kaires_puses_index
Naujienų prenumerata
 
 

Biudžetinė įstaiga Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius tel.: (8-5) 275 1961
faks.: (8-5) 275 1990
El.p.: vrsa@vrsa.lt
Juridinių asmenų registras įstaigos kodas 188708224

Darbo laikas:
I - IV - nuo 7:30 val. iki 16:30 val.
V – nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietų pertrauka:
nuo 11:30 val. iki 12:15 val.
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


14.9 Statybą leidžiančio dokumento išdavimas
Paslaugos aprašymas Statybą leidžiančio dokumento išdavimas.
Paslauga teikiama per IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Ši paslauga apima LR Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui). Leidimas statyti naujus statinius, rekonstruoti esamus statinius ar atlikti kapitalinį remontą, atlikti kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus tiek statybos sklype, tiek už jo ribų (pagal statinio projektavimo sąlygas suprojektuotiems inžineriniams tinklams ir susisiekimo komunikacijoms) statytojo (užsakovo) prašymu gali būti išduodamas: 1) dėl visų statinių, suprojektuotų viename statinio projekte; 2) dėl vieno ar kelių statinių iš suprojektuotų viename statinio projekte. Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ prie nesudėtingų statinių priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių, atliekama registracija. Statybą leidžiantys dokumentai yra: 1) naujo ypatingo ir neypatingo statinio statybos atveju – leidimas statyti naują statinį; 2) ypatingo ir neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį; 3) pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju – leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą; 4) kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas); 5) tais atvejais, kai šios dalies 1–4 punktuose nurodyti statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, tačiau pagal teisės aktų nuostatas privaloma gauti žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų sutikimus, – šių sklypų savininkų ar valdytojų rašytiniai sutikimai; 6) norint tęsti sustabdytą statybą – leidimas tęsti sustabdytą statybą. Leidimą tęsti sustabdytą statybą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus pildomi ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami tik vieno asmens vardu Prašymai išduoti statybą leidžiančius dokumentus ir statybą leidžiantys dokumentai išduodami vieno asmens vardu. Statybos įstatymo 2 straipsnyje pateikta statytojo (užsakovo) sąvoka: Statytojas (užsakovas) – Lietuvos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas. Pagal šią įstatymo nuostatą statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis arba vienas juridinis asmuo. Pateikiant prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus, taip pat prašant išduoti kitus, su statybos valstybine priežiūra susijusius dokumentus (statybos užbaigimo aktą, pažymą apie statinio statybą be esminių nukrypimų nuo statinio projekto, pažymą apie statinio nugriovimą), prašymus patvirtinti / registruoti deklaracijas apie statybos užbaigimą, prašyme ir dokumentuose nurodomas vienas statytojas (fizinis ar juridinis asmuo). Kai pagal Statybos įstatymo 23 straipsnio reikalavimus prie prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą privaloma pridėti žemės sklypo bendraturčių ar statinio bendraturčių rašytinius sutikimus, gali būti pridedami tokie skenuoti dokumentai: - paprastos rašytinės (ne notarinės) formos bendraturčių sutikimai, arba - tarp bendraturčių sudaryta jungtinės veiklos sutartis (ne notarinės formos, išskyrus atvejus, kai bendraturčiai šia sutartimi numato, kad po statinio rekonstravimo ar remonto darbų užbaigimo turto dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje bus keičiamos). Rašytiniai bendraturčių sutikimai reikalingi prašant išduoti statybą leidžiantį dokumentą.


Paslaugos kategorija 14. Teritorijų planavimas ir statyba
Paslaugos suteikimo trukmė 45 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Statybos skyrius
Paslaugos vadovas Rimantas Gerdvilis tel. 273 3183
Paslaugos vykdytojas Vladimir Makarov tel. 272 8813
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us)
Aprašymas interesantui Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas (3 formos);
2) statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio LR Statybos įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
5) atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);
4) statinio kadastro duomenų byla;
5) statinio bendraturčių sutikimas;
6) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
7) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
8) dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.
Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;
3) pastato kadastro duomenų byla;
4) pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.
Rašytiniams pritarimams statinio projektui gauti pateikiami dokumentai:
1) Prašymas;
2) šio Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytas statinio projektas;
3) statinio kadastro duomenų byla – šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4, 7, 10, 11, 13 punktuose nurodytais atvejais;
4) statinio bendraturčių sutikimas;
5) žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise; šio dokumento pateikti nereikia statinio kapitalinio remonto, statinio paprastojo remonto ir statinio griovimo atvejais;
6) jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;
7) dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos Statybos įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį.
Pagal STR 1.07.01:2010 „STATYBĄ LEIDŽIANTYS DOKUMENTAI“ 6 p.).

Prašymai su dokumentais priimami:
IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
Dokumentai išduodami:
IS „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt
arba
Vladimir Makarov, Statybos skyriaus vyr. specialistas, tel. 272 8813, vladimir.makarov@vrsa.lt, 504 kab.
Vladimir Kozlovskij, Statybos skyriaus vyr. specialistas, tel. 272 8813, vladimir.kozlovskij@vrsa.lt, 504 kab.
antradieniais - nuo 14 val. iki 17 val.
trečiadieniais - nuo 9 val. iki 12 val.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Bankas AB bankas SwedBank
Sąskaitos numeris LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53041
Paslaugos kaina leidimo statyti naują ypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 150 eurai
leidimo statyti naują neypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 78 eurai
leidimo rekonstruoti ypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 150 eurai
leidimo rekonstruoti neypatingą statinį / (statinius) išdavimą - 78 eurai
leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 37 eurai
leidimo statyti naują statinį, leidimo rekonstruoti statinį perregistravimą naujo statytojo vardu - 28 eurai
rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis privalomas) - 37 eurai
Informacija Kitas paslaugos vykdytojas - Vladimir Kozlovskij, Statybos skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 5) 272 8813, vladimir.kozlovskij@vrsa.lt, 504 kab


Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:
45 darbo dienas – ypatingo statinio statybai ir rekonstravimui;
30 darbo dienų – neypatingo statinio statybai ir rekonstravimui;
20 darbo dienų – pastato modernizavimui;
20 darbo dienų – ypatingo statinio kapitaliniam remontui;
15 darbo dienų – neypatingo statinio kapitaliniam remontui;
15 darbo dienų – kitais atvejais;
10 darbo dienų – norint tęsti sustabdytą statybą.
Informacija atnaujinta 2015-12-04 13:06:19
Vilniaus rAjono SAVIVALDYBĖS merĖ
 

Marija Rekst

Telefonas
(8-5) 2750987

 

 
Naujas vartotojas
Pamiršau slaptažodį
Renginių kalendorius
    2018     
Birželis
P A T K Pn Š S
    010203
04050607080910
11121314151617
1819202122
23
24
252627282930 
Artimiausi renginiai
V. Lavrynovič paveikslų paroda
2018-06-01
NDKC Sudervės sk. (Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.)
Paroda, skirta Okupacijos ir genocido dienai paminėti
2018-06-12
NDKC Karvio sk. (Giedraičio g. 26, Karvio k., Vilniaus r.)
„Joninės Sudervėje“. Pramoginis koncertas
2018-06-24
NDKC Sudervės sk. (Vilniaus g. 25, Sudervės k., Vilniaus r.)
Joninių šventė
2018-06-24
Lavoriškės (Liepos g. 11, Lavoriškės, Vilniaus r.)
Dainų festivalis „Pasienio tarnyba – Tėvynės labui“
2018-06-27
RDKC Medininkų sk. (Pilies g. 10, Medininkų k., Vilniaus r.)

Video medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Shadow up