kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendruomeninės veiklos stiprinimas 2020

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A27(1)-1762 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ataskaitų formų patvirtinimo“ 

 


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. A27(1)-1935 „Dėl techninės klaidos ištaisymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. Liepos 17 d. įsakyme Nr. A27(1)-1761 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metais finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. A27(1)-1761 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2020 metais finansuojamų projektų sąrašo patvirtinimo"

 Mokymų medžiaga (1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybės“ įgyvendinimas)

 Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurse

Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, lėšų skyrimo ir naudojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtinu Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. A27(1)-534 Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo ir atsakingo darbuotojo skyrimo“.

Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Tinkamomis finansuoti veiklos laikomos konkrečios Vilniaus rajono seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos (Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai 2020 m.).

Išplėstinės seniūnaičių sueigos vertins paraiškas, priims sprendimus, kuri apibrėžtoje teritorijoje veikianti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija vykdys projektą. Išplėstinė seniūnaičių sueiga taip pat vykdys projektų įgyvendinimo stebėseną.

Iš viso konkursui numatyta skirti 68 054 Eur Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (Lėšų paskirstymas seniūnijoms).

Paraiškos priimamos 2020 m. balandžio 22 d. – 2020 m. gegužės 22 d. Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką pateikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vilniaus m., Rinktinės g. 50, dėžėje prie 2 (antro) įėjimo į Vilniaus rajono savivaldybę) užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“.

Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį, paštu arba per kurjerį. Kitais būdais (pvz., faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos. Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

Didžiausia galima vienam projektui skirti valstybės biudžeto lėšų suma negali viršyti seniūnijai skirtų lėšų.

Galimi pareiškėjai:

  1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
  2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
  3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

Paraiškų rengimas. Pareiškėjai užpildo nustatytos formos paraišką (Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedas, paraiškos sąmata). Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta anspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Paraiška ir papildomi dokumentai turi būti susegti tvarkingai, kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis sunumeruotas. Paraiška teikiama užklijuotame voke su užrašu „Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkurso paraiška“. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurie turi būti patvirtinti vertimų biuro antspaudu (jei privalo jį turėti) ir parašu) kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre;
  2.  pareiškėjo vykdytos vienų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos, jeigu ši ataskaita nepateikta Juridinių asmenų registrui (jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, pareiškėjas, teikdamas paraišką, prideda laisvos formos ataskaitą apie faktinę veiklą nuo įsteigimo datos);
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
  7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui skyriaus vyr. specialistė Eglė Liaudginaitė, el. p. Egle.Liaudginaite@vrsa.lt, tel. (8 5) 273 0068, mob. +370 645 66247 (darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį 7.30 – 16.30 val., penktadienį 7.30 – 15.15 val., pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.).

Daugiau informacijos rasite čia.

 


 

Avižienių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Bezdonių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Buivydžių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Dūkštų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Juodšilių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Kalvelių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Lavoriškių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Maišiagalos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Marijampolio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Medininkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Mickūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemenčinės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemenčinės miesto seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Nemėžio seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Paberžės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Pagirių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Riešės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Rudaminos seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Rukainių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Sudervės seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Sužionių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Šatrininkų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Zujūnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas

Grįžti
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Gegužė
P A T K Pn Š S
     0102
03040506070809
10
11
1213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Artimiausi renginiai
V. Podlipskos paveikslų paroda „Sielos laisvė“
2021-05-01
NDKC Veriškių skyrius (Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Piešinių konkursas „Mano šeima“
2021-05-01
NDKC Bezdonių skyrius (Geležinkelio g. 15, Bezdonys, Vilniaus r.)
R. Kovaliuk dailės paroda
2021-05-14
NDKC Maišiagalos skyrius (Algirdo g. 4, Maišiagala, Vilniaus r.)
Koncertas, skirtas šeimos dienai
2021-05-15
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Virtualūs sveikinimai Tarptautinės šeimos dienos proga
2021-05-15
RDKC Rukainių skyrius (Vilniaus g. 12, Rukainių k. Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up