninių organizacijų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, atstovai.

Bendruomeninių organizacijų taryba:

1. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų eiti seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3. teikia siūlymus savivaldybių institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse bendruomeninių organizacijų plėtros politikos klausimams svarstyti;
5. dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su bendruomeninių organizacijų veikla, projektus;
6. skleidžia informaciją apie savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas, jų iniciatyvas, veiklą ir patirtį (Savivaldybės tinklapyje www.vrsa.lt);
7. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus, seminarus ir mokymą aktualiais veiklos klausimais;
8. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

Bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.

Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai

Jeigu bus pasiūlyta daugiau asmenų, bus organizuojamas bendruomeninių organizacijų atstovų susirinkimas, kurio metu bus išrenkami tik 6 bendruomeninių organizacijų atstovai į tarybą. Užpildytų siūlymų formų laukiame iki š. m. liepos 15 d. 16 val. el. paštu vrsa@vrsa.lt. Daugiau informacijos teikiama tel. (8 5) 2730068 ir el. paštu Egle.Liaudginaite@vrsa.lt.


Asociatyvi nuotrauka www.pexels.com

2019-07-01

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Rugpjūtis
P A T K Pn Š S
     0102
03040506
07
0809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
Miroslavo Brižio tapybos paroda „Gamtos interpretacijos“
2020-07-31
Vilniaus krašto etnografinis muziejus (Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus r.)
B. Naruševič tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Veriškių sk. (Dvarvietės g. 10, Sužionių sen., Vilniaus r.,)
K. Poltavskio tapybos paroda
2020-08-01
NDKC Sužionių sk. (Žalioji g. 5, Sužionių k., Vilniaus r.)
„Mano gėlynas“ nuotraukų konkursas - paroda
2020-08-03
NDKC Skirlėnų sk. (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Religinių dainų festivalis „Pieśń o zmartwychwstaniu“
2020-08-08
NDKC Dūkštų sk. (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r. )

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up