kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Socialinės paslaugos skyrimas
Paslaugos aprašymas Socialinės rūpybos skyrius priima sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims:
1.1. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;
1.2. dienos socialinės globos;
1.3. trumpalaikės socialinės globos;
1.4. ilgalaikės socialinės globos.

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinės paslaugos skirstomos į bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų paslaugų tikslas - ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
Bendrosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
1.1. informavimas;
1.2. konsultavimas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas;
1.4. maitinimo organizavimas;
1.5. aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
1.6. transporto organizavimas;
1.7. sociokultūrinės paslaugos;
1.8. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
1.9. kitos bendrosios socialinės paslaugos.
Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas - grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
Specialiosioms socialinėms paslaugoms priskiriama:
2.1. socialinė priežiūra:
2.1.1. pagalba į namus;
2.1.2. socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
2.1.3. apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
2.1.4. laikinas apnakvindinimas;
2.1.5. intensyvi krizių įveikimo pagalba;
2.1.6. psichosocialinė pagalba;
2.1.7. apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose;
2.1.8. pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams;
2.2. socialinė globa:
2.2.1. dienos socialinė globa;
2.2.2. trumpalaikė socialinė globa;
2.2.3. ilgalaikė socialinė globa.
Gauti socialines paslaugas turi teisę:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai;
2. užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. kiti asmenys, Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.


Paslaugos kategorija 9. Socialinės paslaugos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. 263 6001
Paslaugos vykdytojas Elena Kačanovskienė tel. 275 0036
Prašymo forma (-os) SP-8 forma
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1.1. prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)*.
2.1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams).
2.2. Socialinį statusą/veiklos pobūdį patvirtinantis dokumentas: pensininko, neįgalumo, mokinio, studento pažymėjimas ir kt. 2.3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą**.
2.4. Kitus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui bei savarankiškumo vertinimui nustatyti bei finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimui atlikti**.
* Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.
**Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ar žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Dėl institucinės ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimo suaugę neįgalieji gali kreiptis, jei jiems yra nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis.
Kreipimasis dėl socialinių paslaugų
Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti gyvenamosios vietos seniūnijai, Socialinių paslaugų centrui raštu pateikia:
1.1. asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) arba jo globėjas, rūpintojas;
1.2. gali pateikti kiti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats;
1.3. tuo atveju, jei asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę;
Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.
Asmuo, kurį ruošiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos dėl socialinės priežiūros ar socialinės globos gavimo kreipiasi į minėtų įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš šių įstaigų pateikia Socialinės rūpybos skyriui.
Mokėjimas už socialines paslaugas
Asmeniui (šeimai) mokami pagalbos pinigai. Pagalbos pinigai mokami ir tais atvejais, kai bendrąsias socialines paslaugas ar socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) veiksmingiau organizuoti pinigais (socialinės paslaugos gali būti keičiamos į pagalbos pinigus, kuriais asmuo (šeima) susimoka už pagalbą, savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai). Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už socialinių paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, kainą.
Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus rajono gyventojams teikiamos nemokamai.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą, dienos ir trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka susimokėti už ilgalaikę socialinę globą. Konkretų asmens (šeimos) mokėjimą už specialiąsias socialines paslaugas dydį nustato Socialinės rūpybos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.
Asmeniui atvykus į Socialinių paslaugų centrą arba į gyvenamosios vietos seniūniją, atsakingas už socialinių paslaugų teikimą darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Sprendimą dėl socialinių paslaugų, kurių teikimą finansuoja Vilniaus rajono savivaldybė, asmeniui (šeimai) skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priima Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas, socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu. Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų poreikio nustatyti nereikia. Esant papildomos informacijos poreikiui, Socialinės rūpybos skyrius, Socialinių paslaugų centras ar gyvenamosios vietos seniūnija gali pareikalauti iš asmens ar kitų institucijų bei įstaigų papildomų dokumentų, susijusių su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymu ir paslaugų skyrimu. Ginčai dėl Savivaldybės priimtų sprendimų nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Kiti paslaugos vykdytojai :
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:
1. vyr. specialistė Ana Voitiukevič, tel. (8 5) 240 07 85, el.p.: ana.voitiukevic@vrsa.lt.
2. vyr. specialistė Jelena Rynkevič, tel. (8 5) 275 0557, el. p.: jelena.rynkevic@vrsa.lt
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Socialinių paslaugų katalogas
3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
4. Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T3-340 „Dėl Suaugusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“
6. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
7. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T3-95 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) turi būti paskiriamos: 1. socialinė priežiūra. Sprendimas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvados pateikimo savivaldybei dienos. Tais atvejais, kai nesuteikus apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų kyla pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, ir kai savarankiško gyvenimo namuose yra laisvų vietų, gali būti priimamas sprendimas asmenį apgyvendinti skubos tvarka. 2. Socialinė globa: 2.1. dienos socialinė globa. Sprendimas dėl dienos socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos. Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose neteikiamos, kai šioms paslaugoms teikti nesudarytos sąlygos (asmuo ar jo šeimos nariai priskirtini socialinę riziką patiriančiai grupei, asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė paslaugų teikėjų saugumui, namuose antisanitarinės sąlygos ir pan. 2.2. trumpalaikė socialinė globa. Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti. Jei socialinės globos įstaigoje, teikiančioje trumpalaikės socialinės globos paslaugas, laikinai nėra galimybės teikti trumpalaikės socialinės globos paslaugų, laukiančiųjų gauti šias paslaugas eilė nesudaroma. Asmeniui siūloma pasirinkti kitą socialines globos įstaigą. 2.3. ilgalaikė socialinė globa. Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos paslaugų asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Socialinės rūpybos skyrius sprendimo kopiją, pasirašytą asmens, jo globėjo arba jį atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą bei kitus reikalingus dokumentus per 3 darbo dienas išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmeniui skirta ilgalaikė socialinė globa valstybės globos namuose - asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Asmens siuntimas į globos namus per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama globos namams. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimo kopija pateikiama Socialinės rūpybos skyriui. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo dienos. Socialinės rūpybos skyrius gali siuntimo galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi globos namuose. Nuoroda į PASIS
Informacija atnaujinta 2020-05-07 10:05:24
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2020     
Birželis
P A T K Pn Š S
01
02
0304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Artimiausi renginiai
Literatūrinė-muzikinė popietė „Dainų knyga“
2019-06-18
NDKC Dūkštų skyrius (Pijorų g. 1, Dūkštų k., Vilniaus r.)
Popiežiaus Jono Pauliaus II 100-sioms gimimo metinems skirta nuotraukų paroda
2020-06-02
NDKC Skirlėnų skyrius (Skirlėnų g. 4, Skirlėnų k., Sužionių sen., Vilniaus r.)
Muzikinė popietė su grupe „Inventum“, skirta Tėvo dienai paminėti
2020-06-07
NDKC Karvio skyrius (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
Fotografės Karolinos Jankovska-Polionis darbų paroda
2020-06-09
NDKC Bezdonių skyrius (Geležinkelio g. 15, Bezdonys, Vilniaus r.)
Spaudinių paroda, skirta Gedulo ir Vilties dienai paminėti
2020-06-12
NDKC Veriškių skyrius (Dvarvietės g. 10, Veriškių k., Sužionių sen., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up