kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Šalpos neįgalumo pensijos skyrimas ir mokėjimas
Paslaugos aprašymas Šalpos neįgalumo pensija skiriama ir mokama:
1. asmenims, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis ar lengvas neįgalumas;

Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai:
asmenims, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas –2 ŠPB (224 Eur);
asmenims, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas – 1,5 ŠPB (168 Eur);
asmenims, kuriems nustatytas lengvas neįgalumas – 1 ŠPB (112 Eur).

2. nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims;

Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai arba dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki 24 metų sukakties dienos, nedarbingais ar iš dalies darbingais pripažinti po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai:
netekusiems 100 proc. darbingumo – 2,25 ŠPB (252 Eur);
netekusiems 95 proc. darbingumo – 2,16 ŠPB (241,92 Eur);
netekusiems 90 proc. darbingumo – 2,08 ŠPB (232,96 Eur);
netekusiems 85 proc. darbingumo – 2 ŠPB (224 Eur);
netekusiems 80 proc. darbingumo – 1,91 ŠPB (213,92 Eur);
netekusiems 75 proc. darbingumo – 1,82 ŠPB (203,84 Eur);
netekusiems 70 proc. darbingumo – 1,74 ŠPB (194,88 Eur);
netekusiems 65 proc. darbingumo – 1,65 ŠPB (184,80 Eur);
netekusiems 60 proc. darbingumo – 1,43 ŠPB (160,16 Eur);
netekusiems 55 proc. darbingumo – 1,2 ŠPB (134,40 Eur);
netekusiems 50 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB (109,76 Eur);
netekusiems 45 proc. darbingumo – 0,75 ŠPB (84 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais:
netekusiems 100 proc. darbingumo – 1 ŠPB (112 Eur);
netekusiems 95 proc. darbingumo – 0,99 ŠPB (110,88 Eur);
netekusiems 90 proc. darbingumo – 0,98 ŠPB (109,76 Eur);
netekusiems 85 proc. darbingumo – 0,96 ŠPB (107,52 Eur);
netekusiems 80 proc. darbingumo – 0,95 ŠPB (106,40 Eur);
netekusiems 75 proc. darbingumo – 0,94 ŠPB (105,28 Eur);
netekusiems 70 proc. darbingumo – 0,93 ŠPB (104,16 Eur);
netekusiems 65 proc. darbingumo – 0,91 ŠPB (101,92 Eur);
netekusiems 60 proc. darbingumo – 0,9 ŠPB (100,80 Eur).

Šalpos neįgalumo pensijų dydžiai motinoms, pagimdžiusios ir išauginusios iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų ir pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 procentų ir daugiau darbingumo bei tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, ir kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis:
netekusioms 100 proc. darbingumo – 1,5 ŠPB (168 Eur);
netekusioms 95 proc. darbingumo – 1,48 ŠPB (165,76 Eur);
netekusioms 90 proc. darbingumo – 1,47 ŠPB (164,64 Eur);
netekusioms 85 proc. darbingumo – 1,46 ŠPB (163,52 Eur);
netekusioms 80 proc. darbingumo – 1,45 ŠPB (162,40 Eur);
netekusioms 75 proc. darbingumo – 1,31 ŠPB (146,72 Eur);
netekusioms 70 proc. darbingumo – 1,18 ŠPB (132,16 Eur);
netekusioms 65 proc. darbingumo – 1,05 ŠPB (117,60 Eur);
netekusioms 60 proc. darbingumo – 1 ŠPB (112 Eur).
Vykdomas iki 1995 m. sausio 1 d. paskirtų socialinių pensijų bei iki 2004 m. balandžio 1 d. paskirtų šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose mokėjimas.

Šalpos pensijos bazės dydis (1 ŠPB) – 112 Eur.
-----------------------------------------------------------------

Prašymas skirti atitinkamą šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių), globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis). Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu, telefonu, per seniūniją (jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu – per elektroninių paslaugų sistemą).


Paslaugos kategorija 8. Socialinė parama
Paslaugos suteikimo trukmė 10 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės rūpybos skyrius
Paslaugos vadovas Irena Ingelevič tel. 263 6001
Paslaugos vykdytojas Eleonora Simonovič tel. 275 5062
Prašymo forma (-os) Šalpos pensijų prašymas SP-6(1)
Aprašymas interesantui Kitas vykdytojas - vyresn. specialistė Zofija Muzolf, tel. (8 5) 275 5062, el.p. zofija.muzolf@vrsa.lt.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas (SP6(1) forma);
2. Pasas (asmens tapatybės kortelė) arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos pensiją neįgaliajam, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (jei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų);
4. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, globėjas ar rūpintojas – įgaliojimas, globos ar rūpybos nustatymą patvirtinantis dokumentas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Jeigu prašymą pateikia vienas iš tėvų( įtėvių) ar artimas giminaitis – dokumentai patvirtinantys tėvystės/giminystės ryšius bei asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti;
9. Socialinės globos, švietimo įstaigos ar palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokios paslaugos asmeniui teikiamos socialinės globos įstaigoje, kokį išlaikymą asmuo gauna švietimo įstaigoje arba iš kokių lėšų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje slaugomam asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
10. Jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos pensiją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos išduota pažyma, kad asmens vaikams nebuvo nustatyta nuolatinė globa(rūpyba), vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia.

Šalpos išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar su įstaigomis arba iš valstybės registrų:
1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos per. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie neįgalumo ir darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;
4. Mokinių registras, www.itc.smm.lt) – informacija apie moksleivius ir studentus.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymas
Informacija Interesantai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje Rinktinės g. 50, 105 kab.

Priėmimo dienos :
Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis
nuo 7.30 iki 11.30 val. ir nuo 12.15 iki 16.30 val.

Penktadienį interesantai nepriimami.
Informacija atnaujinta 2017-08-04 09:32:44
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 Marija Rekst

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1990
       (8-5) 275 1961
       (8-5) 275 6925
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2021     
Sausis
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
181920212223
24
25262728293031
Artimiausi renginiai
Piešinių paroda „Karnavalas“
2021-01-14
Maišiagalos kultūros skyriaus facebook paskyra
Rankdarbių paroda „Žiemos staigmenos“
2021-01-16
Bezdonių kultūros skyriaus facebook paskyra
Rankdarbių paroda „Ažūrinės servetėles“
2021-01-18
Veriškių kultūros skyriaus facebook paskyra
Virtuali viktorina Vilniaus gimtadienio proga „Pažink Vilnių“
2021-01-25
RDKC Marijampolio skyrius (Pušų g.10, Marijampolio k., Vilniaus r.)

Video medžiaga

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up